Kompetansesenter for diagnostisk fysikk

Kompetansesenter for diagnostisk fysikk har sete ved Røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og skal yte kompetanse til alle helseforetakene i Helse Nord.

​Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (KDF) har sete ved Røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og skal yte kompetanse til alle helseforetakene i Helse Nord. Mye av dette arbeidet utføres i samarbeid med tilstøtende yrkesgrupper som leger, radiografer, sykepleiere og teknisk personell, og vi er også ofte i kontakt med leverandører av medisinsk utstyr.

KDF ble stiftet etter at forskrift om strålevern og bruk av stråling fra 2004 trådte i kraft. Etter at denne forskriften trådte i kraft skal all medisinsk bruk av
stråling være godkjent, og det er krav om realfaglig personell på masternivå med realkompetanse innen medisinsk fysikk.

Styret i Helse Nord RHF vedtok derfor i juni 2008 å etablere KDF i Helse Nord, vi ble etablert i 2009, og har i dag ansvar for modaliteter innenfor konvensjonell røntgen, CT, gjennomlysning, magnetisk resonans (MR) og nukleærmedisin (scintigrafi, SPECT, PET) i hele Nord-Norge.

Arbeidsoppgavene innefatter blant annet:​
  • ​Etablere rutiner for og gjennomføre periodiske statuskontroller av radiologisk utstyr
  • Undervise personell og studenter i strålevern, optimalisering av stråledose og bildekvalitet.
  • Bistå i etablering av representative doser for røntgen-, CT- og gjennomlysningsprosedyrer.
  • Være behjelpelig ved stråledoseberegninger til pasient og personell samt skjermingsberegninger
  • Delta ved innkjøpsprosesser av nytt radiologisk utstyr.
  • Etablere rutiner for og gjennomføre periodiske kvalitetskontroller av granskningsforhold og monitorer ved alle kliniske granskningsstasjoner som er i bruk ved Helse Nord, knyttet til røntgen- MR- og nukleærmedisin.
  • Veiledning av studenter​
  • Initiere og delta i forsknings- og utviklingsprosjekter​

Vi har ansvar for modaliteter innenfor røntgen (konvensjonell ​røntgen, CT, gjennomlysning), magnetisk resonansavbildning​ (MR) og nukleærmedisin (scintigrafi, SPECT, PET). I tillegg jobber vi med MR-forskning og preklinisk PET ved UiT og UNN.

Preklinisk Positron Emission Tomography (PET) og Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) i kombinasjon med Computed Tomography (CT) er i dag de viktigste modalitetene for å visualisere molekylære og cellulære funksjoner hvor anatomisk fremstilling også er ivaretatt. Modalitetene brukes i dyreforsøk for å øke forståelsen av sykdomsbiologi, og studere effekten av nye behandlinger og medisiner.

I et spleiselag mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF og Universitetet i Tromsø (UiT) har det blitt investert i en preklinisk PET/SPECT/CT-skanner. Denne installeres i løpet av våren 2013 i midlertidige lokaler ved UiT. I det nye PET-senteret som er under planlegging, vil apparatet samlokaliseres med andre prekliniske avbildningsmodaliteter, og en vil da kunne benytte skannerens fulle potensial.

Den nye skanneren er en TriumphTM PET/SPECT/CT (Gamma Medica Inc., Northridge, CA, leveres av GE Healthcare Technologies Norway AS) hvor alle tre avbildningsmodalitetene er kombinert i et og samme gantry. Med en gantryåpning på 15 cm gir dette mulighet for å skanne smådyr som mus, rotte, marsvin og kanin sekvensielt i alle tre modalitetene. Avansert detektorteknologi og rekonstruksjonsalgoritmer gir en romlig oppløsning på 1 mm for PET, 0,4-1,6mm for SPECT (avhengig av kollimator) og 0,13 mm for CT. I tillegg finnes programvare for bildefusjon samt analyse av både statisk- og dynamisk bildedata.

Akkurat som ved kliniske PET- og SPECT-skann må en radioaktiv isotop injiseres i blodet til dyret som skal avbildes ved prekliniske skann. Isotopene som brukes til kliniske SPECT-skann produseres i et laboratorium ved nukleærmedisinsk seksjon ved UNN HF og kan også benyttes til preklinisk SPECT. Produksjon av PET-isotoper krever en syklotron, noe som i dag ikke er tilgjengelig ved UNN HF. Disse isotopene flys til Tromsø fra Helsingfors for kliniske PET-skann, og den samme leveransen vil også benyttes til prekliniske skann, inntil syklotronen i det nye PET-senteret står klar.

Fysiker fra Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (KDF) ved røntgenavdelingen ved UNN HF har bidratt med teknisk kompetanse ved innkjøpsprosessen av den prekliniske skanneren og fra juni 2012 ble en av fysikerne også driftsansvarlig for denne. Noen av fysikerens oppgaver ved etablering av denne nye avbildningsmodaliteten er å utarbeide skannprotokoller, strålevernsrutiner og prosedyrer for håndtering av skanner, radioaktive isotoper og dyr. 

Videre må det utarbeides rutiner for kvalitetskontroll av utstyret, kjøpes inn tilleggsutstyr som er nødvendig for driften, og utdannes personell. Det overordnete målet er å legge til rette for forskerne som skal bruke utstyret.  Et annet viktig arbeid er å planlegge den kommende prekliniske virksomheten ved det fremtidige PET-sentret i Tromsø.

​​Medisinske fysikere har som overordnet arbeidsoppgave å ivareta strålevern for både pasienter og personell. I arbeidet inngår regelmessige kvalitetskontroller for å sikre forsvarlig bruk av strålegivende utstyr.

Dessuten er optimalisering av stråledoser, bildekvalitet og undersøkelses- og behandlingsmetoder en viktig del av arbeidsfeltet. I dette inngår beregning og måling av stråledoser til personale og pasienter.

Opplæring av andre yrkesgrupper i bruk av stråling og strålingens biologiske effekter er også en naturlig arbeidsoppgave.

På et sykehus arbeider medisinske fysikere vanligvis med strålebehandling (terapifysiker) eller radiologi (diagnostikkfysiker).

Når en kreftpasient skal få strålebehandling, må dosen beregnes og strålebehandlingsapparatet gi rett mengde stråling. Dette er terapifysikerens ansvar.  Diagnostikkfysikeren jobber med optimalisering av røntgenundersøkelser, og undersøkelser og behandling ved hjelp av radioaktive kilder. I tillegg kan diagnostikkfysikere jobbe med andre typer behandlings- og avbildingsapparat som magnetisk resonans (MR), ultralyd, laser og lignende.

Utdannelse

For å kunne arbeide som medisinsk fysiker i Norge må man ha en mastergrad eller tilsvarende i fysikk. I graden bør det inngå relevante fagkombinasjoner som strålingsbiologi/-fysikk, dosimetri, biokjemi, anatomi etc.

Når man som nyutdannet har blitt ansatt som fysiker ved et norsk sykehus er det vanlig å følge et opplæringsprogram. Dette er som regel et treårig løp med ulike oppgaver, prosjekt og kurs som skal følges og føre fram til tittelen Medisinsk fysiker. Veiledning skjer lokalt, mens kursene arrangeres både nasjonalt og internasjonalt.

Man kan ofte kombinere jobben med ulike prosjekter som kan lede fram til en doktorgrad. Det er som regel også gode muligheter for oppgaver i forbindelse med en master- eller bachelorgrad for fysiker- eller radiografstudenter. Ta gjerne kontakt!

E-post: diagn.fysikk@unn.no

Pål Løvhaugen, medisinsk fysiker
Telefon 934 31 531

Eivind Larsen, medisinsk fysiker
Telefon 776 28356

Besøksadresse
Fløy G, plan 7 (PET-senteret), rom G.701
Breivika, Tromsø

Postadresse
Kompetansesenter for diagnostisk fysikk
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
PET-senteret
9038 Tromsø

Sist oppdatert 16.12.2022