Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse bør omtale prosjektets formål og bakgrunn. Den bør /skal inneholde en prosjektskisse som beskriver bakgrunn for prosjektet, inneholde hypoteser, metoder, framdriftsplan, datahåndtering og plan for finansiering. Prosjektbeskrivelse brukes til å søke om finansiering til prosjekt og den kan ha varierende formalkrav avhengig av hvor en søker støtte, det er derfor viktig å undersøke kravene til prosjektbeskrivelse fra ulike finansieringskilder før man går i gang med/sender inn søknad.  

Forskningsprotokoll  

All medisinsk og helsefaglig forskning  skal beskrives i en forskningsprotokoll. En forskingsprotokoll er et vitenskapelig utformet dokument som beskriver et prosjekt. Protokollen skal synliggjøre at prosjektet er tilfredsstillende planlagt og organisert, og skal inneholde opplysninger om målsetning og hypoteser, samt valg av materiale og metoder. Forskningsprotokollen kan utformes på norsk eller engelsk.  

En forskningsprotokoll skal iht. forskriften § 8 i forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, minst angi:  

  • Prosjektleder 

Forskningsprotokollen må angi hvem som er prosjektleder 

  • Vitenskapelig utformet prosjektplan  

Forskningsprotokollen skal inneholde en vitenskapelig plan som må angi formål, begrunnelse, hvilket materiale som skal brukes og metode. Protokollen skal videre redegjøre for at valgt studiedesign kan gi svar på forskningsspørsmålet og den skal anslå tidsrammer for prosjektet. 

  • hvordan helseopplysninger og biologisk materiale skal behandles  

Ved bruk av helseopplysninger og biologisk materiale må protokollen redegjøre for hvordan dette skal behandles. Det må fremgå fra hvilke kilder og på hvilken måte helseopplysninger og biologisk materiale skal innhentes og om slike opplysninger skal utleveres til andre og/eller overføres til land utenfor EØS. 

  • Vurdering av forskningsetiske utfordringer  

Forskningsprotokollen skal redegjøre for relevante forskningsetiske utfordringer som prosjektet reiser og hvordan disse vil bli håndtert. Herunder nytte-risiko aspektet for forskningsdeltakerne, som ivaretakelse av deltakernes velferd og integritet (personvern og informasjonssikkerhet).  

  • Finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold  

Forskningsprotokollen skal beskrive hvordan prosjektet er tenkt finansiert. Det skal også fremgå om det foreligger eventuelle økonomiske interesser og avhengighetsforhold mellom finansieringskilde og noen av prosjektmedarbeiderne.   

  • Plan for offentliggjøring av forskningsresultater    og utnyttelse 

Forskningsprotokollen skal inneholde en plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger om mulig utvidet bruk, herunder kommersiell bruk, av forskningsresultater, data eller biologisk materiale. 

​Ressurser:  

 
 

 

 

Sist oppdatert 14.02.2024