Smittevernrutine for sykehjem

Norovirus

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • ​Formålet er oppdage smitte tidlig, stoppe smittespredning og unngå utbrudd.
 • Norovirus gir omgangssyke (gastroenteritt) med symptomer som diaré, brekninger, kvalme, magesmerter, muskelverk og feber. Varer vanligvis i 1 – 3 døgn. Ingen spesifikk behandling. Kan være behov for ekstra væsketilførsel.
 • Inkubasjonstiden er 12 – 48 timer. Den syke er smittsom fra en kort periode før symptomstart til et par døgn etter symptomfrihet.
 • Norovirus smitter ved dråpe-, kontakt- og fekal-oral smitte (smitte via munn, for eksempel fra forurenset mat eller forurensede hender).
 • Viruset er svært smittsomt, og gir lett utbrudd. Det skal bare noen få virus til for å gi sykdom. Gjennomgått infeksjon gir ikke beskyttelse mot ny smitte.
 • Senhøst/vinter er sesong for Norovirus, men viruset kan opptre også andre årstider.

Rask reaksjon ved mistanke om Norovirus kan hindre at det utvikler seg til et større utbrudd. Iverksett isolering i påvente av legens vurdering. Leder/ansvarshavende må varsles så snart som mulig.

 • Dråpesmitteisolering: Enerom, beboer bruker eget bad/ toalett.
 • Beskyttelsesutstyr: Smittefrakk med lang arm og mansjett, nitril- eller latexhansker og medisinsk munnbind.
 • Håndhygiene
  • Norovirus er vanskelig å fjerne fra hendene, og hansker anbefales i arbeid på smitterom.
  • Ved behov for rene hender underveis i arbeidet (hanskebytte): Utfør håndhygiene og ta på nye hansker.
  • Håndsprit har begrenset effekt på Norovirus, men kan likevel brukes når hansker har vært benyttet. Øk mengde desinfeksjonsmiddel for å oppnå økt virketid. 
  • Vask hendene grundig med såpe og vann hvis det er risiko for å ha vært i direkte kontakt med viruset, og alltid før smitterom forlates, selv om hansker har vært benyttet.​
 • Tekstiler: Urene tekstiler emballeres som smittetøy. Privat tøy vaskes separat, og på den høyeste temperaturen tøyet tåler. Vaskemaskin rengjøres ved å kjøre tom maskin på høyes mulig temperatur. Bruk beskyttelsesutstyr ved håndtering av urene tekstiler. Se Tekstilhåndtering i avdeling.
 • Avfall: Tørt avfall kan håndteres som restavfall, og dobbeltemballeres i en ren avfallspose før det tas ut av rommet. Avfall som er tilsølt av kroppsvæsker håndteres som smitteavfall. Se Avfallshåndtering – Smittefarlig avfall
 • Utstyr: Flergangsutstyr som tas ut av rommet emballeres i plastpose og bringes til skyllerommet. Er mellomlagring nødvendig, forblir utstyret i posen inntil det dekontamineres.
 • Oppvask: Bruk engangsservise hvis mulig p.g.a. stor smitterisiko. Brukes vanlig servise og bestikk fraktes dette ut fra rom i lukket plastpose og desinfiseres før det settes i oppvaskmaskin.
 • Renhold: Renholdspersonell bruker samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonalet. Rommet skal vaskes daglig og tas til slutt. Eget moppeskaft på rommet. Brukte mopper emballeres og går direkte til smittevask eller direkte i avfall. Har bøtte vært benyttet på rommet skal denne direkte i dekontaminator. Se Renhold ved smitte. Vurder desinfeksjon av berøringspunkter i fellesarealene.
 • Desinfeksjon: av berøringspunkter minimum x 1 daglig, f.eks. nattbord, sengegjerde, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, armatur, servant, dispensere, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc. Alkohol har dårlig effekt på Norovirus. Bruk f.eks. Virkon®, LifeClean® eller PeraSafe®.
 • Flekkdesinfeksjon ved søl av kroppsvæsker: Bruk beskyttelsesutstyr, fjern sølet med papir og dynk på desinfeksjonsmiddel. Overhold virketiden og vask av. Se Desinfeksjonsmidler - oppslag
 • Besøkende: orienteres om risikoen for å bli smittet. Besøkende tilbys beskyttelsesutstyr og gis informasjon om god håndhygiene (håndvask). En som har besøkt smittet beboer bør ikke besøke andre, oppholde seg i fellesarealer eller gå til annen avdeling.
 • Opphør av isolering: Kan opphøre 48 timer etter siste symptom (siste oppkast eller diaré). Beboer dusjer, får rene klær og sengklær. Klargjøring av rom før smittevask og smittevask: Se Renhold ved smitte. og Desinfeksjonsmidler - oppslag
​Se Isolering ​ved behov for mer utfyllende forklaring av tiltak. ​

 • Avføringsprøve tas innen 3 døgn etter sykdomsstart. Bruk sterilt glass med skje. Under «Kliniske opplysninger» på rekvisisjonen oppgis symptomer som diaré og oppkast, og om prøven er tatt i helseinstitusjon. Prøven holdes kjølig under oppbevaring og transport. 
 • Ved flere tilfeller tas prøve av 3 - 4 ulike personer med symptomer. Det vil bekrefte om det er utbrudd, ytterligere prøver behøves normalt ikke.

 • Det regnes som utbrudd når to eller flere (beboere og/eller ansatte) på samme avdeling har fått påvist Norovirus.
 • Den som mistenker utbrudd informerer snarest ansvarshavende eller leder, som videreformidler til lege og kommuneoverlege. Aktiver plan for håndtering av utbrudd. Lag en plan dersom denne ikke finnes.

 •  Lag en utbruddsgruppe. Én person utpekes til å koordinere tiltak/ha oversikt.
 • Før logg over hvem som har symptomer med klokkeslett/dato. Kartlegg hvem som har hatt tett kontakt med syke. Registrer prøvetaking og prøvesvar (de første tilfellene). Se avsnitt «Prøvetaking».
 • Sjekk beholdning av beskyttelsesutstyr, engangsservice, desinfeksjonsmidler og annet utstyr.
 • Personalet informeres om at de skal iverksette dråpesmitteisolering ved mistanke om nye tilfeller.
  • Vær oppmerksom på eksponerte: de som har hatt nær kontakt med en syk kan være smittsom de neste 48 timene (inkubasjonstiden).
 • Informer øvrige avdelinger og servicefunksjoner som kan bli berørt av utbruddet.
 • Renholdspersonell forberedes på behov for smittevask og økt renholdsfrekvens.
 • Informer pårørende. Ta stilling til om besøk skal begrenses, og lag plan for gjennomføring av besøk som ikke skal utsettes. Besøkende som er syke, kan bes om å utsette besøk som ikke haster til 48 timer etter symptomfrihet.
 • Andre helseinstitusjoner orienteres om utbruddet ved overflytting av beboere (uavhengig av om aktuell beboer har symptomer eller ikke).
 • Inntaksstopp vurderes i samarbeid med kommuneoverlegen.
 • Avtal hvem som uttaler seg dersom media tar kontakt.
 •  Varsle utbrudd til FHI via Vesuv-CIM.

 • Utsett felles aktiviteter.
 • Vurder å øke renholdsfrekvens i fellesområdene (stuer, korridorer, personalrom, avdelingskjøkken m.m.). Renhold av felles toaletter bør gjøres flere ganger daglig.
 • Desinfiser berøringspunkter i fellesområdene daglig (ikke alkoholbasert desinfeksjonsmiddel).
 • Ha skjerpet fokus på mathygiene. Personell som pleier beboere med Norovirus eller har smittede hjemme skal ikke arbeide i kjøkkenet/servere mat.
 • Avstå fra buffétservering. Fjern felles kaffekanner, fruktfat o.l. Maten serveres slik at felles berøring av mat unngås.
 • Beboere tilbys håndhygiene før måltider, helst håndvask.

 • Bes være oppmerksomme på egne symptomer.
 • Forblir hjemme i 48 timer etter siste oppkast/diaré.
 • Det bør hvis mulig være en egen gruppe av personell som pleier syke pasienter.
 • Personell som har syke hjemme eller pleier pasient med Norovirus bør ikke pleie friske pasienter eller håndtere mat eller arbeide i andre avdelinger eller helseinstitusjoner.
 • Personell fra avdeling med utbrudd bør ikke benytte felles kantine.

 • Utfør renhold og desinfeksjon av smitterom, og i tillegg berøringspunkter i fellesområdene (stuer, korridorer, personalrom, avdelingskjøkken m.m.) Vær oppmerksom på felles toaletter.
 • Viruset kan overleve flere uker på overflater. Derfor bør grundig renhold og god håndhygiene vektlegges de første par ukene etter avsluttet utbrudd.
 • Skriftlig oppsummering/evaluering kan være nyttig for senere smitteutbrudd.


Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 28.08.2023