Habilitering-pasient-og-parorendeinformasjon

Habilitering er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. Habilitering handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak.

Personer med medfødte eller tidlig ervervede kognitive problemer som trenger habilitering. Personer med psykisk utviklingshemning og med autisme skal prioriteres. Eksempel på kognitive funksjoner kan være hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet eller innlæring.

Henvisninger til oss må komme fra lege (fastlege eller sykehuslege). Unntaket er henvisninger etter helse -og omsorgstjenesteloven kapittel 9, der hver kommune har utnevnt en ansvarlig person som henviser videre til oss. Teamet har ukentlige inntaksmøter. En av de ansatte i teamet blir hovedansvarlig for den som er henvist. Vår arbeidsmåte innebærer at man som oftest er i kontakt med flere i teamet underveis.

Utredning, diagnostisering og veiledning/oppfølging. Utredningen kan blant annet innebære nevropsykologiske undersøkelser, somatisk undersøkelse, kartlegging av praktiske ferdigheter og intervjuer med personen selv og nærpersoner. Resultater av utredningen blir (etter avtale) muntlig presentert for personen selv og for aktuelle nærpersoner. Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist.

Kan, ut fra behov og aktuell problemstilling, for eksempel være veiledning til nærpersoner, støttesamtaler med personen selv, deltakelse i ansvarsgruppe, deltakelse i utarbeidelse av individuell plan, rådgivning til andre involverte instanser, undervisning med mer.  

Diagnosespesifikk informasjon

ADHD

Afasi

Angelmans syndrom

Autisme

Cerebral parese

Cri du chat – syndrom

Døvblindhet

Epilepsi

Fragilt X-syndrom

Hydrocephalus / Ryggmargsbrokk

Klinefelters syndrom

Kognitiv svikt

Nevromuskulære sykdommer

Prader-Willis syndrom

Retts syndrom

Smith-Magenis’ syndrom

Tourettes syndrom
Sist oppdatert 27.09.2023