UNN som lærebedrift

UNN er offentlig godkjent lærebedrift. Det betyr at UNN kan gi opplæring i kompetansemålene i aktuelle læreplaner for lærlinger i helsefag. Innenfor yrkesfaglig opplæring som fører fram til yrkeskompetanse innen helse- og oppvekstfag har UNN ansatt lærlinger både i ambulansefag og i helsearbeiderfaget

Lærlinger i ambulansefag

UNN ansetter årlig lærlinger i ambulansefaget.
Som lærling i ambulansefaget vil din opplæring være knyttet til det medisinske og operative fagfeltet og bidra til at ambulansearbeidere kan fungere godt i tverrfaglige akuttmedisinske team og i samarbeid med en kommunikasjonssentral. Opplæringen skal legge grunnlag for planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av daglige utfordringer i ambulansefaget.
Ambulanseavdelingen i UNN

Lærlinger i helsearbeiderfaget

UNN har ansatt lærlinger i helsearbeiderfaget innen somatikk, psykisk helse og rus. Stillingene som lærling i helsearbeiderfaget lyses ut årlig i aktuelle jobbsøkerportaler i vårsemesteret med oppstart av læretid påfølgende høst. 
Lærlingene som blir ansatt i UNN skal primært være på sin "moderavdeling" i 2 år. I løpet av læretiden skal lærlingene jobbe systematisk med å knytte teori til praksis, blant annet ved å jobbe skriftlig med dokumentasjon av praksis. De som blir ansatt i UNN må være særs motivert for å lære, interessert i faget og ha evne til å ta ansvar for egen læring. 

 

I tillegg til lovverk som omfatter arbeidstakere er også opplæringslova sentralt for lærlingene.
Som lærling er du ansatt med samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i UNN har. Du omfattes derfor på lik linje med andre arbeidstakere av hovedavtaler, overenskomstene og andre avtaler i Spekterområdet. Som lærling omfattes du i tillegg av opplæringslova. Loven regulerer viktige forhold ved lærlingordningen. Her nevnes særlige plikter til lærlingen, krav til dokumentasjon og endring/heving av lærekontrakt.
Når det gjelder lærekontrakt og arbeidsavtale er det slik at du har en arbeidsavtale som følge av at du har lærekontrakt. I praksis vil det si at dersom du velger å si opp din lærekontrakt, eller denne blir brutt av andre årsaker, se opplæringslovens § 4-6, opphører også din arbeidsavtale med UNN.

For å bli ansatt som lærling i helsearbeiderfaget i UNN må du være motivert for å lære, interessert i faget og ha evne til å ta ansvar for egen lærling. Det er krav til dokumentasjon gjennom hele læretiden og det er lærlingens eget ansvar å sørge for at dette følges.
For å bli vurdert for ansettelse kreves det at du har:
bestått alle fag fra videregående skole
 lite fravær fra skolen
 gode muntlige og skriftlige framstillingsevner i norsk
Lærlinger i Psykisk helse- og rusklinikken bør søker være over 21 år.
Som lærling i UNN har du ansvar for egen læring. Personalet på avdelingen du er ansatt i vil være dine medspillere, og veiledere vil ha et spesielt ansvar i forhold til å følge deg opp. Det er likevel du som skal lære. Det er viktig at du viser initiativ og deltar aktivt for å nå målene i læreplanen. Du må selv stå på for å få fullt utbytte av din læretid. Det er viktig at du samarbeider med de andre i avdelingen og at du selv oppsøker situasjoner og arbeidsoppgaver som du kan lære av.
 Du har et klart ansvar for din egen læring, og må yte en aktiv innsats
Møt opp på jobb til fastsatt tid og følg reglene på arbeidsplassen
Bidra til godt miljø på arbeidsplassen
Skaff deg oversikt over hvilke pasientgrupper dere har og hvilke arbeidsoppgaver som utføres på avdelingen din
Sett deg inn i målene i læreplanen. Ta gjerne initiativ til å gjøre dette sammen med din veileder
Du skal underskrive og levere erklæring om taushetsplikt, samt levere bekreftelse på godkjent helseattest. Arbeidsgiver vil be deg om dette ved ansettelse, men er du i tvil om noe, bør du ta dette opp med nærmeste leder på avdelingen

Som lærling får du ett års fagarbeiderlønn (grunnlønn) fordelt over to år. Lønnen er satt ut i fra gjeldende tariffavtaler, og justeres fortløpende ved hvert lønnsoppgjør. Fagarbeiderlønn for lærling i helsearbeiderfaget er det samme som grunnlønn til en nyutdannet helsefagarbeider.
I praksis kan man definere læretiden som opplæring og verdiskaping. Det vil da si at lærlingen får lønn for det som er verdiskapningsdelen. Mot slutten av læretiden vil naturlig nok verdiskapningen være betydelig større enn den vil være i starten av læretiden. Du vil derfor få minst lønn i starten av læretiden ettersom du da har mest opplæring, mens du på slutten av læretiden jobber mer selvstendig og dermed også mottar mer lønn.
Lønnsfordelingen over to år blir som følger:
1.halvår 30% av full lønn
2.halvår 40% av full lønn
3. halvår 50% av full lønn
4. halvår 80% av full lønn
I UNN utbetales lønn den 12. hver mnd.
Som lærling i helsearbeiderfaget jobber du turnus. I begynnelsen av lærlingetiden vil dine vakter i stor grad være sammenfallende med vaktene til din(e) veileder(e). Når du er blitt bedre kjent i avdelingen og kjent med pasientgruppen, vil du få mer ansvar og dermed også en turnus der det forventes at du gradvis i større grad inngår i arbeidsgruppen.
Lærlingene i UNN jobber helg- og høytidsdager på lik linje med andre ansatte. I så måte vil også lærlinger ha krav på å få utbetalt tillegg og/eller kompensasjonsfri på lik linje med andre ansatte.

E-post: Utdanning@unn.no


  
Sist oppdatert 08.02.2024