Smittevernrutine for sykehjem

Stikkskadeuhell

Formål og grunnlagsinformasjon

 • ​Yrkesbetinget blodsmitte kan skje ved stikkskader, bittskader og sprut av blod på slimhinner eller defekt hud.
 • Aktuelle blodbårne virus er Hepatitt B, Hepatitt C og hiv.
 • I de fleste situasjoner er tidsvinduet for å gjennomføre anbefalte tiltak 48 timer. Vurdering haster når det er kjent hiv hos smittekilde. Dette fordi eventuell posteksponeringsprofylakse (PEP) bør påbegynnes i løpet av de 4 første timene etter skade, og før det er gått 48 timer.
 • Prosedyrer og vurderinger ved stikkskadeuhell er beskrevet i FHIs Smittevernveileder
 • Forebygging: se rutiner for å unngå stikkskadeuhell, samt tilbud om Hepatitt B vaksine for ansatte.

Ved stikk, bitt, kutt eller søl av blod i åpne sår/defekt hud

 • ​Ved spontan blødning: La det blø. Ikke klem rundt stikkstedet dersom det ikke blør. 
 • Vask rikelig med såpe og vann 
 • Desinfiser med håndsprit eller Klorhexidinsprit 5mg/ml i 3 – 4 min 
​Ved blodsprut i øyne, nese eller munn

 • ​Skyll med rikelig vann eller fysiologisk saltvann
 • Munnhule: Skyll med Hydrogenperoxid (3%). Hell 5 ml i et glass vann, skyll i 3-4 min. 
​Ved søl av blod eller andre kroppsvæsker på hel hud

 • ​Vask huden med rikelig såpe og vann. Videre tiltak ikke nødvendig.
Blodprøver og risikovurdering
 
 • ​Noter ned personnummer til pasient (smittekilde) og be om samtykke for blodprøvetaking (hiv, Hepatitt B og Hepatitt C). På rekvisisjonen krysses av for «stikkskade/ blodsmitte». Under kliniske opplysninger: «Stikkskade smittekilde»
 • Blodprøve tas av den ansatte (skadde) så snart som mulig (hiv, Hepatitt B og Hepatitt C). På rekvisisjonen krysses av for «stikkskade/ blodsmitte». Under kliniske opplysninger: «Stikkskade, ansatt 0-prøve»
 • For oppfølgingsprøvene av den skadde (etter 6 uker, 3 mnd. og 6 mnd.) kan man følge Tabell 1 i FHIs veiledning (ref 1) eller krysse av i rubrikken «stikkskade/ blodsmitte» (det gir noen flere analyser enn det som er anbefalt i tabellen). Under kliniske opplysninger: «Stikkskade, ansatt oppfølgingsprøve»
 • Det skal gjøres risikovurdering og eventuell posteksponeringsprofylakse (PEP) iverksettes.
 • Skademeldingsskjema/ avviksskjema fylles ut. 

Det er hensiktsmessig å samle alle rutiner/skjemaer som omhandler stikkskade, elektronisk eller på papir.​
 • ​Prosedyre for førstehjelp ved mulig blodsmitte
 • Arbeidsplassens rutine for risikovurdering:
  • ​Hvem den skadde skal henvende seg til?
  • Beskriv rollen til legekontor/legevakt, ev. bedriftshelsetjeneste, andre involverte
  • Hvem utfører og følger opp tiltak?
   • ​Blodprøvetaking av kilde og kontroll av prøvesvar
   • Blodprøvetaking av skadde: nullprøve og prøver etter 6 uker, 3 mnd. og 6 mnd.
   • Ev. vaksinering og annen posteksponeringsprofylakse (PEP) og ev. videre oppfølging
   • Registrering av vaksiner i SYSVAK (ref 2)
   •  
 • ​Arbeidsplassens skademeldingsskjema/avviksskjema.
 • Ferdig utfylte rekvisisjoner med rekvirent og avkryssing i rubrikken «stikkskade/ blodsmitte». Bruk feltet kliniske opplysninger for utfyllende informasjon (se også avsnittet over «Blodprøver og risikovurdering»
 • Informasjon om hva som skal gjøres dersom skaden medfører sykdom/melding av yrkesskade.​

Hensikten med PEP er å forebygge utvikling av sykdom. Legekontor/legevakt bør ha aktuelle medikamenter tilgjengelig eller har oversikt over hvor medikamenter kan skaffes (Hepatitt B vaksine, Hepatitt B immunglobulin og oppstartspakke for PEP-hiv). Oppstartsdoser for PEP-hiv kan være tilgjengelig på storbylegevakter, på overgrepsmottak og i akuttmottak på sykehusene. Avtale om tilgang for den enkelte kommune bør være beskrevet hos legetjenesten.
 
 • Ved kjent/sannsynlig Hepatitt B hos kilde vurderes PEP ut fra skaddes vaksinasjonsstatus/antistoffnivå. 
 • Indikasjon for Hepatitt B vaksine og for Hepatitt B immunglobulin: Se FHIs prosedyrer i Smittevernveilederen (ref 1). Dersom det i tillegg til vaksine, er indikasjon for Hepatitt B immunglobulin, skal dette gis snarest mulig og før det er gått 48 timer etter skade. 
 • Lege kan kontakte Smittevernvakta på FHI ved behov for hjelp til vurdering av indikasjon for PEP (tlf. 21077000 eller utenom åpningstid på tlf. 21076348) 
 • Vaksine og Hepatitt B immunglobulin dekkes av folketrygden (blå resept, §4). Se FHI: Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera (ref 3. )
 • Benyttes vaksiner som er på lager, kan man etterfylle med vaksiner som rekvireres til den skadde.  Erstatningsdoser fra FHI kan rekvireres per post. Blå resept, med personopplysninger, indikasjon og leveringsadresse. Det må fremgå at det er erstatningsdose. 
 • Hvis medikamentene ikke er tilgjengelig og det er øyeblikkelig hjelp: Ring farmasøyt ved Vaksineforsyningen på FHI, tlf. 21 07 70 00. Hastesaker prioriteres og preparatene sendes umiddelbart. Utenom FHIs åpningstid kan Vitusapotek Jernbanetorget kontaktes på telefon 23 35 81 00 (døgnåpent).
 • Ved kjent/sannsynlig hiv hos kilde skal vurdering av indikasjon for PEP-hiv gjøres snarest mulig og dersom det er indikasjon, gis startdose i løpet av de første 4 timene etter skade, og før det er gått 48 timer. (I spesielle tilfeller med massiv eksponering kan senere oppstart vurderes)
 • Lege som vurderer at det er indikasjon for PEP-hiv, kan administrere oppstart uten konsultasjon med infeksjonsmedisiner. Se FHIs prosedyrer i Smittevernveilederen (ref 1) og kapitel om PEP s. 30 i Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv (2022) (ref 4). Smittevernvakta på FHI kan kontaktes ved behov for hjelp til vurdering (tlf. 21077000 eller utenom åpningstid på tlf. 21076348) 
 • Påbegynnes PEP, konsulteres infeksjonsmedisiner i etterkant for videre vurdering og ev. resept for behandlingskuren på 4 uker. På sykehusene i Helse Nord er det infeksjonsmedisinere ved UNN og NLSH. 
 • Ved Hepatitt C hos kilde fins ikke medikamenter for PEP. Den skadde følges opp med kontrollprøver, og dersom smitte har funnet sted, er behandling tilgjengelig.

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 02.01.2024