En plastpose med en blå plastpose på

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi utfører høyspesialisert diagnostikk av immunbetingede trombocytopenier. Behandlingstjenesten påviser, identifiserer og kvantifiserer både auto- og allo-antistoffer mot trombocytter, samt typebestemmer trombocyttspesifikke antigener.

Tjenesten bidrar med rådgivning i forbindelse med diagnostikk og behandling av immunbetingede trombocytopenier, og kan skaffe forlikelige blodprodukter til pasienter med spesielle og kompliserte transfusjonsbehov. Analysering, utredning og rådgivning ved trombocytopenier som ikke skyldes antistoffer, inngår ikke i tjenestens aktivitet. 


Teamet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi
​​

 

Vårt laboratorium har i en årrekke jobbet med metoder for utredning av antistoffavhengige trombocytopenier og i 1995 fikk vi status som Landsfunksjon for avansert blodplateimmunologi. I dag har vi funksjon som nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, en tjeneste som er etablert for å ivareta pasientbehandling på vegne av landets helseregioner. ​


Høyspesialisert diagnostikk og behandling av immunbetingede trombocytopenier er vår hovedoppgave som tjeneste, og mandatet fra Helsedirektoratet er entydig:

 • ​​Yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle behandlingen
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater
 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
 • Bidra i relevant undervisning
 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, UNN-Tromsø
 • Etablere faglige referansegrupper
 • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Vi tilbyr utredning av følgende kliniske problemstillinger:

 • ​Føtal neonatal alloimmun thrombocytopeni​ ​(FNAIT)
 • Føtal neonatal autoimmun trombocytopeni
 • Post-transfusjonspurpura (PTP)
 • Refraktæritet mot blodplatetransfusjoner hos multitransfunderte pasienter
 • Heparinindusert trombocytopeni (HIT)
 • Vaksineindusert immum trombotisk trombocytopeni (VITT)
 • Immunologisk trombocytopeni (ITP)
 • Medikamentavhengig immunbetinget trombocytopeni (DITP)
 • HPA-1a fenotyping av gravide og blodgivere
 • Oppfølging av gravide mht. blodplatespesifikke og blodplatereaktive antistoffer​


Direkte trombocyttantistofftest 

Påvisning av antistoff på overflaten av pasientens blodplater (autoantistoffer) utføres ved bruk av FITC-merket anti-humant IgG og/eller IgA. Prøven analyseres ved hjelp av flowcytometri.

Indirekte trombocyttantistofftest 

Påvisning av frie antistoff mot blodplater i pasientens plasma (både allo-og autoantistoffer) utføres ved bruk av FITC-merket anti-humant IgG og/eller IgA. Prøven analyseres ved bruk av flowcytometri. Testen påviser både platespesifikke antistoff og antistoff mot HLA klasse I-antigener. Spesifisitetsbestemmelse av antistoffene utføres i et glykoproteinspesifikt assay (se Monoclonal antibody-specific immobilization of platelet antigens (MAIPA)). 

Ved mistanke om Føtal Neonatal AlloImmun Trombocytopeni (FNAIT) inkluderes også blodplater fra far i testen ved undersøkelse av mors plasma.

Ved mistanke om medikamentavhengig trombocytopeni utføres indirekte trombocyttantistofftest med og uten medikament (unntak: Heparin-indusert trombocytopeni, se Påvisning av antistoff mot Heparin-Platefaktor 4).

Blodplateforlik (crossmatch) 

Påvisning av frie antistoff i pasientens plasma, rettet mot antigener på overflaten av blodplater til potensielle blodgivere, utføres med indirekte trombocyttantistofftest. Prøven analyseres ved bruk av flowcytometri. Testen danner utgangspunkt for å velge givere til trombaferese. Behandlingstjenesten kan fremstille forlikelig blodplatekonsentrat ved behov. 

Typing av blodplateantigener (Human Platelet Antigens/HPA) 

 • HPA-1 fenotyping av blodplater: påvisning av HPA-1a antigen på blodplater ved bruk av FITC-merket anti-humant IgG antistoff. Prøven analyseres ved bruk av flowcytometri.
 • Genotyping av blodplateantigenene HPA-1, -2, -3, -5 og -15: Pasientens DNA genotypes ved bruk av TaqMan® allelediskriminering (5’ nuclease assay). I tillegg har vi metoder for genotyping av HPA-4 og -6 (SSP-PCR), samt HPA-9 og HLA DRB3*0101 (Q-PCR).

Monoclonal antibody-specific immobilization of platelet antigens (MAIPA)

Spesifisitetsbestemmelse av blodplatereaktive antistoffer utføres ved bruk av monoklonale glykoproteinspesifikke anti-humane antistoff. Resultatet måles fotometrisk ved bruk av platefotometer. 

Ved spørsmål om FNAIT og/eller gravide som er typet til HPA 1bb følges disse opp i svangerskap for deteksjon evt. kvantitering av anti-HPA 1a antistoff i svangerskapsuke 23 og 34, samt 6 uker postpartum. 

Hos HPA 1bb gravide med antistoffnivå >3 IU/ml (200 AU/ml) tidlig eller sent i svangerskapet bør det planlegges forløsning, og forlikelige blodplater bør være i beredskap til barnet.

FlowPRA I screening test (One Lambda) og HLA class I single antigen, LSA test

Påvisning av antistoff mot HLA klasse I utføres ved bruk av FlowPRA-kuler og FITC-merket anti-humant IgG. Prøven analyseres ved bruk av flowcytometri. I de tilfeller hvor det er relevant, utfører vi også spesifisitetsbestemmelse av disse antistoffene ved bruk av HLA class I single antigen LSA test, med Luminex-teknologi.

Påvisning av antistoff mot Heparin-Platefaktor 4

Ved mistanke om heparin-indusert trombocytopeni undersøkes det for antistoff mot komplekset Heparin-Platefaktor 4 (Heparin/PF4) ved hjelp av to ulike testtrinn:
 1. Immunoassays 
 2. Funksjonelle assays

Ved positiv antistofftest (punkt 1) går man videre i utredningen med funksjonell testing (punkt 2) for å vurdere antistoffenes evne til å aktivere blodplater, i nærvær av heparin:
Se infobrosjyre for nærmere beskrivelse av testene.

 • Fra 2 dager til 2-3 uker, avhengig av hastegrad og hvilke analyser som skal utføres
 • Det utføres ikke øyeblikkelig-hjelp analyser på laboratoriet, men hvis raskt svar ønskes, kan dette påføres rekvisisjonen og vi vil analysere prøven så snart som mulig
 • Ved lengre svartid vil rekvirent bli telefonisk kontaktet for preliminært svar, og det anmodes derfor om at telefonnummer føres på rekvisisjon
 • Svarrapport sendes bare til rekvirenten, men hvis kopi ønskes sendt til andre, påføres navn og evt. adresse merket «kopi av svar til»

Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte vedlagte rekvisisjon. Ved behov kan eget skriv med utfyllende kliniske opplysninger legges ved rekvisisjonen.

Rekvisis​jon til tromboc​yt​timmunologi​

Rekvisisjonen fylles ut med:

 • Pasientens fullstendige navn, fødselsnummer og adresse
 • Rekvirentens navn med fullstendig avdelingsbenevnelse og sykehusets navn og adresse, eventuelt også kopimottaker hvis ønskelig
 • Rekvirentens telefonnummer
 • Prøvetakingsdato og klokkeslett
 • Kliniske opplysninger, blodplatetall og eventuelle medikament som pasienten er behandlet med. Opplysninger angående transfusjoner (alle blodprodukter inkludert immunglobuliner, samt tidspunkt for disse)
 • Ved spørsmål om FNAIT fylles det ut egen rekvisisjon på mor, far og barn
 • Termindato dersom pasienten er gravid
 • Ved spørsmål om HIT må 4-T-score oppgis, samt info om hvorvidt heparin er seponert før prøvetakning da pågående heparinbruk vil forstyrre analysene. Anbefaler prøvetakning >4t etter siste dose UFH og >12t  etter LMWH.
Merk at en fullstendig utfylling av rekvisisjonen er en forutsetning for å sikre god nok kvalitet, at tilstrekkelig prøvemengde blir tatt og at de riktige analyser i forhold til klinisk situasjon blir utført. Resultater fra utredning av henviste pasienter registreres i  FNAIT behandlingsrettet helseregister.

ITP-utredning
Trc < 50 x 109/L:
15 – 20 ml EDTA

Trc > 50 x 109/L:
10 ml EDTA

FNAIT-utredning
Prøve fra mor: 10 ml EDTA-blod og 1 rør serum med gel 
Prøve fra far: 10 ml EDTA 
Prøve fra barn: 2 – 3 ml EDTA

Utredning refraktæritet mot blodplatetransfusjoner

6 ml EDTA-blod

Blodplateforlik

Kun etter avtale

4 ml EDTA-blod

Utredning PTP 

10 - 15 ml EDTA-blod

Medikamentavhengig immunbetinget trombocytopeni (DITP)

Ikke HIT

10 ml EDTA-blod og 15-20 ml EDTA-blod dersom pasientens trombocytt-tall er <50x10^9/l
OBS! Utføres etter avtale med laboratoriet. Aktuelt medikament må sendes sammen med pasientprøve, dog er det ikke alle medikamenter det kan testes for. Ta kontakt med laboratoriet i forkant av forsendelse. ​

Heparin-indusert trombocytopeni (HIT)

Minimum 3 ml avpipettert serum fra rør uten tilsetning (uten gel, clot activator eller annen tilsetning som kan forstyrre analysen) 
Vi anbefaler følgende prøverør: 

 • BD Vacutainer, 5 ml serum uten tilsetning, Produktnr: 367624 
 • Vacuette, 4 ml uten tilsetning, Produktnr: G454001 
 • IMPROVACUTER No Additive tube 6 ml, Produktnr: 603060202

Heparin bør seponeres før prøvetakning da pågående heparinbruk vil forstyrre analysene. Vi anbefaler prøvetakning >4t etter siste dose UFH og >12t etter LMWH.

Vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni (VITT, anti-PF4-antistoff)
Minimum 3 ml avpipettert serum fra rør uten tilsetning (uten gel, clot activator eller annen tilsetning som kan forstyrre analysen) 
Oppfølging av gravide mtp. blodplatespesifikke antistoffer (eks. anti-HPA-1a)
4 ml EDTA (evt. 1 ml EDTA-plasma eller serum)
HPA-1a fenotyping
4 ml EDTA-blod
Genotyping blodplateantigener
1 ml EDTA-blod

Prøver må ankomme laboratoriet senest innen 48 timer etter prøvetakning på grunn av analysens holdbarhet.

Primærglass sendes uåpnet (unntak: prøver til HIT- og VITT-utredning hvor vi ønsker avpipettert serum, se Prøvemateriale). 

Ved forsendelse bruk Bring Ekspress neste dag (mandag til torsdag), eller Jetpak med utkjøring. 

Om mulig ber vi om at det tas hensyn til laboratoriets åpningstid ved prøvetaking slik at prøver ankommer vårt laboratorium senest fredag (eller siste dag før helligdag) kl. 9.00. Dersom analysen haster, ring laboratoriet for å avtale prøvetaking, forsendelse og analyse, telefon 77 62 80 86 (døgnbemannet).  

Adresse til sendeprøver:
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Laboratoriemedisin v/Trombocyttlaboratoriet
Sykehusveien 38
9019 Tromsø​​

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi bidrar med rådgivning i forbindelse med diagnostikk og behandling av immunbetingede trombocytopenier. 

Vår målsetting er å yte best mulig service til rekvirenter og pasienter ved å: 

 • Sikre god kvalitet på våre analyser
 • Gi ut prøvesvar så raskt som mulig
 • Sørge for kontinuerlig utvikling og oppdatering av metoder og utstyr
 • Informere og veilede rekvirenter
 • Skaffe forlikelige blodprodukter tilpasset behandling av den enkelte pasient
 • Gi god og sikker pasientbehandling 

Referansegruppe​:

 • Cigdem Akalin Akkøk, representant Helse Sør-Øst, referansegruppens leder
 • Mona Høysæter Fenstad, representant Helse Midt
 • Vasilis Sitras, representant Helse Sør-Øst
 • Kristin Gjerde Hagen, representant Helse Vest
 • Heidi Tiller, representant Helse Nord
 • Ingvild Jenssen Lægreid, representant fra behandlingstjenesten
 • Barbro Jøtulhaug, brukerrepresentant

Telefon 776 28086 (døgnbemannet)
E-post: blodplatelab@unn.no

Postadresse:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Laboratoriemedisin
Sykehusveien 38
9019 Tromsø

Flere av våre forskningsprosjekter tar utgangspunkt i materiale og helseinformasjon innsamlet etter samtykke fra deltagelse fra pasienter gjennom «Generell forskningsbiobank for immunologisk betinget blodplatemangel hos foster og nyfødt» godkjent av Regional etisk komite, REK 2015/603. Alle prosjektene som benytter materiale/helseopplysninger fra biobanken er godkjente av REK. Publikasjoner fra slike prosjekter vil publiseres her fortløpende.

Pågående prosjekter som benytter helseopplysninger /materiale fra biobanken:

 • ​Karakterisering av antistoffer ved immunmediert trombose og trombocytopeni
  REK: 1713/1794, Prosjektleder: Maria Therese Ahlen, UNN
 • Biologi, teknologi og innovasjon rettet mot sjeldne alloimmunresponser mot blodplateantigener
  REK: 178404, Prosjektleder: Maria Therese Ahlen, UNN
 • Cellulære responser ved blodplatemangel hos foster og nyfødt
  REK: 2016/1765, Prosjektleder: Maria Therese Ahlen, UNN
 • Exploration of signal transduction events in antigen-specific immune cells associated with platelet alloimmunization
  REK: 2013/1794, Prosjektleder: Maria Therese Ahlen, UNN
 • Cellulær immunitet og toleranseutvikling ved FNAIT
  REK: 203684, Prosjektleder: Tor Brynjar Stuge, UiT/UNN
 • Plater og placenta – samspill for livet
  REK: 2015/2192, Prosjektleder: Heidi Tiller, UiT/UNN
 • Blodplateantistoff i svangerskap og føtal vekst – analyse av registerdata fra tidligere prospektiv screeningsstudie

  REK:2018/1665 Prosjektleder: Heidi Tiller, UiT/UNN


Tidligere prosjekter

Enkelte prosjekter var startet før 2015, basert på prosjektspesifikke samtykker innen forskning på FNAIT. Fra disse prosjektene er følgende publisert:

Ernstsen SL, Ahlen MT, Johansen T, Bertelsen EL, Kjeldsen-Kragh J, Tiller H. Antenatal intravenous immunoglobulins in pregnancies at risk of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: comparison of neonatal outcome in treated and nontreated pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2022;227:506.e501-506.e512.

Ahlen MT, Heide G, Husebekk A, Skogen B, Kjeldsen‐Kragh J, Stuge TB. The prevalence of HPA‐1a alloimmunization and the potential risk of FNAIT depend on both the DRB3*01:01 allele and associated DR‐DQ haplotypes. Scand J Immunol. 2020; 92:e12890.

Kjeldsen-Kragh J, Titze TL, Lie BA, Vaage JT, Kjær M. HLA-DRB3*01:01 exhibits a dose-dependent impact on HPA-1a antibody levels in HPA-1a-immunized women. Blood Adv. 2019 Apr 9;3(7):945-951.

Dahl J, Refsum E, Ahlen MT, Egeland T, Jensen T, Viken MK, Stuge TB, Acharya G, Husebekk A, Skogen B, Tiller H. Unraveling the role of maternal anti-HLA class I antibodies in fetal and neonatal thrombocytopenia-Antibody specificity analysis using epitope data. J Reprod Immunol. 2017 June;122:1-9.

Eksteen M, Heide G, Tiller H, Zhou Y, Nedberg NH, Martinez IZ, Husebekk A, Skogen  BR, Stuge TB, Kjær M. Anti-human platelet antigen (HPA)-1a antibodies may affect trophoblast functions crucial for placental development: A laboratory study using an in vitro model. Reproductive Biology and Endocrinology 2017 ;Volum 15:28. s. 1-8.

Kjær M, Tiller H, Heide G, Kjeldsen-Kragh J, Skogen B, Husebekk A. Fetal exposure to maternal human platelet antigen-1a does not induce tolerance. An analytical observational study. PLoS One. 2017 Aug 24;12(8):e0182957.

Ahlen MT, Husebekk A, Killie IL, Skogen B, Stuge TB. T cell responses to human platelet antigen-1a involve a unique form of indirect allorecognition. JCI Insight. 2016 Sep 8;1(14):e86558.

Dahl J, Husebekk A, Acharya G, Flo K, Stuge TB, Skogen BR, Straume B, Tiller H. Maternal anti-HLA class I antibodies are associated with reduced birthweight in thrombocytopenic neonates. Journal of Reproductive Immunology 2016 ;Volum 113. s. 27-34

Tiller H, Husebekk A, Skogen BR, Kjeldsen-Kragh J, Killie MK. True risk of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia in subsequent pregnancies: a prospective observational follow-up study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2016 ;Volum 123.(5) s. 738-744

Eksteen M, Tiller H, Averina M, Heide G, Killie MK, Ghevaert C, Michaelsen TE, Ihle Ø, Husebekk A, Skogen BR, Stuge T B. Characterization of a human platelet antigen-1a-specific monoclonal antibody derived from a B cell from a woman alloimmunized in pregnancy. Journal of Immunology 2015 ;Volum 194.(12) s. 5751-5760

Kapur R, Kustiawan I, Vestrheim AC, Koeleman CAM, Visser R, Einarsdottir H, Porcelijn L, Jackson D, Kumpel B, Deelder AM, Blank D, Skogen BR, Killie MK, Michaelsen TE, De Haas M, Rispens T, van der Schoot E, Wuhrer M, Vidarsson G. A prominent lack of IgG1-Fc fucosylation of platelet alloantibodies in pregnancy. Blood 2014 ;Volum 123.(4) s. 471-480

Heide G, Stuge TB, Skogen B, Husebekk A, Ahlen MT. The DR7-DQ2 haplotype in a native Norwegian population. Scand J Immunol. 2013 May;77(5):429-30

Ahlen MT, Husebekk A, Killie MK, Kjeldsen-Kragh J, Olsson ML and Skogen B. The development of severe neonatal alloimmune thrombocytopenia due to anti-HPA-1a antibodies is correlated to maternal ABO genotypes. Clin Dev Immunol.2012:156867.

Tiller H, Killie MK, Husebekk A, Skogen B, Ni H, Kjeldsen-Kragh J, Øian P. Platelet antibodies and fetal growth: maternal antibodies against fetal platelet antigen 1a are strongly associated with reduced birthweight in boys. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Jan;91(1):79-86.

Ahlen MT, Husebekk A, Killie MK, Skogen B and Stuge TB. T-cell responses associated with neonatal alloimmune thrombocytopenia: isolation of HPA-1a-specific, HLA-DRB3*0101-restricted CD4+ T cells. Blood. 2009 Apr 16;113(16):3838-44.


Nyhetsarkiv

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi mottok Helse Nords forskningpris 2022

Antenatal intravenous immunoglobulins in pregnancies at risk of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: comparison of neonatal outcome in treated and nontreated pregnancies (AJOG, 2022)

 Anti-PF4/polyanion antibodies in COVID-19 patients are associated with disease severity and pulmonary pathology (Platelets 2022)

 Human Papilloma Virus Vaccine and VITT antibody induction (Am J Hematol. 2022)

 The SSC platelet immunology register of VITT and VIITP (JTH 2021)

Prevention of Fetal/Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia in Mice: Biochemical and Cell Biological Characterization of Isoforms of a Human Monoclonal Antibody (ImmunoHorizons, 2022)

Når forskning haster (Bioingeniøren, 2021)

Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia Causing a Severe Form of Cerebral Venous Thrombosis With High Fatality Rate: A Case Series  (Frontiers in Neurology, 2021)

Covid-19 vaccination, adverse events, and detection of antibodies (Thrombosis Research, 2021)

Thrombocytopeniawith acute ischemic stroke and bleeding in a patient newly vaccinated with anadenoviral vector-based COVID-19 vaccine (Journal of Thrombosis and hemostasis, 2021)

Preclinical evaluation of immunotherapeutic regimens forfetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia  (Blood Advances, 2021)

Fighting anti-CD36–mediated FNAIT (Blood, 2021)

An observational study to identify the prevalence of thrombocytopenia and anti‐PF4/polyanion antibodies in Norwegian health care workers after COVID‐19 vaccination (Journal of Thrombosis and hemostasis 2021)

Recommendations for the clinical and laboratory diagnosis of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) for SARS-CoV-2 infections: Communication from the ISTH SSC Subcommittee on Platelet Immunology (Journal of Thrombosis and hemostasis 2021)

Nyoppdaget katastrofal antistoffdannelse etter AstraZeneca-vaksinen (Tidsskriftet Den norske legeforeningen 4/2021)

Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination (the New England Journal of Medicine, 2021)

Hit happens (Bioingeniøren 7/2019)

Sist oppdatert 18.07.2023