Interessentanalyse

Interessentanalysen er et nyttig verktøy som kan bidra til at veien fra ide til gjennomføring blir enklere.

​Ved å gjennomføre en interessentanalyse vil du bli bevisst de som har en interesse i og kan påvirkes av tiltakene du nå skal gjennomføre. Gjennom identifisering og kartlegging av interessenter avdekkes behov og forventninger som hver enkelt interessent antas å ha i tiltaket. Innsikt i den innflytelse og interesse hver enkelt interessent har, legger grunnlag for en strategi for håndtering av interessentene, blant annet samarbeids- og kommunikasjonsstrategi, og handlingsplan for arbeidet.

Tabellen (under) kan brukes i kartleggingen.

Tabell interessentanalyse

Analysen setter fokus på hvilke holdninger, interesse og innflytelse interessentene har. Plassert inn i interessentmatrisen(under) gir dette deg et grunnlag for håndtering av ulike grupper interessenter i det videre arbeidet.

 

Interessentanalyse matrise

Det er fire hovedstrategier for håndtering. Disse er:

 • Nøkkelpersoner som må engasjeres: 
  Disse har både stor innflytelse og stor interesse av å bruke denne. De bør tilfredsstilles og engasjeres i arbeidet.
 • Viktig å tilfredsstille:
  Disse har stor innflytelse, men liten interesse av å bruke den. Disse er det viktig å tilfredsstille i prosjektet.
 • Bør holdes informert:
  Interessenter som er interessert men har liten innflytelse. De kan ha nyttig informasjon, og bør holdes informert.
 • Ikke bruke mye ressurser:
  Dette er personer, grupper du bør følge opp, men ikke bruke mye ressurser på i kommunikasjonsarbeidet.

Ved bruk av interessentanalyse tidlig i et forbedringsarbeid økes sannsynligheten for å lykkes med å få gjennomført de tiltak en ønsker. Informasjonsbehov for ulike interessentgrupper differensieres også, slik at de som bør og må delta aktivt i endringsarbeidet dras med, mens aktører som ikke berøres direkte informeres.

Mal for interessentanalyse

Referanse:
Rolstadås, Asbjørn. (2018, 7. mai). Interessentanalyse. I Store norske leksikon. Hentet 23. desember 2019 fra https://snl.no/interessentanalyse
 

Sist oppdatert 19.02.2024