SMITTEVERNRUTINE FOR SYKEHJEM

Arbeidsrestriksjoner for helsepersonell ved ulike typer infeksjoner

Formål og grunnlagsinformasjon

 • ​Forebygge at ansatte med infeksjoner overfører smitte til pasienter og andre ansatte.
 • Forebygge at gravide smittes og overfører smitte til barnet.
 • Hvilket arbeidssted og funksjon den ansatte har er avgjørende for hvilke tiltak leder finner nødvendig. Dette kan være endrede arbeidsoppgaver, hanskebruk, sykmelding mv.
 • Kommuneoverlege kan kontaktes for å drøfte aktuelle arbeidsrestriksjoner da det er rom for tolkning av anbefalingene i smittevernveilederen. Lokale forhold kan også kreve særskilte tiltak.
 • I denne rutinen er det fortatt et utvalg blant de mest aktuelle infeksjonene.
 • Dersom den aktuelle infeksjon hos arbeidstaker ikke er beskrevet, ta kontakt med kommuneoverlege og/eller sjekk Smittevernveilederen, Smittsomme sykdommer a - å.
 • Sykmelding og oppfølging bør skje gjennom den ansattes primærlege.
 • Ansatte som i sitt arbeid håndterer mat (les: tar imot matvarer, forbereder og serverer mat) og mistenker å ha en mage-tarminfeksjon må være ekstra oppmerksomme og drøfte arbeidsrestriksjoner med nærmeste leder.
 • Der vaksinering er anbefalt se Vaksiner ansatte (yrkesvaksinasjon)

Kommuneoverlege kan kontaktes for å drøfte aktuelle arbeidsrestriksjoner da det er rom for tolkning av anbefalingene i smittevernveilederen. Lokale forhold kan også kreve særskilte tiltak.Infeksjoner og arbeidsrestriksjoner
​Infeksjon​ ​Arbeidsrestriksjoner​
​​Bakteriell magetarminfeksjon (Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersina, EHEC, EIEC, EPEC, ETEC) ​Hovedregelen er arbeidsrestriksjoner inntil tilstrekkelig antall negative kontrollprøver (smittefrihet). Se FHI Råd om restriksjoner

Første kontrollprøve bør ikke tas før tidligst 48 timer etter symptomfrihet, ev. etter avsluttet antibiotikabehandling, deretter med minimum 24 timers intervall.

Minnes på god håndhygiene. Håndvask i stedet for hånddesinfeksjon.

​Hepatitt A og E ​Sykmelding første uke/uker etter symptomdebut.

Ekstra grundig hånd- og toaletthygiene.

Gir ikke kronisk bærertilstand. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

​Hepatitt B, C, D, hiv ​Sykmelding i akutt fase. 

Ved kronisk bærertilstand: Vanligvis ikke arbeidsrestriksjoner

​Kikhoste ​Egenmelding/sykemelding fra symptomdebut og i minimum 5 dager etter at effektiv behandling er startet.

Oppfriskningsvaksinasjon hvert 10. år

​Kusma ​I 5 dager etter at hevelsen startet.
Ansatte med usikker immunitet skal unngå eksponering. Vær oppmerksom på smittefare i inkubasjonstid. 

Se FHI vedr. inkubasjonstid  Kusma​

Ansatte som ikke er vaksinert og ikke har gjennomgått infeksjon anbefales vaksinering (MMR-vaksine).

Luftveisinfeksjoner

(Inkludert influensa og covid-19)

Holde seg hjemme så lenge man er syk. Ved milde luftveissymptomer eller restsymptomer, kan ansatt gå på jobb. Munnbind anbefales i pasientnært arbeid.

Helsepersonell anbefales årlig vaksine mot sesonginfluensa

​Meslinger ​I 5 dager etter opptreden av utslett.

Ansatte med usikker immunitet bør unngå eksponering. Vær oppmerksom på smittefare i inkubasjonstid. 

Se FHI vedr. inkubasjonstid Meslinger

Ansatte som ikke er vaksinert og ikke har gjennomgått infeksjon anbefales vaksinering (MMR-vaksine).

​MRSA Det er arbeidsrestriksjoner forbundet med infeksjon og bærertilstand. 

Se FHI MRSA-veilederen kap. 5.7

​Norovirus

(magetarminfeksjon forårsaket av virus)​

​Til 48 timer etter symptomfrihet.  

Ingen kontrollprøve.

​Røde hunder ​I 5 dager etter opptreden av utslett.
Ansatte med usikker immunitet bør unngå eksponering. Vær oppmerksom på smittefare i inkubasjonstid. 

Se FHI vedr. inkubasjonstid Røde hunder​

Ansatte som ikke er vaksinert og ikke har gjennomgått infeksjon anbefales vaksinering (MMR-vaksine).

​Skabb ​Til 24 timer etter start av behandling.

Se FHI Smittevernveilederen

​Sårinfeksjoner  ​Ved sår på hendene må muligheten for etterlevelse av god håndhygiene vurderes. 

Hvis helsepersonell blir i arbeid skal sår dekkes til. 

Vannkopper (Varicella)

Helvetesild (Herpes zoster)

​Til utslettet tørker inn, skorpedannelse, vanligvis 5 dager

Ansatte med usikker immunitet bør unngå eksponering. Vær oppmerksom på smittefare i inkubasjonstid. 

Se FHI vedr. inkubasjonstid Vannkopper og Helvetesild

Ansatte som ikke er vaksinert og ikke har gjennomgått infeksjon anbefales vaksinering.

​Øvre – og nedre luftveisinfeksjon ​Ansatte som har infeksjon med utskillelse av sekret bør unngå direkte pasientkontakt. 

Helsepersonell anbefales årlig vaksine mot sesonginfluensa.

 • Noen infeksjonssykdommer kan medføre en ekstra risiko for gravide i form av økt alvorlighetsgrad for den gravide og/eller økt risiko for skader på fosteret. Vis forsiktighet ved infeksjoner og kontakt fastlege eller jordmor for råd.

 • Gravide arbeidstakere med usikker immunitet mot kusma, meslinger, røde hunder og vannkopper (inkl. Herpes zoster) bør unngå pasienter med disse sykdommene.

 • Gravide arbeidstakere kan pleie smitteisolerte pasienter (MRSA, ESBL, VRE) ved riktig bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr.​

LOV-2005-06-17-62. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hentet 26.04.2021 på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

LOV-1994-08-05-55. Lov om vern mot smittsomme sykdommer. Hentet 26.04.2021 på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

FOR-1996-07-05-700. Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier. Hentet 26.04.2021 på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-05-700?q=forskrift%20om%20forh%C3%A5ndsunders%C3%B8kelse

FOR-2011-12-06-1357. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kap. 6 og 7. Hentet 25.11.2019 på https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§6-1

FOR-2005-06-17-610. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. Hentet 26.04.2021 på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610

Folkehelseinstituttet (2016) Nasjonal veileder for håndhygiene. Se https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/

Folkehelseinstituttet (2006). Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Kap. 2 Se https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/

Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen. Hentet 26.04.2021 på https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/

Folkehelseinstituttet. Smitteverntiltak i helsetjenesten ved virale luftveisinfeksjoner inkludert covid-19

Tilbakemelding på denne sida

 

Sist oppdatert 21.12.2023