Kontrollkommisjonen for UNN

Som pasient ved Psykisk helse- og rusklinikken kan du klage på den behandlingen du får eller ikke får. Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes og på eget initiativ kontrollere at de formelle kravene er oppfylt.

Kontrollkommisjonen har følgende medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Troms:

 • Leder; lagdommer Kjell Martin Haug, postboks 2511, 9271 Tromsø, tlf 77 60 35 04
 • Nestleder: lagdommer Geir Ludvigsen, postboks 2511, 9271 Tromsø, tlf. 776 03 513  
 • Legekyndig medlem: lege Johanne Vold
 • Øvrige medlemmer: Nan Wang og Vår Mathisen

Oppgavene til Kontrollkommisjonen


Klagebehandling                                                                                                   Kontrollkommisjonen behandler og avgjør klager fra pasienter og pårørende.

Gjennomgang av tvangsinnleggelser                                                                 Kontrollkommisjonen fører tilsyn med og gjennomgår tvangsmiddelvedtak truffet ved sykehuset.

Bruk av tvunget psykisk helsevern utover et år
Hvis overlegen ønsker å forlenge et tvunget vern utover et år, må søknad om samtykke behandles av kontrollkommisjonen. Dette gjelder uavhengi av om pasienten er under tvunget vern ved eller utenfor sykehuset.

Tilsyn med pasientenes trivsel og velferd
Kontrollkommisjonen fører tilsyn med pasientenes velferd under opphold ved sykehuset. Henvendelser til kommisjonen behandles og kommisjonen kan gjennomføre uanmeldte besøk på sykehusets ulike poster for å kartlegge forholdene.

Kontrollkommisjonen har møter på sykehuset hver 14. dag hvor den behandler klager, fører kontroll med vedtak truffet av faglig ansvarlige, behandler klager, søknader om forlengelse og spørsmål om godkjenning av fortsatt tvunget vern utover 3 måneder, og der samtaler med pasienter skjer. 

Pasienter som har spørsmål eller annet de ønsker å ta opp, kan be om å få møte Kontrollkommisjonen i tilknytting til disse møtene. 

Samtykke til tvunget vern
Kontrollkommisjonen etterprøver krav om pasient samtykker til tvunget vern.

Tre måneders kontroll
Selv om en pasient ikke har klaget på tvunget vern, etterprøver kontrollkommisjonen om vilkårene er tilstede etter tre måneders tvunget vern. 

Hvem kan klage?

Pasienten og hans eller hennes nærmeste. Den som har begjært innleggelsen kan også i enkelte saker ha klagerett.


Hva kan du klage over?

 • Innleggelse på sykehuset uten pasientens samtykke
 • Vedtak om videre undersøkelse eller observasjon
 • Overlegens nektelse av å ta imot en pasient som er begjært tvangsinnlagt
 • Vedtak om skjerming
 • Vedtak om restriksjoner i forbindelse med omverdenen
 • Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og kroppsvisitasjon
 • Vedtak om beslag
 • Vedtak om bruk av tvangsmidler
 • Overlegens nektelse av å oppheve det tvungne vernet
 • Overlegens beslutning om å sette vilkår for en frivillig innleggelse
 • Overlegens beslutning om å skrive ut en pasient
 • Vedtak om overføring til annen institusjon
 • Vedtak om tvangsmedisinering (Klagen behandles av Fylkeslegen)

​Klage over tvangsmedisinering sendes til:

Fylkeslegen i Troms, 9291 TromsøAndre klager sendes til:

Kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset Nord Norge
Psykisk helse- og rusklinikken, postboks 2511, 9271 TromsøBistand ved klager

Pasientene har rett til å la seg bistå av advokat ved klagebehandlingen. I klagesak som gjelder tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern, sak om overføring og saker som nevnt i psykisk helsevernloven §§2-1 annet ledd og §2-2 fjerde ledd har pasienten rett til advokat på det offentliges bekostning etter nærmere regler gitt i rettshjelploven. Advokat kan i disse tilfeller oppnevnes av kontrollkommisjonens leder uten kostnad for den enkelte.
Sist oppdatert 05.03.2021