Psykisk helseteam i somatikk

Psykisk helse i somatikk er for deg som har en somatisk (kronisk) sykdom og som opplever at du får en psykisk reaksjon, at det går utover din psykiske helse, eller at det ikke er så enkelt å følge opp den somatiske helsehjelpen slik det anbefales.

Vi er et tverrfaglig sammensatt team med kompetanse til å hjelpe i denne type situasjoner. Vi jobber primært med ulike mentale teknikker, tenkemåter, kunnskapsdeling om og mestringsstrategier ved psykiske reaksjoner, og forståelsesrammer som ofte bidrar til å bedre den totale sitasjonen til pasientene vi møter.  

En viktig oppgave for sykehuset er å lære opp nye generasjoner av helsepersonell, og å bidra til forskning og kvalitetsforbedring slik at vi kan gi helsetjenester av høyest mulig kvalitet. Derfor kan det være at du møter på studenter under veiledning, eller at du blir invitert til å delta i studier. Alt personell du møter på et sykehus har taushetsplikt.   

For deg som har somatisk primærdiagnose og kjenner på psykiske tilleggsplager. Vanlige problemstillinger er at du :
 • er nedstemt eller unngår aktiviteter
 • strever med søvn, eller er veldig sliten
 • kjenner  at du trenger hjelp til å håndtere situasjonen for å finne hva som er best mulig å gjøre fremover
 • en urolig i kroppen når du må igjennom somatiske undersøkelser og behandling
 • trenger hjelp til å etablere mentale teknikker og tenkemåter som kan hjelpe deg best mulig fremover? 

Tilbudet er for pasienter i både Harstad, Narvik og Tromsø.

Første samtale går til kartlegging og bli kjent, mens den siste går til å oppsummere og evaluere og er noen uker etter den 9. samtalen. Vi tilbyr maks 10 samtaletimer. Noen pasienter trenger færre samtaler, noen ønsker å spre samtalene over noe tid, mens andre ønsker å jobbe konsentrert over noen uker, og vi ønsker å etterkomme ønskene så langt det lar seg gjøre rent praktisk. 


Før første samtale

 • Blir du bedt om å fylle ut skjema digitalt. Disse er viktig både for din egen del da du får oversikt over spørsmål som er viktig å få svar på før arbeidet starter. Skjemaene er også viktig for at vi skal vite hvordan vi skal hjelpe deg på best mulig måte. 
 • Logg deg inn på www.helsenorge.no og sjekk henvisningen vi fikk. Om du har kommentarer, noe å legge til eller lignende, så snakker vi om det i første samtale.  
 • Ta med deg oppdatert medisinliste.  
 • Sist men ikke minst, tenk nøye igjennom hva du ønsker å jobbe med og motivasjonen for å jobbe med deg selv. Vi kommer til å hjelpe det så godt vi kan ut fra kunnskapsbaserte metoder, samtidig så krever det at du selv er klar, har tid og motivert for å ta imot dette tilbudet. Vi snakker om dette i den første samtalen.

Behandling

 • Det første vi gjør er å bli bedre kjent, ditt helsepersonell trenger å bli bedre kjent med deg og din situasjon for å kunne optimalisere helsehjelpen du skal få. 
 • Sammen blir vi enige om hva vi sammen skal jobbe med.  
 • Du vil lære metoder for hvordan du kan håndtere, tenke om, og hva som er lurt å gjøre ut fra din situasjon. 
 • Det kan godt være at du blir bedt om å fylle ut skjemaer, lese noe, eller aktivt registrere deg selv, og at vi oppfordrer deg til å prøve ut noe gjennom behandlingsforløpet. 
 • I noen sammenhenger kan det være at vi tar med familiemedlemmer, venner eller andre ressurspersoner i en til to samtaler. Dette avtales underveis. 

Oppfølging

 • Den 10. samtalen blir gjerne satt opp noen uker etter den 9. Dette ser vi er gunstig for å få testet ut en del av det vi har jobbet med og snakket om underveis. 
 • Vi skriver journal slik som alt helsepersonell etter helsepersonelloven er pålagt å gjøre. Du finner notatene ved å gå inn på www.helsenorge.no
 • Du får digitale skjemaer som du blir bedt om å fylle ut. Vi bruker denne informasjonen til å se hvordan tilbudet vårt fungerer og til å forbedre oss for alle som kommer til oss, så vi blir derfor svært takknemlig om du tar deg tid til å fylle de ut.  

Vi tar imot henvisninger internt fra sykehuset, og har ikke mulighet til å ta imot henvisninger fra fastleger. Vi tar imot viderehenvisninger fra voksenpsykiatriske poliklinikker om de mener at vårt helsetilbud er det rette. 

Noen kan være usikker på om dette tilbudet er det rette, og er du usikker så kan det være at en samtale med en av oss hjelper deg til å ta stilling. Vi tilbyr både oppmøtesamtaler og digitale konsultasjoner, og ofte kombinerer vi disse møteformene med hverandre.  


Vi trenger disse henvisningsopplysningene


Pasientens bakgrunn 
:
 • Sykdommer historisk (somatiske og psykiske) 
 • Funksjonsbeskrivelse 
 • Medikamentbruk  
 • Rusbruk 
 • Tolkebehov 
 • Relevante epikriser 
 • Sivilstatus, barn og boforhold 
 • Arbeidsstatus; utdanning, arbeidserfaring og jobbsituasjon 
Nåværende situasjon: 
 • Aktuell medisinsk situasjon med beskrivelse av hva det ønskes at vi skal bidra med
 • Husk å ta med 
  • Hva har evnt vært forsøkt tidligere? 
  • Hva tenker henviser at det er behov for fokus på og hva ønsker pasienten
  • Hvordan håndterer pasienten situasjonen? Føler seg nedstemt? Unngår noen situasjoner? Ta gjerne med både henvisers og pasientens synspunkter på dette.

Vi deler gjerne kunnskap om psykisk helse hos mennesker med somatiske sykdommer til somatisk helsepersonell. I første omgang prioriterer vi somatisk helsepersonell på sykehus som gir helsehjelp til kronikergrupper. 

Kontakt

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk klinikk, Psykisk helse i somatikk
Postboks 101
9038 Tromsø

Slik finner du fram

UNN Tromsø

Hansine Hansens veg 67