Rett pasient, rett behandling, til rett tid

Ta pulsen

Systematisk bruk av Ta pulsen gir avdelingsledelsen unik innsikt i enheten. Verktøyet kartlegger ressursbruk, flaskehalser, pasientsikkerhet og driften. Du står igjen med data som avdekker om deres avdeling tilbyr pasienten rette behandling. Dette danner et solid grunnlag for forbedringsarbeid.

​ Ta pulsen er et driftsverktøy, som på en oversiktlig måte forholder seg systematisk til hver enkelt pasient. Skjemaet utfylles i fellesskap mellom ledere og personell med kjennskap til pasientene i enheten. Dere vil stå igjen med overblikk over om pasientene i enheten mottar rett behandling til rett tid i tillegg til om pasientene har unødvendig innleggelses- eller ventedøgn.

Vi har lett for å tro at pasientene gjerne vil være innlagt for å motta behandling. Men de fleste av våre pasienter ønsker å komme hjem fortest mulig, eventuelt motta behandling hjemmefra. Kan deler av behandlingen utføres hjemme eventuelt via digitale løsninger? Hvis pasienten skal overføres til kommunale tjenester, er dette noe vi kan forberede kommunen på og søke om allerede i dag?

Tips og triks

 

 • ​Hvem
  Velg en person som er ansvarlig for å etablere faste møtepunkter og innkalle teamet for gjennomgang av skjemaet.
 • Samle et team
  Med avdelingsledelsen, leger eller sykepleiere med kjennskap til pasientlisten.
 • Møtepunkter
  Bestem faste møtedager, eksempelvis første uke i ny måned, velg en dag som avspeiler normal drift i avdelingen.
 • Hvor
  Velg et møterom med tilgang til prosjektor eller storskjerm, så alle kan følge med på både hhv DIPS og skjemaet under gjennomgangen.
 • Forberedelse
  Det kan være en fordel at en person forbereder deler av skjemaet før gjennomgang i plenum, dette vil redusere tidsbruket.
 • Hvordan
  Det anbefales at lege med lederfunksjon er ansvarlig for selve DIPS-gjennomgangen under utfylling av skjemaet.
 • Hva gjør vi med funn
  Vær stringent og eliminer utenomsnakk og avsporinger under gjennomgangen, noter potensielle forbedringsområder og forslag, gjennomgå disse slutten av møtet og beslutt videre handlingsplan. Alternativt, avtal nytt møte med relevante fagpersoner for gjennomgang av disse, og planlegg vider jobb med punktene.
 • Delaktiggjøre/dele
  Gjør de utfylte skjemaer tilgjengelig for ansatte og pasienter, eksempelvis på forbedringstavlen eller vaktrom.

​God fornøyelse

 
Sist oppdatert 14.02.2024