Driverdiagram – fra målsetting til konkrete tiltak

Driverdiagrammet visualiserer sammenhengen mellom forbedringsarbeidets mål og de endringer og tiltak man tror kan ha effekt på målet.

Etter at prosessen du ønsker å forbedre er kartlagt, utfordringer beskrevet, årsaker analysert og et mål satt, så er det naturlig å utarbeide et driverdiagram. Et driverdiagram gjør det lettere å finne, diskutere og prioritere tiltak.

 

 

Driverdiagram kan være store og komplekse, eller de kan være små og enkle. Du kan se et illustrerende eksempel her: 

Driverdiagram

Illustrasjon: Kontinuerlig forbedring

Driverdiagram

 

Når dere skal lage et driverdiagram starter dere alltid med en målsetting. Den sier noe om hva som skal forbedres, for hvem og innen når. Målsettingen skal være SMART

Neste steg vil være å identifisere primærdriverne. Primærdrivere er de overordnede og viktigste områdene som har en direkte effekt på målet. Dere bør ikke ha flere enn 2-4 primærdrivere.

Ut fra primærdriverne kommer sekundærdriverne. Sekundærdrivere er spesifikke områder eller underkategorier av primærdriverne og påvirker disse. Dere kan ha mange sekundærdrivere, og en sekundærdriver kan virke inn på en eller flere primærdrivere.

Til slutt kommer endringsideer eller tiltak. Endringsideene kan være mange, og dere kan ha flere tiltak til hver sekundærdriver.

Helsetjenesten er et komplekst system. Derfor utvikles driverdiagrammet helst av et team der medlemmene har kjennskap til forskjellige aspekter ved det systemet man vil endre.


Når dere skal velge hvilke endringsideer som dere skal gå videre med anbefales det at dette gjøres ved hjelp av småskalatesting. Det er også viktig å finne ut hvordan dere vil måle endringer for å kunne vite om de utgjør reelle forbedringer.​

Referanser:

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender»: Forbedringsguiden.
Institute for Healthcare Improvement. QI Essentials Toolkit: Driver Diagram.

 

Sist oppdatert 19.02.2024