ALIS sin spesialiseringsperiode i UNN

Parallelt med endringer i spesialistutdanningen for sykehusspesialitetene har det også skjedd endringer i spesialistutdanningen i allmennmedisin.

​Fra 1. mars 2017 ble spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger som jobbet i kommunehelsetjenesten som ikke allerede var under veiledning for godkjenning som allmennlege eller som hadde fått slik godkjenning fra Helsedirektoratet.

Fra 1. mars 2019 trådte den nye spesialistforskriften for allmennleger i spesialisering i kraft og den inneholder til dels store endringer. 

ALIS i ny ordning eller ALIS som har konvertert fra gammel til ny ordning har rett på å få tilrettelagt for sin tjeneste i spesialisthelsetjenesten både fra kommunen og fra det aktuelle sykehuset. I den nye ordningen er det to læringsmål innen samhandling og selektert pasientpopulasjon ALIS skal oppnå kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

Varigheten på spesialiseringsperioden er av Helsedirektoratet anbefalt være minimum 6 mnd. I den gamle spesialistordningen for allmennleger var det påkrevd med 12 mnd. tjeneste i spesialisthelsetjenesten og disse må, som tidligere, søke på vikariater for å få oppfylt dette kravet.

Læringsmål

ALM 055
Ha en godt utviklet samhandlingskompetanse ved å kjenne rammebetingelser, arbeidsmåter og prosedyrer fra en eller flere godkjente utdanningsinstitusjoner innen primær- eller spesialisthelsetjenesten.

ALM 085
Ha dybdekompetanse i utredning, behandling og oppfølging av en eller flere selekterte pasientpopulasjoner.


Gjennomføring: 

  • Det anbefales at ALIS beholder og har kontakt med sin ALIS-veileder under spesialiseringsperioden i UNN. ALIS tildeles også egen veileder fra sykehuset for den tiden den er ansatt i foretaket, med fast veiledning på lik linje med andre LIS.
  • Dokumentasjon av oppnådd kompetanse i UNN skjer i Kompetanseportalen på samme måte som de øvrige læringsmålene til ALIS.
  • Ved deltakelse på kurs anbefalt av Helsedirektoratet dekker UNN permisjon med lønn, kursavgift og eventuelle vikarutgifter med inntil fem kursdager ila. 6 mnd. tjeneste i UNN. 
  • Dersom ALIS blir forsinket i den delen av utdanningsløpet som skal gjennomføres i UNN, gjelder samme regler som for øvrige LIS i helseforetaket, jfr. Spesialistforskriften § 31.
  • Dersom læringsmålene ikke oppnås i løpet av 6 mnd.-perioden skal UNN tilrettelegge for at ALIS får mulighet til å forlenge tjenestetid for å få fullført opplæringen. Dette må skje i tett dialog med kommunen. 

Relevante lenker:

Samarbeidsavtalen mellom UNN og kommunene

Informasjon for kommunene

Informasjon for klinikk- og avdelingsledere i UNN

Spesialistforskriften med kommentarer​  

Utfyllende informasjon fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert 07.02.2024