Logo, firmanavn

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Om oss

Gjennom 400.000 årlige pasientmøter, gir vi den nordnorske befolkning mulighet for å forbedre helsa eller forlenge livet. Våre medarbeidere bidrar til å skape trygghet for folket i nord.

Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, hjelpe våre medarbeidere til å ta etisk velbegrunnede valg, ivareta vårt særlige samfunnsansvar og bygge tillit.

UNN er et universitetssykehus og eies av Helse Nord RHF.

De fire hovedoppgavene

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning​
 • utdanning av helsepersonell

er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.​

Universitetssykehuset Nord-Norge har virksomhet flere steder i Nord-Norge. I tillegg til sykehuset i Breivika, Tromsø som har størst pasientaktivitet, har vi virksomhet på følgende steder:

 • Psykisk helse- og rusklinikken, Åsgård i Tromsø
 • UNN Harstad
 • UNN Narvik
 • Longyearbyen sykehus, Svalbard
 • Fem senter for psykisk helse- og rusbehandling, seks behandlingssteder:
  Silsand, Sjøvegan, Storslett, Storsteinnes, Håkvik og Harstad
 • To distriktsmedisinske senter: Finnsnes og Storslett​

   Alle geografiske steder ​

Befolkningsgrunnlag UNN 1.1.2023
K.nr Kommune Befo​lkning 1.1 2023
1806 Narvik* 21 515
1851 Lødingen 1 985
1853 Evenes 1 310
5401 Tromsø 77 992
5402 Harstad 24 903
5411 Kvæfjord 2 866
5412 Tjeldsund* 4 206
5413 Ibestad 1 279
5414 Gratangen 1 079
5415 Lavangen 0 983
5416 Bardu 3 949
5417 Salangen 2 048
5418 Målselv 6 782
5419 Sørreisa 3 428
5420 Dyrøy 1 056
5421 Senja* 14 851
5422 Balsfjord 5 517
5423 Karlsøy 2 171
5424 Lyngen 2 714
5425 Storfjord 1 836
5426 Kåfjord 2 000
5427 Skjervøy 2 790
5428 Nordreisa 4 772
5429 Kvænangen 1 118

UNN HF 193 150

​​Ajour per 1. januar 2023 (kilde: SSB 07459​).

Noen utvalgte nøkkeltall for Universitetssykehuset Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge 2023

 

 • Budsjett: 9,5 milliarder
 • Døgnopphold somatikk, psykiatri, rus: 38 470
 • Gjennomsnittlig liggetid : 4,5 dager
 • Antall sengeplasser i somatikk: 571
 • Antall sengeplasser i psykisk helse og rusbehandling: 227
 • Polikliniske konsultasjoner inkludert dagbehandling: 360 040
 • Antall månedsverk: 7131
 • Årsverk leger: 1003
 • Årsverk sykepleiere, inkl. jordmødre: 2033
 • Sykefravær: 9,9 %
 • Antall publikasjoner: 382
 • Praksisopphold studenter: 2611
 • Doktorgradsavhandlinger: 12

Budsjett: 8,7 milliarder

Visjon
Med pasienten – for pasienten

Verdier
Våre kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og lagspill

Våre strategiske hovedretninger er:
Pasientbehandling, utdanning, forskning, pasient- og pårørendeopplæring.  

Våre satsingsområder i perioden 2021-25:

 • Pasientperspektiv i alt vi gjør
 • Medarbeideren er vår viktigste ressurs
 • Universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge
 • Vi er åpne om prioriteringer
 • Vi er en synlig og forberedt samfunnsaktør

Mål:

Som universitets- og regionsykehus for Nord-Norge har UNN et særlig ansvar. Vi skal gi likeverdige og høyspesialiserte helsetjenester av internasjonal klasse i en landsdel med store avstander, spredt befolkning og et utfordrende klima. Dette gjør vi i et nært lagspill med Helse Nord RHF, øvrige helseforetak i regionen og private aktører.

UNN skal aktivt bidra til å styrke fagmiljøene i landsdelen, desentralisere tjenester som kan desentraliseres, og samtidig sikre sentraliserte spesialiserte tjenester der det trengs. Vi skal ivareta nasjonale og regionale kompetanse- og behandlingstjenester, og bruke og utvikle nasjonale kvalitetsregistre.

Det krever spesielt mye av oss å levere gode helsetjenester til et økende antall eldre og personer som lever lengre med kroniske sykdommer.

983 974 899

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et rådgivende organ som tar opp saker på generelt og prinsipielt grunnlag. Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker. ​

Brukerutvalget

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.

Se styremøter og styrepresentasjon​

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende organ for UNN og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for brukerutvalget.

Ungdomsrådet i UNN

Som frivillige kan du gi pasienter og pårørende en bedre opplevelse av sykehusoppholdet. Har du lyst til å være med å gi pasienter og pårørende «det lille ekstra? Da hører vi gjerne fra deg.

Les mer om frivillighet i UNN​

Administrerende direktør, viseadministrerende direktør, klinikksjefer, senterledere og driftsledere ved UNN Narvik og UNN Harstad utgjør foretaksledelsen. Helseforetaket er organisert i ni klinikker med gjennomgående ledelse. Det innebærer at klinikksjefen og ledergruppen har ansvar for all virksomhet i klinikken på tvers av geografi. Noen klinikker har virksomhet i flere byer og i distriktene i Nordland og Troms.  

Administrasjonen er lokalisert i fløy D, plan 7 i hovedbygningen ved UNN Tromsø (Breivika), med enkeltfunksjoner også ved UNN Harstad og UNN Narvik.​

 

Tillitsvalgte tas med i prosesser på alle nivå i UNN. Den enkelte medarbeider skal bli sett og ivaretatt, være informert om beslutninger som tas, og oppleve reelle muligheter til å kunne påvirke, medvirke og bestemme om forhold som angår egen arbeidshverdag.

Foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, og verneombud i UNN

UNN erkjenner at vår aktivitet kan bidra til å forurense miljøet og er derfor sertifisert som Grønt sykehus. UNN har etablert et sett med verktøy som skal sikre styring og kontroll.

 

Handlingsplanen inneholder en oversikt over arbeidet med likestilling og mangfold ved UNN. Handlingsplanen er spesielt utarbeidet som dokumentasjon i forbindelse med forskningssøknader til Norges forskningsråd og EU (såkalte Gender Equality Plans - GEPs).

Likestillingsredegjørelse 2023

Vi har parkering for pasienter og pårørende ved alle våre sykehus og distriktspsykiatriske sentre. Informasjon om hvor du parkerer ligger under "praktisk informasjon" på infosidene til de ulike behandlingsstedene og avdelingssidene.
 

​​

Avdelingene våre

Kontakt oss

E-post:

 

Postadresse:

UNN Tromsø
[Avdelingsnavn]
Postboks 100
9038 Tromsø

 

Sentralbord Harstad og Tromsø:

77 62 60 00

Sentralbord Narvik :

76 17 30 00

Sist oppdatert 26.01.2024