Smittevernrutine for sykehjem

Desinfeksjonsrom (skyllerom)

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Desinfeksjonsrom er oftest tilrettelagt for: Rengjøring og desinfisering av utstyr, mellomlagring av urent utstyr, skittentøy og avfall, samt prøvetaking fra urin og avføring.
 • Unngå at rommet får flere funksjoner enn det er planlagt for.
 • Kombinasjon av rene og urene oppgaver på samme rom gir fare for kryss-smitte. Skillet mellom ren og uren side skal være merket og rommet må være logisk innredet slik at skillet opprettholdes.
 • Rommet regnes som urent, og lagring av utstyr begrenses i størst mulig grad. Nødvendig lagring bør skje i lukkede skap.
 • Dør ut mot korridor holdes lukket. Automatisk åpning og lukking av dør anbefales.
 • Sjekkliste for oppgaver som skal utføres på desinfeksjonsrom anbefales.
 • Ved planlegging av nye bygg bør det vurderes to separate rom, et urent og et rent, innredet med gjennomstikksdekontaminator. Er klesvask i avdeling aktuelt bør det planlegges for separat vaskerom. Se anbefalinger fra FHI
 • Pr. i dag har de fleste en ettromsløsning, og det er utgangspunktet for denne rutinen. 

Ren side:

 • Benk av rustfritt stål for kortvarig plassering av rent gods
 • Gjennomstikkskap til korridor eller rent lager
 • Skap som kan lukkes til rent utstyr (ikke sterilt utstyr
 • Låsbart skap til kjemiske desinfeksjonsmidler

Uren side:

 • Benk av rustfritt stål med to kummer. Plass til å sette fra seg urent utstyr
 • Bekkenspyler (eller kvern) og ev. instrumentvaskemaskin 
 • Plass for håndtering av urin- og avføringsprøver og evt. kjøleskap (for oppbevaring av prøver)
 • Oppbevaringsstativ til urent tøy og avfall (med fotpedal)
 • Oppbevaring av risikoavfall

Egen håndvask og dispenser for hånddesinfeksjon plasseres slik at det blir lett å utføre håndhygiene etter urene og før rene arbeidsoppgaver.


 • Justerbar sjekkliste med alle oppgaver på desinfeksjonsrom finner du her.
 • Hold desinfeksjonsrommet ryddig. En hovedansvarlig for desinfeksjonsrom på hver vakt anbefales.
 • Beskyttelsesfrakk må være tilgjengelig og brukes ved rutinearbeid. Utfør håndhygiene etter all berøring av urent utstyr, og konsekvent før berøring av rent utstyr.
 • Urent utstyr håndteres så snart som mulig. Dersom søl på utstyr tørker inn oppnås ikke tilfredsstillende rengjørings- og desinfeksjonsprosess. Urent utstyr håndteres på uren side/ uren benk. 
 • Dekontaminator og instrumentvaskemaskin sjekkes etter sjekkliste (Samme sjekkliste som nevnt i første kulepunkt kan brukes). 
 • Vaskefat kan få belegg av såperester. Dette må fjernes med manuell vasking etter at vaskefatene er varmedesinfisert. Bruk et rent papir til å skrubbe med. Desinfiser på nytt når belegg er fjernet. 
 • Sjekk holdbarhet for utblandet desinfeksjonsmiddel. Se Desinfeksjonsmidler - oppslag
 • Utstyr som har ligget i desinfeksjonsmiddel skylles av, legges på ren benk, tørkes av og plasseres i rent skap.
 • Unngå at rent utstyr blir stående på ren benk for langvarig lufttørring. Er det fuktig tørkes det av med rent papir og plasseres i skap.
 • Sekker for skittentøy og avfall lukkes og tas ut. Nye sekker plasseres i stativ.
 • Rengjør og desinfiser daglig overflater slik som arbeidsbenker, hyller, utside på dekontaminator, dør og dørhåndtak, servant og armatur. I tillegg anbefales jevnlig/ukentlig rengjøring av stativ for avfall og skittentøy, vegg bak arbeidsbenker, utslagsvask. (Samme sjekkliste som nevnt i første kulepunkt kan brukes) 
 • Rengjøring av gulv utføres daglig. Dette rommet tas til slutt i avdelingen. Mer om desinfeksjon se Desinfeksjon av overflater og utstyr.

 • Spyledekontaminator (bekkenspyler) er beregnet for vask og desinfeksjon av bekken, urinflasker, vaskefat og bøtter. Kan brukes til utslag. Er ikke beregnet for kirurgiske instrumenter og desinfeksjon av utstyr som skal autoklaveres. Spyledekontaminator skal innfri standarden EN-ISO 15883-1.
 • Er det behov for vask og desinfeksjon av mindre instrumenter og utstyr som skal autoklaveres, trengs instrumentvaskemaskin. Skal ikke brukes til utslag. Denne skal innfri standarden EN ISO 15883-2.
 • Destruksjonsmaskiner kverner engangsvaskefat, urinflasker og bekken for utslipp i kloakk.
 • Utarbeid god kravspesifikasjon før innkjøp. Sikre system for årlig teknisk kontroll.

Kontroll av spyledekontaminator og instrumentvaskemaskin​​

 • ​​​Primært følges leverandørens anvisning for kontroll. Sjekkliste innhentes hos leverandør eller utarbeides. Justerbar sjekkliste finner du her.
 • Ved siden av maskinene henges oppslag om hvordan utstyret skal plasseres i maskinene. Noter også innstilling for temperatur på sluttdesinfisering og hvor lenge denne temperaturen skal holdes. Det gir mulighet for jevnlig sjekk av temperatur på sluttdesinfisering.
 • Ta kontakt med teknisk fagperson dersom utstyr ikke blir rent eller ikke holdes på plass i maskinen.​

Daglig kontroll av dek​ontaminator​

Daglig sjekk av spyledekontaminator (bekkenspyler):

 • Kontroller kammerets innside og bunn og fjern rester ved behov
 • Sjekk at spyledysene er åpne
 • Sjekk såpe/skyllemiddel (lag jevnlig et nivåmerke med dato på beholdere)
Daglig sjekk av instrumentvaskemaskin:
 • ​Kontroller kammerets innside og bunn og fjern rester ved behov
 • Kammer rengjøres ved behov
 • Sjekk at vaskearmer roterer og at spyledysene er åpne.
 • Rengjør grovsilen
 • Sjekk såpe/skyllemiddel (lag jevnlig et nivåmerke med dato på beholdere
 • Rutinemessig spyling av vaskearmer, f.eks månedlig
 • Vasketest etter leverandørens anbefaling
Årlig:
 • Kontroll/vedlikehold av teknisk personell (Ev. serviceavtale med leverandør ivaretar dette)​ ​

 • De fleste desinfeksjonsrom er ikke planlagt for klesvask og bør av den grunn unngås. 
 • Blir det nødvendig med en vaskemaskin på desinfeksjonsrommet, plasseres denne på uren side. Det bør utarbeides en skriftlige i rutiner for dette arbeidet. Se Tekstilhåndtering i avdeling
 • Forvask/vask av institusjonstøy på avdeling bør unngås, se Tekstilhåndtering i avdeling
 • Tøy skal ikke tørkes på desinfeksjonsrom.
 • Ved nybygg bør det planlegges for egne vaskerom/ vaskerier som er innredet i samsvar med bransjestandard for vaskerier​.

Sist oppdatert 21.12.2023