Russeksjon Narvik, døgnenhet

Døgnenheten tar imot både kvinner og menn over 18 år som trenger hjelp med ulike typer rusproblemer. Eksempler på slik avhengighet kan være alkoholavhengighet, avhengighet av narkotiske stoffer, medikamentmisbruk- og avhengighet, og blandingsmisbruk.

Russeksjon Narvik tilhører Rusavdelingen i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF.

Vi har ca. 60 ansatte fordelt på yrkesgrupper som jobber tverrfaglig; sykepleiere, psykologer, leger, sosionomer, fysioterapeut, barnevernspedagoger, vernepleiere, ergoterapeuter og fagarbeidere.

Miniteam: Alle pasienter får sitt eget miniteam som består av pasienten selv, behandler, psykolog, miljøkontakt og lege.

Forløpskoordinator: Forløpskoordinator for ruspakkeforløpet tar kontakt med pasienten før innleggelse. Forløpskoordinator og miniteam har ansvar for samarbeid med lokalt hjelpeapparat eller andre instanser. 


Enheten tilrettelegger i hovedsak ikke for parbehandling. 

Enheten gir mulighet for §12-soning/behandling. Dette forutsetter at pasienten har fått de nødvendige avklaringene med rettsvesenet.

Russeksjon Narvik døgnenheten tilbyr kortidsbehandling (vanligvis 10 til 12 uker).

Romfasiliteter
Døgnenheten har plass til 22 pasienter på enerom. To og to pasienter deler bad. Seksjonen har flere ulike oppholdsrom og aktivitetsrom. 

Besøk og permisjoner
Pasientene kan motta besøk innenfor besøkstidene eller etter annen avtale. Permisjoner kan være en lærerik og viktig del av behandlingen, og disse skal planlegges godt. Pasientene kan søke om ulike typer permisjoner under innleggelsen på Døgn. De første 2-4 ukene gis det vanligvis ikke overnattingspermisjoner.

Behandlingen ved Russeksjon Narvik tilrettelegges individuelt. De fleste av våre pasienter har en blanding av gruppeterapi, individuelle samtaler /aktivitet og miljøterapi som en del av sin behandling.

Seksjonen tilbyr ulike typer gruppebehandling 

Pasientene anbefales å delta i denne typen tiltak, og de fleste pasientene på Døgnenheten deltar i en eller flere grupper i løpet av behandlingstiden.

Endringsgruppe
I Endringsgruppen jobber pasientene med den usikkerheten svært mange kjenner på når de vurderer å endre rusvaner. Pasienten får mulighet til å styrke et valg om å stå rusfri gjennom refleksjon og diskusjon med andre gruppe- medlemmer og personal.

Mestringsgruppe
Kognitiv adferdsterapi med fokus på å bygge mestringstillit og jobbe med tilbakefallsforebygging. Pasientene jobber med å få innsikt i risiko- situasjoner, utarbeide kriseplan, jobbe med nettverk, ha fokus på egne ressurser og bli bevisst konkrete mestringsstrategier.

Kvinnegruppe
Gruppa jobber med ulike temaer som er relevante og viktige for å få økt innsikt og økt mestring for den kvinnelige pasienten. Eksempel kan være temaer om morsrolle, selvbilde, kvinners vei inn og ut av rusen mm. Kvinnene får mulighet til å bygge relasjoner, oppleve sosial mestring, og få positive opplevelser og samhold med andre kvinner.

Selvhevdelsesgruppe
Gruppa har fokus på å styrke pasientens sosiale kompetanse og evne til god kommunikasjon. Pasientene får innsikt i egne væremåter og får trening i å kommunisere egne behov og sette grenser, uten å  ”tråkke” på andre eller bli for passiv.

Friluftsgruppe
Friluftsgruppen har fokus på mestring i friluft, bruk av natur og positive opplevelser. Friluftsliv er i utgangspunktet gratis og krever lite avansert utstyr, er tilgjengelig for alle og gir mange muligheter. Friluftsgruppen vil bidra til mestring, kunnskap og verktøy for å bruke naturen aktivt.

Miljøterapi
Miljøterapien har fokus på det daglige samspillet, gode hverdagsrutiner med rammer, aktiviteter og støtte i omgivelsene. Det å ta del i et slik fellesskap bidrar til mestring og utvikling, og er en svært viktig del av behandlingen. 

Døgnenheten har en ukeplan med faste gjøremål, møter og måltider. Gjennom å følge ukeplanen vil våre pasienter få en mulighet til god døgnrytme og mange ulike former for mestringstrening sammen med både medpasienter og personal. Ukeplanen gjelder i all hovedsak for alle pasientene og fra den dagen de kommer inn til behandling.

Ukeplanens faste punkter:

  • Fellesmøter to ganger hver dag (morgenmøte og ettermiddagsmøte)
  • Kjøkkentjeneste og andre faste oppgaver i fellesskapet
  • Morgentrim 3 dager i uka 
  • Frokost, lunsj, middag og kvelds til faste tider i felles spiserom/kantine
  • Aktivitetskvelder to kvelder i uka. Hensikten er å finne nye, eller gjenoppta gamle, hobbyer og aktiviteter som kan være til hjelp i et rusfritt liv
Pasientene har i løpet av uka ganske mye tid til egen disposisjon, og ansvaret for planlegging av fritid og aktivitet legges hovedsakelig til pasienten selv. 
Seksjonen har både lokaler og omgivelser som gir et meget godt utgangspunkt for ulike opplevelser og hobbyer. Seksjonen har egen aktivitetsstue, snekkerverksted, gymsal og treningsrom.

Trening og kosthold
Tilpasset trening/aktivitet og riktig kosthold kan være viktig og nyttig i arbeidet med å mestre livet uten destruktiv rusmiddelbruk. Vi har derfor fokus på dette i behandlingshverdagen gjennom regelmessig trim, oppfordring til trening, og regelmessige måltider med sunn og god hverdagsmat. 

Kunstterapi
Pasientene som har dette tiltaket jobber sammen med kunstterapeut der metoden er bruk av alternative uttrykksformer for å få økt innsikt og mestring.
 
Kvinnetiltak
Aktiviteter der bare kvinnene deltar. Fokus på opplevelse, mestring og samhørighet.
 


Kontakt

Telefon

Vaktrom Døgn og Avrusing: tilgjengelig på telefon hele døgnet alle dager.
Vaktrom Døgn og Avrusing: tilgjengelig på telefon hele døgnet alle dager.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Buveien 75, 8521 Ankenes

Seksjonen har døgnbemanning.

Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Buveien 75, Håkvik

Praktisk informasjon

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser. Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.
Klikk her for å logge deg inn
Checkware