Nakkehodepine-studien

En forskningsstudie av pasienter med nakkerelatert hodepine («cervicogen hodepine»). Mål: Vurdere effekten av spesifikk nakkerehabilitering, med kartlegging av strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen basert på MR-analyser.

Om studien

Dette er en undersøkelse av pasienter med hodepine og som har sammenheng med skade eller degenerative forandringer i nakkens strukturer (betennelse eller så kalte «slitasjeforandringer»). Mekanismene er ikke avklart og de sentrale deler av nervesystemet er lite undersøkt hos disse pasientene. Medikamenter og injeksjoner har liten effekt på denne tilstanden. Forskere ved The University of Queensland (Australia) har utviklet et spesifikt treningsprogram basert på lavdoserte nakkeøvelser og har vist til reduserte plager og bedret funksjon hos disse pasientene.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasientene rekrutteres fra Helse Nord (Nordland, Troms og Finnmark). De screenes både telefonisk og med spørreskjema før evt. videre fysisk undersøkelse i Alta eller Tromsø. MR undersøkelsene foretas ved UNN Tromsø, mens rehabiliteringen gjennomføres ved Opptreningssenteret i Finnmark (Alta).

Hva innebærer studien?

Ved langvarige smerter har man med bruk av MR teknologi sett strukturelle endringer i hjernens grå og hvite substans. Mens forandringene i grå substans har gått tilbake med vellykket behandling, har man sette endringer i hvit substans etter trening på motoriske ferdigheter.
Vi vil undersøke

  1. om det foreligger forandringer i grå og hvit substans hos pasienter med nakkerelatert hodepine,
  2. om disse påvirkes av spesifikk nakkerehabilitering og
  3. om endringene samvarierer med symptombelastning.

Vi planlegger en randomisert, kontrollert semi-crossover-studie med 42 pasienter som lider av nakkerelatert hodepine. Pasientene mottar nakketrening i 4 uker ved Opptreningssenteret i Finnmark. Før, 6 og 12 mnd. etter oppstart av nakketreningen rapporterer deltagerne smerteintensitet, hodepinefrekvens, arbeids- og trygdestatus, mental belastning, funksjon, og selvopplevd kognitiv funksjon. Før og 6 mnd. etter oppstart av treningen måles også volumet av grå substans, strukturen i hvit substans med bruk av MRI analyser (vokselbasert volumetri og Diffusjons Tensor Imaging (DTI). Samtidig vurderes konnektivitet i hjernen med bruk av fMRI. MR- funnene før behandling sammenlignes også med dem hos 25 friske kontrollpersoner. Pasientene vil også gjennomgå fysiske nakketester relatert til aktiv bevegelighet over ledd og motorisk funksjon.

Resultatene av studien vil kunne bidra til et forbedret behandlingstilbudet til en større pasientgruppe med invalidiserende smerter.

Kontaktinformasjon

Potensielle deltakere kan sende informasjon om navn og mobilnummer til e-postadressen Rolandnakkestudien@unn.no. Da vil de bli kontaktet for et ca 20 minutters intervju.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Finnmarkssykehuset