Russeksjon Narvik, avrusningsenhet

Avrusingsenheten er en liten enhet med 8 sengeplasser. Enheten er spesielt tilrettelagt for pasienter med rusproblemer som har behov for skjermede omgivelser og/eller ekstra oppfølging i en særlig sårbar periode.

Russeksjon Narvik tilhører Rusavdelingen i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF.

Vi har ca. 60 ansatte fordelt på yrkesgrupper som jobber tverrfaglig; sykepleiere, psykologer, leger, sosionomer, fysioterapeut, barnevernspedagoger, vernepleiere, ergoterapeuter og fagarbeidere.

Behandlingsteam   Alle pasienter får sitt eget team som består av pasienten selv, behandler, psykolog, miljøkontakt og lege.

Forløpskoordinator: Forløpskoordinator for ruspakkeforløpet tar kontakt med pasienten før innleggelse. Forløpskoordinator og behandlingsteam har ansvar for samarbeid med lokalt hjelpeapparat eller andre instanser. 

Eksempler på tiltak kan være:
 • Avrusing og stabilisering; som enkeltstående tiltak, eller før ordinær rusbehandling
 • Oppstart på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Innleggelse etter en av tvangsparagrafene i Helse og Omsorgstjenestelov §10-2, §10-3 0g §10-4.
 • Kartlegging av behandlingsbehov
En innleggelse er vanligvis på 1-4 uker.  Alle pasientene på Avrusingsenheten har eget rom med eget bad. Pasientene har tilgang til alle fasiliteter og aktiviteter på Døgnenheten, etter avtale.
 
Besøk og permisjoner
Det gis som hovedregel ikke permisjon under en innleggelse ved Avrusingsenheten. Besøk avtales individuelt, og gjennomføres som hovedregel utenfor enheten og med personale tilstede.

 • Medikamentell og ikke-medikamentell støtte i avrusingsperioden
 • Miljøterapi: Motivering og stabilisering i et trygt og støttende miljø med faste rammer og
 • rutiner. Fokus på grunnleggende behov og gode relasjoner
 • Det er faste møtepunkter for pasientene i løpet av dagen, og de fleste pasientene har oppgaver/ansvar knyttet til hverdagen på enheten. Det tilrettelegges for jevnlig fysisk aktivitet, og pasientene får tilbud om å prøve ut kreativ aktivitet eller andre aktiviteter etter ønske eller behov
 • Samtaler: Kartlegging og motivering til videre behandling

Kontakt

Telefon

RUS Avrusningsenheten

76 17 14 90
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Inntaks- og forløpskoordinator

76 17 03 70

Slik finner du fram

Oppmøtested

Buveien 75, 8521 Ankenes (tidligere Nordlandsklinikken), 3. etasje

 
 

Russeksjon Narvik, Håkvik (Nordlandsklinikken)

Buveien 75, Håkvik

​Nordlandsklinikken ligger i Buveien i Håkvik, rundt 12 kilometer sør for Narvik. Det er skiltet til klinikken med avkjøring fra E6.​

Praktisk informasjon

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Dette må være klart før innleggelse

 • ​Billett/reiseplan til behandling
 • Klær og skotøy til aktiviteter inne og ute alt etter årstid + eventuelt. utstyr til fritidsaktiviteter
 • Økonomiske forhold: Under planlegging av innleggelse må det tas høyde for at enkelte aktiviteter som tilbys ved klinikken koster penger. Dette kan eksempelvis være materiell som brukes på aktivitetsstue / snekkerverksted. Er det behov for søknad om penger til aktivitet kan dette gjøres via NAV.
 • Det vil være en fordel om du har egen bolig og etablert kontakt med lokalt hjelpeapparat før innleggelse.

Velkommen!

Vi ønsker deg velkommen til Russeksjon Narvik.

Vi har som mål å tilby deg god hjelp og et godt samarbeid slik at du oppnår god nytte av rusbehandlingen. Vi ønsker dialog rundt opplevelser og erfaringer du gjør deg. Dine tilbakemeldinger er viktige, da vi opplever at mange problemer/utfordringer kan føre til tilbakefall eller stillstand i behandlingsprosessen.

Du vil være en av flere pasienter som får behandling hos oss. Derfor har vi utarbeidet husordensregler som det er viktig at alle respekterer og følger. Noen regler er lovpålagt og noen har vi laget fordi vår erfaring tilsier at det er nødvendig. 

Rutiner du samtykker til for at vi skal kunne yte best mulig helsehjelp

 • Ved innleggelse skal alle medbragte legemidler, vitaminer og helsekostprodukter leveres inn.
 • Under innleggelse vurderes det som svært viktig at du avlegger rusmiddeltesting i form av urinprøve og alkotest under tilsyn av personal for å sikre forsvarlig behandling.
 • Ved mistanke om innførsel og/eller bruk av rusmidler, kan det bli fattet vedtak iht. gjeldende forskrift om gjennomgang av ditt rom, dine eiendeler, kroppsvisitasjon (§8) og post til deg kan bli åpnet under påsyn av personal (§7). Ved ruspåvirket atferd, kan du bli bedt om å oppholde deg på pasientrom og nektes adgang til felles oppholdsrom.
 • Ved innleggelse på avrusningsenheten er det rutinemessig gjennomgang av dine eiendeler og kroppsvisitasjon iht. gjeldende forskrift (§8).

Under innleggelsen får man kjennskap til andres helse og livssituasjon. Vi ber deg behandle den informasjonen du får med forsiktighet og ikke dele med andre. Dette gjelder spesielt i sosiale medier.  

Av hensyn til personvern er det ikke anledning til å ta bilder, filme eller ta lydopptak av personal eller medpasienter.  

Det er ikke tillatt å medbringe, oppbevare, distribuere eller innta alkohol, illegale rusmidler, avhengighetsskapende medisiner eller brukerutstyr mens du er i behandling ved Russeksjon Narvik. Dette gjelder også under permisjoner. Medbragte rusmidler vil bli beslaglagt.  

Mobbing og seksuell trakassering mot medpasienter og personal aksepteres ikke, og det forventes at alle pasienter bidrar til et behandlingsmiljø preget av trygghet og respekt.  

Voldsutøvelse, truende atferd eller trusler om vold mot medpasienter eller personal, aksepteres ikke og kan medføre umiddelbar utskrivelse fra seksjonen.  

Det er forbudt å medbringe og oppbevare farlige og ulovlige gjenstander. Farlige gjenstander omfatter alle typer kniver, skytevåpen, stikkvåpen, verktøy, sprøyter og andre potensielt skadelige gjenstander. Disse vil bli beslaglagt eller oppbevart av personal.  

Røyking er kun tillatt på anviste plasser. E-sigaretter anses også som røyking.

Bruk av stearinlys eller andre brennende gjenstander (røkelse, grill etc.) er ikke tillatt ifølge sykehusets brannforskrifter.  

Besøk avtales med ansatte på forhånd. Besøket skal ikke kollidere med dagsprogrammet.

Det er ikke anledning til å gå på medpasienters rom uten samtykke, eller når det er nattero-tid på seksjonen.

Gi beskjed når du forlater avdelingen og når du kommer tilbake, dette av brannvernhensyn.

Permisjoner vurderes individuelt etter søknad. Ved avrusning frarådes i all hovedsak permisjoner.  

Måltider inntas som hovedregel i felles spiserom til faste tider.

Interne instrukser om håndtering/oppbevaring/lagring av matvarer må følges der det foreligger.  

Det skal være ro på avdelingen mellom klokken 00:00 og 07:00 på hverdager.

Natt til lørdag, søndag og helligdager skal det være ro mellom klokken 02:00 og 07:00.

I dette tidsrommet oppfordres pasientene til å trekke seg tilbake på eget rom for å finne ro for natten.  

Mobiltelefon skal settes på lydløs når du oppholder deg i fellesarealene.

Vis hensyn slik at du ikke forstyrrer andre ved bruk av telefon, TV, musikk og data. Private telefonsamtaler må tas utenfor fellesarealene.  

Vis hensyn til andre når du oppholder deg i fellesareal/spiserom.

Det forventes at alle ivaretar personlig hygiene. Bekledningen skal ikke virke støtende eller provoserende. Av hygieniske årsaker skal alle benytte egnet fottøy.

Etter trening er det anbefalt å dusje og skifte før man oppholder seg i fellesrom.

Parfyme og andre sterkt parfymerte produkter er ikke tillatt av hensyn til allergi.  

Det forventes at alle holder eget rom rent og i orden, og at alle rydder etter seg i fellesrom.  

Det er ikke tillatt med dyr i avdelingen, dette av hensyn til allergi.  

Avdelingen kan være behjelpelig med oppbevaring av verdisaker. Oppbevaring skjer på eget ansvar.  

Etablering av relasjoner som innebærer intimitet utover vanlig vennskap, vil kunne svekke fokus og påvirke nytteverdi av behandlingen som tilbys deg. Etablering av parrelasjoner anbefales derfor ikke, og vil således bli tatt med som et viktig moment i helhetsvurdering når det gjelder nytteverdi av innleggelsen.  

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Måltider inntas i kantine/spiserom. Det serveres frokost, lunsj, middag og kvelds. Ved spesielle behov kan dette tilrettelegges etter avtale med kjøkkenet.  

​Det er rundt 30 parkeringsplasser utenfor Nordlandsklinikken. Vi har gratis parkering. 

Det er ikke tillatt å parkere rundt rundkjøringen ved hovedinngangen.  ​

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Kartleggingsskjema - for deg som skal til behandling

Etter avtale kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager eller ruslidelser. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får innloggingsproblemer kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling.

Klikk her for å logge deg inn
Checkware