Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) er etablert for å formidle og heve kompetanse til helsepersonell og brukere av helsetjenesten innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom.  Kompetansetjenesten formidler fagutvikling, forskning og undervisning og er ikke en behandlingstjeneste.

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) ble opprettet i 2012 og er en del av Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Tjenestens fagområder er vannlatings - og avføringsdysfunksjoner, bekkenbunnsmerter samt sammensatte bekkenbunnsdysfunksjoner. 

NKIB er ikke en behandlingstjeneste. Henvisninger vedrørende inkontinens og bekkenbunnsykdom vurderes i hovedsak ved de lokale helseforetak. Informasjon om henvisning av pasienter til UNN finnes på siden til Bekkensenteret UNN.

NKIB jobber med kompetansespredning gjennom prosjektarbeid, forskning og kursvirksomhet for helsepersonell. Tjenesten bidrar inn i ulike faglige nettverk. NKIB samarbeider med fagfelt nasjonalt og internasjonalt i form av kunnskapsutveksling, kunnskapsutvikling og undervisning. NKIB har ansvar for drift av Norsk register for behandling av analinkontinens (NRA). Tjenesten driver også informasjonsspredning til allmenheten og jobber aktivt med å bryte ned tabu og stigma som ofte følger disse tilstandene.

En viktig formidlingskanal for tjenesten er bekkenbunnsportalen.no som er en kompetanseportal for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Tverrfaglig samarbeid

Tjenesten samarbeider med flere nasjonale fagmiljø. Samarbeidet med Bekkensenteret UNN er i tillegg utvidet til å gjelde koordinering av tverrfaglige møter. Det tverrfaglige teamet ved UNN har regelmessige møter hvor pasienter med sammensatte tilstander blir vurdert med fokus på å gi pasienten et best mulig utredning og behandlingsforløp. For informasjon om henvisning til tverrfaglig vurdering se Bekkensenteret UNN.

Faglig referansegruppe

Gruppen skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen i forskrift og at tjenestenes innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Medlemmer av faglig referansegruppe:

 • Jone Trovik (leder), Helse Vest RHF 
 • Tom Øresland, Helse Sør-Øst RHF
 • Signe Nilssen Stafne, Helse Midt RHF
 • Anne Marthe Fosshaug Jensen, Helse Nord RHF
 • Anita Hansen, Brukerrepresentant

Dette er en kompetanseportal hvor du finner faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om ulike tilstander, utredning og behandling innen inkontinens og bekkenbunnsykdom.

Bekkenbunnsportalen.no​

I samarbeid med klinikere i alle helseregioner har NKIB etablert flere tverrfaglige fagnettverk. Hensikten er å samle tverrfaglig kunnskap og erfaringsutveksling rundt spesifikke områder som er av betydning for tjenesten og klinikere. Nettverkene har et begrenset antall medlemmer som blir valgt inn på nettverksmøtene.

Smertenettverket

Smertenettverket har fokus på kunnskap rundt pasienter med langvarige underlivssmerter. Dette er en vanlig tilstand som rammer både kvinner og menn. Tilstanden gir mange ulike plager, ofte knyttet opp mot funksjonelle utfordringer. Smertene er ofte lokalisert i organer knyttet til underliv/bekken og pasientene blir derfor behandlet av flere spesialiteter. Smertenettverket er sammensatt av flere profesjoner. Nettverket har blant annet utarbeidet informasjonsmateriell rettet mot pasientgruppen. De er aktive ut mot media for å heve fokuset på denne pasientgruppen. Erfaringsutveksling og utveksling av evidensbasert kunnskap rundt behandling og organisering av disse pasientene er også en viktig agenda.

Medlemmer:
 • Anne Tine Vold, psykomotorisk fysioterapeut- UNN/NKIB (nettverksleder)
 • Gro Killie Haugstad, spesialfysioterapeut, førsteamanuensis, HiO, OUS
 • Heidi Kristin Hanevold, spesialfysioterapeut, Hammerfest sykehus
 • Berit Schei, gynekolog, St. Olavs Hospital
 • Cecilie T. Hagemann, gynekolog, St. Olavs Hospital
 • Clara Karoliussen, spesialfysioterapeut, St. Olavs Hospital
 • Ane Sigrid Nygaard, fysioterapeut, NKIB
 • Kristin Evjen, fysioterapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, Helse og Livskvalitet, Ålesund
 • Signe Nilssen Stafne, spesialfysioterapeut, St. Olavs Hospital
 • Mette Løkeland, gynekolog, Betanien sykehus
 • Harriet Birke, urolog, St Olavs Hospital
 • Liv Rimstad Moskenes, gynekolog, Ullevål/OUS
 • Catherine Boge-Olsnes, psykomotorisk fysioterapeut, UNN/NKIB
 • Anne Lise Helgesen, spesialist i hud og veneriske sykdommer, OUS
 • Mona Stedenfeldt, fysioterapeut, førsteamanuensis, St. Olavs Hospital
 • Lotte Lindstrøm Eliassen, leder NKIB, UNN

Forskernettverket

Forskernettverket har til hensikt å samle en nasjonal oversikt over pågående forskning innen fagområdet inkontinens og bekkenbunnsykdom fra de ulike helseregioner. Forskernettverket jobber med kvalitetsutvikling, identifisering av kunnskapshull og kompetanseformidling. Gjennom en samlet nasjonal oversikt fra de ulike fagmiljøer kan forskernettverket fremme tverregionale samarbeid der det er naturlig.

Forskernettverket planlegger og gjennomfører i samarbeid med NKIB, kurs og seminar rettet mot forskere og klinikere med interesse for forskning.

Forskernettverket er sammensatt av klinikere med forskningskompetanse med ulik spesialistbakgrunn.

Medlemmer:
 • ​Signe Nilssen Stafne, spesialistfysioterapeut i kvinnehelse, St. Olavs/NTNU (nettverksleder)
 • Mona Rydningen, overlege i gastrokirurgi, UNN/fag og forskningsleder, NKIB
 • Jone Trovik Haukeland, overlege i gynekologi, Haukeland Universitetssykehus/professor, UiB
 • Catherine Joyce Teig, leder Bekkensenteret, Akershus Universitetssykehus
 • Lotte Lindstrøm Eliassen, leder NKIB

Med utgangspunkt i oppgavene som nasjonale tjenester skal ivareta, skal det utarbeides en plan for oppbygging av kompetanse og kompetansespredning til andre deler av helsetjenesten og brukere.

Fullstendig plan​ (pdf)

Det er i dag etablert to nasjonale kvalitetsregistre innen fagområdet inkontinens og bekkenbunnsykdom:

Norsk register for analinkontinens (NRA)

Norsk Register for Analinkontinens (NRA) har som mål å sikre kvaliteten på kirurgisk behandling av analinkontinens ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som gjennomgår sfinkterplastikk, testprosedyre-, implantasjon-, revisjon- eller eksplantasjon av sakralnervestimulator/elektroder. Registret fikk nasjonal status i 2014. Gjennomføring og det daglige ansvaret ligger hos Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) har som mål å sikre kvaliteten på urininkontinenskirurgi ved norske sykehus. Målgruppen er kvinner som blir operert for urinlekkasje. Registeret ble etablert i 1998. Databehandlingsansvar ligger hos Oslo universitetssykehus. Drift og det daglige ansvaret gjennomføres av NKIR ledergruppe.

NKIB har til enhver tid ulike forskningsprosjekter pågående. Forskningen styres ut fra identifiserte kunnskapshull på området inkontinens og bekkenbunnsykdom. Tjenesten bidrar også med kvalitetsprosjekter både i egen regi og i samarbeid med andre instanser nasjonalt og internasjonalt. NKIB ønsker å støtte opp under regionale og flerregionale prosjekter med bistand i søknadsprosesser og innspill til mulige utforminger.

Pågående Phd-prosjekt

Kroniske bekkensmerter hos kvinner - konservativ tverrfaglig behandling i gruppe sammenlignet med standard behandling
Ane Sigrid Nygaard, Pål Øian, UiT
Prosjektperiode: 2015 - 2021
Deltakende helseregion: HSØ/ HN

Experiences of body and sense of self in women with chronic pelvic pain treated with Norwegian Psychomotor Physiotherapy
Cathrine Boge-Olsnes, UiT
Prosjektperiode: 2018 - 2023
Deltakende helseregion: HN

Pågående kvalitetsprosjekt

Pilotprosjekt: Implementering av konservativ behandling ved anorektale funksjonsforstyrrelser etter kreftbehandling i bekkenet.
Prosjektansvarlig: Stig Norderval, UNN.
Prosjektkoordinator: Tone Prøsch-Bilden, NKIB.
Prosjektperiode:  2017 - 2021.
Deltakende helseregion: HN.

Tjenesteinnovasjonsprosjekt: Hvorfor vente ett år på å starte utredning og behandling hos kvinner med bekkenbunnsdysfunksjoner etter fødsel.
Prosjektansvarlig: Lotte Lindstrøm Eliassen, NKIB.
Prosjektkoordinator: Mona Rydningen, NKIB.
Prosjektperiode 2019 – 2021.
Deltakende helseregion: HN.

Prosjektrapporter

Samhandlingsprosjekt: inkontinensomsorg i primærhelsetjenesten
Tone Prøsch-Bilden, NKIB.
Prosjektperiode: 2015 - 2018.
Deltakende helseregion: HN.

Prosjektrapport Når enkel tilnærming gjør en forskjell

Evaluering og videreutvikling av "Minipust", et gruppebasert tilbud til menn med langvarige underlivssmerter
Kristine Grimen Danielsen, UNN
Prosjektperiode: 2017 - 2019
Deltakende helseregion: HN
Rapport Evaluering av Minipust

Nasjonal anbefaling og retningslinje for klinisk praksis knyttet til utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser
Norsk gruppe konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser
Prosjektperiode: 2015-2018
Deltagende helseregion: Alle
Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser

Publikasjoner

2019

Characteristics of women with chronic pelvic pain referred to physiotherapy treatment after multidisciplinary assessment: a cross-sectional study.

Nygaard AS, Stedenfeldt M, Øian P, Haugstad GK.
Scand J Pain. 2019 Apr 24;19(2):355-364. doi: 10.1515/sjpain-2018-0308.
PMID: 30703061

Strong agreement between interview-obtained and self-administered Wexner and StMark's scores using a single questionnaire.

Norderval S, Rydningen MB, Falk RS, Stordahl A, Johannessen HH.
Int Urogynecol J. 2019 Dec;30(12):2101-2108. doi: 10.1007/s00192-019-03945-6. Epub 2019 Jun 6.
PMID: 31172220

2018

Sacral neuromodulation for combined faecal and urinary incontinence following obstetric anal sphincter injury

Rydningen M, Riise S, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Norderval S
Colorectal Dis. 2017 PMID: 28727899

Interview-based versus self-reported anal incontinence using St Mark's incontinence score

Johannessen HH, Norderval S, Stordahl A, Falk RS, Wibe A
Int Urogynecol J. 2018 PMID: 28547271

2017

Long-term Experience of Magnetic Anal Sphincter Augmentation in Patients With Fecal Incontinence

Sugrue J, Lehur PA, Madoff RD, McNevin S, Buntzen S, Laurberg S, Mellgren A
Dis Colon Rectum. 2017 PMID: 27926562

Three-year follow-up of sacral nerve stimulation for patients with diarrhoea-predominant and mixed irritable bowel syndrome

Fassov J, Lundby L, Laurberg S, Buntzen S, Krogh K
Colorectal dis. 2017
PMID: 27328645

Efficacy of autologous fat injection in the treatment of anovaginal fistulas

Norderval S, Lundby L, Hougaard H, Buntzen S, Weum S, de Weerd L
Tech Coloproctol. 2017
PMID: 29285682

Sacral neuromodulation for combined faecal and urinary incontinence following obstetric anal sphincter injury

Rydningen M, Riise S, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Norderval S
Colorectal Dis. 2017
PMID: 28727899

Sacral neuromodulation compared with injection of bulking agents for faecal incontinence following obstetric anal sphincter injury - a randomized controlled trial

Rydningen M, Dehli T, Wilsgaard T, Rydning A, Kumle M, Lindsetmo RO, Norderval S
Colorectal Dis. 2017PMID: 28211186

Sacral neuromodulation for faecal incontinence following obstetric sphincter injury - outcome of percutaneous nerve evaluation.

Rydningen MB, Dehli T, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Kumle M, Stedenfeldt M, Norderval S.
Colorectal Dis. 2017 Mar;19(3):274-282. doi: 10.1111/codi.13472
PMID: 27463362

Final results of a European, multi-centre, prospective, observational Study of Permacol™ collagen paste injection for the treatment of anal fistula

Giordano P, Sileri P, Buntzen S, Stuto A, Nunoo-Mensah J, Lenisa L, Singh B, Thorlacius-Ussing O, Griffiths B, Ziyaie D
Colorectal Dis. 2017 PMID: 28493393

Interview-based versus self-reported anal incontinence using St Mark's incontinence score

Johannessen HH, Norderval S, Stordahl A, Falk RS, Wibe A
Int Urogynecol J. 2017
PMID: 28547271

Postoperative complications following surgical procedures for hemorrhoids and their management (bokkapittel)
Buntzen S, i Ratto C, et al (eds)
Springer International Publishing AG 2017. Hemorrhoids, Coloproctology 2, DOI 10.1007/978-3-319-51989-0_44-1

2016

Is the efficacy of sacral nerve stimulation for faecal incontinence dependent on the number of active electrode poles achieved during permanent lead insertion?

Duelund-Jakobsen J, Lundby L, Lehur PA, Wyart V, Laurberg S, Buntzen S
Colorectal Dis 2016 Nov;18(11):O414-O419.
PMID: 27619970

Three-year follow-up of sacral nerve stimulation for patients with diarrhoea-predominant and mixed irritable bowel syndrome.

Fassov J, Lundby L, Laurberg S, Buntzen S, Krogh K
Colorectal Dis 2016 Jun 22. Epub 2016 jun 22
PMID: 27328645

Ultrasound-Guided Pudendal Nerve Block at the Entrance of the Pudendal (Alcock) Canal: Description of Anatomy and Clinical Technique.

Bendtsen TF, Parras T, Moriggl B, Chan V, Lundby L, Buntzen S, Dalgaard K, Brandsborg B, Børglum J
Reg Anesth Pain Med 2016 Mar-Apr;41(2):140-5.
PMID: 26780419

Multicentre observational study of the Gatekeeper for faecal incontinence.

Ratto C, Buntzen S, Aigner F, Altomare DF, Heydari A, Donisi L, Lundby L, Parello A
Br J Surg 2016 Feb;103(3):290-9. Epub 2015 des 1
PMID: 26621029

Sacral nerve stimulation for faecal incontinence - efficacy confirmed from a two-centre prospectively maintained database.

Duelund-Jakobsen J, Lehur PA, Lundby L, Wyart V, Laurberg S, Buntzen S
Int J Colorectal Dis 2016 Feb;31(2):421-8. Epub 2015 okt 21
PMID: 26490052

A prospective multicentre observational study of Permacol collagen paste for anorectal fistula: preliminary results.

Giordano P, Sileri P, Buntzen S, Stuto A, Nunoo-Mensah J, Lenisa L, Singh B, Thorlacius-Ussing O, Griffiths B, Ziyaie D
Colorectal Dis 2016 Mar;18(3):286-94.
PMID:26355641

Sacral neuromodulation for faecal incontinence following obstetric sphincter injury - outcome of percutaneous nerve evaluation.

Rydningen MB, Dehli T, Wilsgaard T, Lindsetmo RO, Kumle M, Stedenfeldt M, Norderval S
Colorectal Dis 2017 Mar;19(3):274-282.
PMID: 27463362

Primary Aortoduodenal Fistula-A Case Report and a Review of the Literature.

Varghese M, Jorgensen GT, Aune C, Bergan R, Norderval S, Moland J
Ann Vasc Surg 2016 Jul;34():271.e1-4. Epub 2016 mai 10
PMID: 27174358

2015

Multicentre observational study of the Gatekeeper for faecal incontinence.

Ratto C, Buntzen S, Aigner F, Altomare DF, Heydari A, Donisi L, Lundby L, Parello A
Br J Surg 2016 Feb;103(3):290-9. Epub 2015 des 1
PMID: 26621029

Treatment of non-IBD anal fistula.

Lundby L, Hagen K, Christensen P, Buntzen S, Thorlacius-Ussing O, Andersen J, Krupa M, Qvist N
Dan Med J 2015 May;62(5).
PMID: 26050835

Long-term anorectal, urinary and sexual dysfunction causing distress after radiotherapy for anal cancer: a Danish multicentre cross-sectional questionnaire study.

Sunesen KG, Nørgaard M, Lundby L, Havsteen H, Buntzen S, Thorlacius-Ussing O, Laurberg S
Colorectal Dis 2015 Nov;17(11):O230-9.
PMID: 26218674

Sacral nerve stimulation for faecal incontinence - efficacy confirmed from a two-centre prospectively maintained database.

Duelund-Jakobsen J, Lehur PA, Lundby L, Wyart V, Laurberg S, Buntzen S
Int J Colorectal Dis 2016 Feb;31(2):421-8. Epub 2015 okt 21
PMID: 26490052

Lack of effect of sacral nerve stimulation for incontinence in patients with systemic sclerosis.

Butt SK, Alam A, Cohen R, Krogh K, Buntzen S, Emmanuel A
Colorectal Dis 2015 Oct;17(10):903-7.
PMID: 25850948

Nurse-led clinics can manage faecal incontinence effectively: results from a tertiary referral centre.

Duelund-Jakobsen J, Haas S, Buntzen S, Lundby L, Bøje G, Laurberg S
Colorectal Dis 2015 Aug;17(8):710-5.
PMID: 25917065

Bilateral compared with unilateral sacral nerve stimulation for faecal incontinence: results of a randomized, single-blinded crossover study.

Duelund-Jakobsen J, Buntzen S, Lundby L, Sørensen M, Laurberg S
Colorectal Dis 2015 Dec;17(12):1085-93.
PMID: 26354517

A prospective multicentre observational study of Permacol collagen paste for anorectal fistula: preliminary results.

Giordano P, Sileri P, Buntzen S, Stuto A, Nunoo-Mensah J, Lenisa L, Singh B, Thorlacius-Ussing O, Griffiths B, Ziyaie D
Colorectal Dis 2016 Mar;18(3):286-94.
PMID: 26355641

Long-term outcomes of sacral nerve stimulation for faecal incontinence

Norderval S
Br J Surg 2015 Mar;102(4):415.
PMID: 25689294

Novel treatment for recalcitrant rectovaginal fistulas: fat injection.

de Weerd L, Weum S, Norderval S
Int Urogynecol J 2015 Jan;26(1):139-44. Epub 2014 sep 9
PMID: 25199495

2014

Quality of life and satisfaction with information after radical prostatectomy, radical external beam radiotherapy and postoperative radiotherapy: a long-term follow-up study.

Nicolaisen Marianne, Müller Stig, Patel Hitendra R H, Hanssen Tove Aminda
J Clin Nurs 2014 Dec;23(23-24):3403-14. Epub 2014 jun 3
PMID: 24890131

Risk factors for obstetric anal sphincter injury after a successful multicentre interventional programme.

Stedenfeldt M, Øian P, Gissler M, Blix E, Pirhonen J
BJOG 2014 Jan;121(1):83-91. Epub 2013 mai 20
PMID: 23682573

Strategies to improve quality of life in bladder cancer patients.

Roaldsen Marius, Aarsaether Erling, Knutsen Tore, Patel Hiten R H
Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2014 Aug;14(4):537-44. Epub 2014 mai 12
PMID: 24813931

Anal incontinence, urinary incontinence and sexual problems in primiparous women a comparison between women with episiotomy only and women with episiotomy and obstetric anal sphincter injury.

Stedenfeldt Mona, Pirhonen Jouko, Blix Ellen, Wilsgaard Tom, Vonen Barthold, Oian Pål
BMC Womens Health 2014 Dec 16;14(1):157. Epub 2014 des 16
PMID: 25511413

2013

Sphincter training or anal injections of dextranomer for treatment of anal incontinence: a randomized trial.

Dehli T, Stordahl A, Vatten LJ, Romundstad PR, Mevik K, Sahlin Y, Lindsetmo RO, Vonen B.
Scand J Gastroenterol. 2013 Mar;48(3):302-10.

Autologous fat grafting in the treatment of a rectourethroperineal fistula.

de Weerd L, Norderval S, Weum S
Tech Coloproctol 2013 Dec;17(6):677-8. Epub 2013 aug 28
PMID:23982769

Efficacy of cyclic sacral nerve stimulation for faecal incontinence.

Norderval S, Behrenbruch C, Brouwer R, Keck J O
Tech Coloproctol 2013 Oct;17(5):511-6. Epub 2013 mar 23
PMID: 23525966

Novel treatment of a rectourethroperineal fistula after perineal prostatectomy using autologous fat transplantation.

de Weerd L, Weum S, Norderval S
Tech Coloproctol 2013 Apr;17(2):235-8. Epub 2012 sep 28
PMID: 23053442

Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS(®)) Society recommendations.

Nygren J, Thacker J, Carli F, Fearon KC, Norderval S, Lobo DN, Ljungqvist O, Soop M, Ramirez J; Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society, for Perioperative Care; European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN); International Association for Surgical Metabolism and Nutrition (IASMEN).
World J Surg 2013 Feb;37(2):285-305.
PMID: 23052796

2012

Incontinence after primary repair of obstetric anal sphincter tears is related to relative length of reconstructed external sphincter: a case-control study.

Norderval S, Røssaak K, Markskog A, Vonen B
Ultrasound Obstet Gynecol 2012 Aug;40(2):207-14.
PMID:22125165

Novel treatment of a rectourethroperineal fistula after perineal prostatectomy using autologous fat transplantation.

de Weerd L, Weum S, Norderval S
Tech Coloproctol 2013 Apr;17(2):235-8. Epub 2012 sep 28
PMID:23053442

Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study. Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P. BJOG. 2012 May;119(6):724-30. doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03293.x. Epub 2012 Mar 6.

​Tilgang til årsrapporter for ulike år får du ved å velge årstall øverst til høyre i bildet når du klikker på lenka under. Her finner du også de faglige vurderingene av rapporten fra Helsedirektoratet og NKIBs faglige referansegruppe.

Klikk her for å velge årsrappport

Lotte Karen Lindstrøm Eliassen

Lotte Karen Lindstrøm Eliassen

Leder

lotte.lindstrom.eliassen@unn.no 77 62 83 93

Sykepleier, Msc.

Mobil er  90 98 41 19

Hilde Tollefsen

Hilde Tollefsen

Konsulent

hilde.tollefsen@unn.no 77 66 96 92

Sykepleier, uroterapeut

Wenche M. Andersen

Tilgjengelig på telefon:
Mandag, tirsdag og torsdag, kl 09-14

Vernepleier

Gry-Hege Sjøhaug

Gry-Hege Sjøhaug (i permisjon)

Konsulent

gry-hege.sjohaug@unn.no 77 62 60 32

Jordmor

Tone Prøsch-Bilden

Tone Prøsch-Bilden

Daglig leder NRA (Norsk register for analinkontinens)

tone.prosch-bilden@unn.no 77 66 97 33

Fysioterapeut

Mona Rydningen

Mona Rydningen

Faglig rådgiver

mona.rydningen@unn.no

MD, Phd, gastrokirurgi

Kristine Amundsen

Kristine Amundsen

Faglig rådgiver

kristine.amundsen@unn.no

MD, gynekologi

Anne Tine Vold

Anne Tine Vold

Faglig rådgiver

anne.tine.vold@unn.no

Psykomotorisk fysioterapeut

Lena Holma

Rådgiver/ koordinator bekkensenteret UNN Tromsø

bekkensenteret@unn.no

Sykepleier

For faglige henvendelser samt informasjon om kurs, undervisning, fagutveksling med mer:
nkib@unn.no

Ved behov for kontakt anbefaler vi å bruke vår e-postadresse: nkib@unn.no

Send aldri personopplysninger. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Telefon: +47 77 66 92 26
Du finner oss også på facebook.

Postadresse:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø
 
Besøksadresse:
Fløy E4, 2. etasje

​The Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and Pelvic Floor Health (NKIB) was established in 2012. It is located at the University Hospital in Tromsø, North Norway.

The most important task to the Advisory Unit is to spread knowledge about proper diagnosis and treatment for patients with incontinence and pelvic floor disorders. Focus is interdisciplinary collaboration across the departments of gastroenterology, gynecology, urology, neurology, radiology and physiotherapy. Other appointed tasks to NKIB are stimulating research, quality improvement and the establishment of proper and correct care for all patients in the whole country.

Contact us
E-mail: nkib@unn.no

Telephone: +47 77 66 92 26e-læringskurs: Obstetriske sfinkterskader

Kurset har fokus på forebygging av skader, diagnostisering av slike skader, men også reparasjon og oppfølging av denne pasientgruppen. Kurset skal gi kjennskap til resultater etter konvensjonell og anatomisk reparasjon av obstetriske sfinkterskader og opplæring i anatomisk rekonstruksjon av sfinkterapparater.
Klikk her for mer informasjon om kurset
Korrigering av sfinkterskader
Sist oppdatert 01.08.2023