Smittevernrutine for sykehjem

Clostridioides difficile

Formål og grunnlagsinformasjon

 • ​Formålet er å minske risiko for smittespredning ved infeksjon med Clostridioides difficile.
 • Hos noen er bakterien en del av tarmfloraen. Ved inntak av antibiotika kan tarmfloraen påvirkes og gi overvekst av C. difficile. Dersom bakterien produserer toksin (gift), kan den gi tarminfeksjon med diaré.
 • Smittemåte er kontaktsmitte og fekal-oral smitte (gjennom munnen).
 • Ved ukomplisert forløp går diaréen tilbake etter avsluttet antibiotikakur. I noen tilfeller vil det være behov for annen antibiotikabehandling, og ved tilbakevendende infeksjoner kan fæces-transplantasjon vurderes.
 • C. difficile er en sporedannende bakterie. Bakteriesporer har evne til å overleve lenge i omgivelsene og er motstandsdyktige mot noen vanlige desinfeksjonsmidler, deriblant alkohol.
 • Smitteverntiltak kan oppheves etter at diaré er opphørt – la det gjerne gå 48 timer. Ta kontakt med lege dersom diaréen ikke opphører. 

 • ​Kryss av for Clostridioides difficile/tarmpatogene bakterier på rekvisisjon for mikrobiologiske prøver. Oppgi kliniske opplysninger og om antibiotikabehandling pågår eller nylig er avsluttet.
 • Bruk sterilt prøveglass uten tilsetninger (fæcesglass) eller FecalSwab.
 • Kontrollprøver er vanligvis ikke nødvendig. Det er symptombildet som er styrende for smitteverntiltak.
 • Utbrudd med C. difficile forekommer, og det tas prøver av medpasienter dersom de får diaré og det er grunn til å mistenke C. difficile.

Isolering: Kontaktsmitteisolering ved pågående diaré. Etter at diaré er opphørt, kan isolering oppheves. La det gjerne gå 48 timer. Se Isolering.

Dersom forløpet med diaré blir langvarig, må smitteverntiltakene vurderes. Tiltakene kan tilpasses slik at man forebygger smittespredning samtidig som pasienten slipper isolering. Prinsipper for kontaktsmitte benyttes fortsatt i stell og på pasientens rom/ bad.

 • ​Eget toalett: Pasient skal ikke benytte toaletter i fellesområdene.
 • Beskyttelsesutstyr: Beskyttelsesfrakk med lang arm og mansjett, samt hansker. Se Illustrasjon riktig på- og avkledning
 • Håndhygiene: Håndvask med såpe og vann. Desinfeksjonssprit er ikke effektivt ved C. difficile.
 • Tekstiler: Urene tekstiler emballeres som smittetøy. Privat tøy vaskes separat, og på den høyeste temperaturen tøyet tåler. Vaskemaskin rengjøres ved å kjøre tom maskin på høyes mulig temperatur. Bruk beskyttelsesutstyr ved håndtering av urene tekstiler. Se Tekstilhåndt​ering i avdeling.
 • Avfall: Håndteres som smitteavfall dersom det er dryppende vått av kroppsvæsker. Resten går som restavfall.
 • Utstyr: Flergangsutstyr som tas ut av rommet emballeres i plastpose og bringes til skyllerommet. Er mellomlagring nødvendig, forblir utstyret i posen inntil det dekontamineres. 
 • Oppvask: Brukt servise og bestikk fraktes ut fra rom i lukket plastpose og desinfiseres før det settes i oppvaskmaskin.
 • Renhold: Renholdspersonell bruker samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonalet. Rommet skal vaskes daglig og tas til slutt. Eget moppeskaft på rommet. Brukte mopper emballeres og går direkte til smittevask eller direkte i avfall. Har bøtte vært benyttet på rommet skal denne direkte i dekontaminator. Se Renhold ved smitte.
 • Desinfeksjon: av berøringspunkter minimum x 1 daglig, f.eks. nattbord, sengegjerde, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, armatur, servant, dispensere, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc. Alkohol og Virkon®, har ikke effekt på bakteriesporer som dannes av C. difficile. Bruk f.eks. LifeClean® eller PeraSafe®.
  Flekkdesinfeksjon ved søl av kroppsvæsker: Bruk beskyttelsesutstyr, fjern sølet med papir og dynk på desinfeksjonsmiddel. Overhold virketiden og vask av. Se Desinfeksjonsmidler - oppslag
 • Besøkende: Instrueres i god håndhygiene med såpe og vann. 
 • Opphør av isolering (la det gjerne gå 48 timer etter at diaré er opphørt): Beboer dusjer, får rene klær og sengklær. Klargjøring av rom før smittevask og smittevask se  Renhold ved smitte​. Bruk PeraSafe® eller LifeClean® til desinfeksjon. 

 • ​Informasjon om smittestatus gis til behandlende lege ved overflytting eller utskriving.
 • Ved utbrudd i helseinstitusjoner, varsles kommuneoverlege. Kommuneoverlege varsler Folkehelseinstituttet via varslingssystemet Vesuv
 • Infeksjoner med C. difficile er meldepliktig til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette gjøres av laboratoriene.

Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Clostridioides difficile (Clostridium difficile) - infeksjon - veileder for helsepersonell
Hentet 02.06.2023

Statens Serum Institut. National Infektionshygiejniske retningslinjer (2019).​Supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren side 46 - 48


Tilbakemelding på denne sida


Sist oppdatert 28.08.2023