Kinderegget: tre forbedringer på en gang!

Målet om å tilby en personsentrert helsetjeneste krever at vi gjør flere forbedringer samtidig. Ved å kartlegge pasientforløp identifiserer vi mulighetsrommene for forbedring. Vi har slått sammen tre forbedringsprosjekter til ett, derav «Kinderegget».

I «Kinderegget» ser vi på mulighetene for digital egenregistrering, videokonsultasjoner og samvalg i allerede eksisterende pasientforløp.

Målet er å legge til rette for at pasienter og brukere kan være aktive deltakere i egen behandling og oppfølging, slik mange ønsker (Pasientforlopsundersokelsen-2022). Det bidrar til å optimalisere både pasientopplevelsen og driften av avdelingene.

De tre arbeidspakkene ivaretas av ulike team i Senter for E-helse, samhandling og innovasjon (ESI). ESI er et stab- og støttesenter for de kliniske miljøene. Teamene samarbeider godt seg imellom, og møter klinikkene samlet slik at det blir færre personer og prosesser å forholde seg til.

Metodikken går ut på å kartlegge pasientforløp sammen med klinikere og ledere, for å se etter mulighetsrommene for de ulike arbeidspakkene. Teamene fra ESI bidrar etter kartleggingsarbeidet med veiledning og nødvendig opplæring. Selve prosjektledelsen ivaretar klinikkene selv.

Metodikken er pilotert blant annet på Revmatisk avdeling på UNN. Erfaringene så langt er gode, og gevinstene av å ta i bruk arbeidspakkene i pasientforløp er flere:

  • Øker pasienter og brukeres mulighet til delta aktivt i egen behandling og oppfølging
  • Øker muligheten for at pårørende kan delta i konsultasjonene
  • Sparer utsatte pasienter og brukere for smitterisiko
  • Mindre reise for pasienter og brukere. Det sparer tid, energi, penger og miljø
  • Egenregistrering gjør det lettere for poliklinikkene å prioritere (hyppighet på kontroller o.l.)
Oversikt over pasientforløpet fra henvisning til oppfølging.

Foto: RSHU, St. Olavs hospital

Oversikt pasientforløp

 

Webinar om Kinderegg-metodikken

I dette foredraget viser vi hvordan vi har koordinert innsatsen på flere områder og jobbet med forløp for å identifisere og legge til rette for samvalg, digitale konsultasjoner og behovsstyrt poliklinikk. Vi kaller det Kinderegget: tre ting på en gang!

Se webinaret

Et par kvinner smiler
Mirjam Lauritzen og Elisabeth Sundkvist

Helse Nord-ansatte vil finne prosedyre for Bruk av forløp for å identifisere samvalg i DocMap (PR60070)

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite mer enten om metodikken eller de ulike arbeidspakkene, er du velkommen til å ta kontakt på mail, eller lese mer på våre nettsider.

Samvalg: 

Videokonsultasjoner:

Digital egenregistrering:

Sist oppdatert 08.05.2024