Spesialisering og utdanningsstillinger

Helsepersonell og andre kan spesialisere seg innen en rekke fag, blant annet medisinske og psykologiske spesialiteter. UNN HF er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt.

UNNs overordnede strategi og planer for kompetanse danner grunnlaget for fremtidig satsninger. Sykehusets administrative ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til enhver tid prioriteres for utdanningsstillinger.

UNN er arbeidsplass, utdannings- og praksisarena for leger i spesialisering, psykologer i spesialisering og videreutdanningsstudenter i utdanningsstillinger. 

Den enkelte psykolog organiserer sitt spesialiseringsforløp og arbeidsgivers rolle er å legge til rette for dette og dekke kostnadene til bl.a. kurs, permisjoner og veiledning.

Per november 2019 utdannes det til følgende spesialiteter:

 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Nevropsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 • Psykoterapi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Habilitering

Veiledning er en del av en spesialiseringen, men også en nødvendig kvalitetssikring fra spesialisthelsetjenesten sin side og del av HF-ets plikt. Det er ulike krav til veiledning avhengig av hvilken spesialitet psykologen spesialiserer seg innenfor.

Det er ulike praksiskrav til de ulike spesialitetene. Kurssekvens er også avhengig av hvilken spesialitet en spesialiserer seg innenfor. Det er krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs i samtlige deler av spesialiseringen. Spesialiseringen begynner med ett års fellesprogram.

Deltidsarbeid under 50 % stilling godkjennes ikke. Det er ikke systematiske rotasjonsordninger for psykologer i spesialisering på linje med andre yrkesgrupper.  

Skriftlig oppgave
Det gis i varierende grad veiledning/kurs knyttet til den skriftlige oppgaven.

Vedlikehold av spesialitet
Hvert femte år skal psykologspesialister ha godkjenning av vedlikehold av spesialitet. Dette fordrer vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Psykologforening har nærmere informasjon om spesialitetene og krav i spesialiseringsløpet
Spesialistprogrammene
Det skriftlige arbeidet
Vedlikehold av spesialiteten

 

Vil du heve din kompetanse å bli spesialsykepleier og jobbe i UNN?

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal til enhver tid ha sykepleiere med spesialkompetanse. 

UiT - Norges arktiske universitet tar opp nytt kull i Master i sykepleie - studieretning anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) i 2024. For at flere sykepleiere skal ha mulighet til å spesialisere seg tilbyr UNN utdanningsstillinger for å ta en spennende spesialistutdanning. 

Utdanningsstillingen har en ramme på 4 år der du i utdanningstiden (1,5 år) er tilsatt i 100% stilling med lønn i henhold til ansiennitet jmf gjeldende overenskomst. Påfølgende bindingstid er 2,5 år i 100% stilling som spesialsykepleier.

Utdanningsstillingen er regulert gjennom en utdanningsavtale som gir lønn i de tre første semestrene (1,5 år) av masterutdanningen til kvalifikasjon som spesialsykepleier er oppnådd. Stillingen gir en fast tilsetning i UNN. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene, bla. arbeidsplikt for UNN i studiefrie perioder fra UiT.

For gjennomføring av 4. semester i masterutdanning vises det til Personalhåndbokens bestemmelser hva gjelder permisjon og lønn, og dette må søkes om til nærmeste leder underveis i studiet.

Utdanningsstillingene i UNN lyses ut via ulike jobbsøkerportaler ca. i midten av januar, med søknadsfrist i starten av mars i opptaksåret til utdanningene. Antall utdanningsstillinger for hver spesialitet er basert på UNNs behov for spesialsykepleiere.

Vær obs på at søknadsfrist til studiene i UiT er 1. mars i opptaksåret.

Se link under for å finne utlysning til utdanningsstilling.

Utdanningsstillinger:

Søknadsfrist 10. mars:

Ansettelsesprosessen foregår på vanlig måte med bla intervju og referansesjekk. Oppstartsdato for utdanningsstillingene er sammenfallende med oppstart på studiet ved UiT ca. midten av august i opptaksåret.

For ansettelse i UNNs utdanningsstilling kreves det at kandidaten er tilbudt og takket ja til studieplass på Master i sykepleie - aktuell studieretning UiT. Opptak til studie ved UiT og ansettelsesprosessen i utdanningsstilling i UNN er prosesser som går parallelt. Det er derfor viktig å søke begge stedene innen søknadsfristen utløper. Bekreftet studieplass skal ettersendes søknaden til utdanningsstilling i UNN.

For informasjon om studiene og neste opptak henvises det til UiTs hjemmesider.

Det informeres forøvrig om ledermøtesak fra 2011: Beslutning i ledermøtesak 168.11 Administrative forhold angående ABIKO-studenter er at den som har gjennomført en spesialutdanning med finansiering fra UNN mister fortrinnsrett/ansiennitetsrett til ytterligere UNN-finansiert spesialutdanning.

Spørsmål tilknyttet utdanningsstillingene i UNN kan rettes til Klinisk utdanningsavdeling på mail: Utdanning@unn.no

Utdanningsavtale Master i sykepleie, studieretning ABIOK 2024-25

UNN utdanner og ansetter turnusfysioterapeuter. Ni turnusfysioterapeuter har i gjennomsnitt vært ansatt i løpet av 2020.

 Vil du heve din kompetanse å bli jordmor og jobbe i UNN?​​

UiT - Norges arktiske universitet har årlig opptak på master i jordmorfag (2-årig fulltidsstudie) med oppstart i ca. midten av august. UNN tilbyr utdanningsstilling for å ta en spennende utdanning.

Utdanningsstillingen har en ramme på 4,5 år der du i utdanningstiden (2 år) er tilsatt i 100% stilling med 90% lønn i henhold til ansiennitet jmf ​gjeldende overenskomst. 

Påfølg​ende bindingstid er 2,5 år i 100% stilling og 100% lønn som jordmor.

Utdanningsstillingen er regulert gjennom en utdanningsavtale som gir fast tilsetning i UNN. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene, bla. arbeidsplikt for UNN i studiefrie perioder fra UiT.

 Antall utdanningsstillinger er basert på UNNs behov for jordmødre.
Vær obs på at søknadsfrist til studiet UiT er 15. april.

Søk på utdanningsstilling (søknadsfrist 21. april)

Alle ledige stillinger i UNN

 

For ansettelse i UNNs utdanningsstilling kreves det at kandidaten er tilbudt og takket ja til studieplass på master i jordmorfag. Ansettelsesprosessen foregår på vanlig måte med blant annet intervju og referansesjekk. Oppstartsdato for utdanningsstillingene er sammenfallende med oppstart på studiet ved UiT.

Sø​knad til studie ved UiT og ansettelsesprosessen i utdanningsstilling i UNN er prosesser som går parallelt. Det er derfor svært viktig å søke både studieplass og utdanningsstilling innen søknadsfristene utløper ved begge institusjonene (altså to separate søknader). Når bekreftet studieplass foreligger fra UiT skal dette ettersendes søknaden til utdanningsstilling i UNN.

For informasjon om studiet vises det til UiT sine sider

Spørsmål tilknyttet utdanningsstillingene i UNN kan rettes til Klinisk utdanningsavdeling på mail: Utdanning@unn.no

Trykk her for å lese gjeldende Utdanningsavtale Master i jordmorfag 2022-2024​​.

Trykk her for å lese gjeldene Utdanningsavtale Master i jordmorfag 2023-2025​​

Sist oppdatert 23.01.2024