Forbedringstavle og tavlemøte

En forbedringstavle kan bidra til å gi systematisk og regelmessig dialog rundt forbedringsarbeid. Tavlen gir alle ansatte overblikk over status, fremdrift og resultater av forbedringsarbeid som pågår.Et tavlemøte foran en forbedringstavle gir leder mulighet til å involvere ansatte i pågående forbedringsarbeid. Tavlemøtet varer vanligvis i 15-20 minutter, og holdes hver eller annenhver uke. Det er viktig å velge et tidspunkt som sikrer tverrfaglig deltakelse. Tavlemøtet forberedes og ledes gjerne av leder for enheten. Det optimale er at alle står rundt tavlen i møtet, det øker fokuset på møtet og er med på å sikre aktiv deltakelse. Under møtet vil ledere og medarbeidere få oversikt over status på de forskjellige forbedringsområdene i enheten, og det åpnes for å komme med innspill. Denne måten å arbeide på skaper eierskap til forbedringsarbeidet for alle ansatte.

Forbedringsforslag på tavlen diskuteres i møtet og prioriteres ved hjelp av prioriteringsmatrisen.  

Når forslagene er prioriterte, fordeles ansvaret for å følge opp de ulike forbedringsforslagene mellom deltagerne i møtet. Noen ganger er det nødvendig å sette sammen et team som skal følge opp arbeidet. Disse teamene bør helst være tverrfaglige og ha deltagere som berøres av endringene. 

Pågående forbedringsarbeid har sitt eget område på tavlen. Her kommer det fram hvilket forbedringsarbeid det jobbes med, hvor mye det skal forbedres, en tidsfrist og hvem som er ansvarlig for arbeidet. Hvert forslag testes ut i liten skala slik det er beskrevet i forbedringsmodellen: planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere.  

Målinger i pågående arbeid vises med kurver eller grafer. Et eksempel kan være å bruke rundiagram som viser om tiltaket har hatt effekt, eller å bruke data som viser endring over tid hentet fra ledelsesinformasjonssystemet. På denne måten kan hele enheten følge med på og se om tiltakene har hatt effekt eller ikke og det er mulig å komme med andre forbedringsideer til arbeidet, i eller utenom tavlemøtet. 

Det kan være positivt å ha et område på tavlen hvor resultater av vel gjennomført forbedringsarbeid vises frem. Det kan være med på å løfte fram de ansatte som viktige bidragsytere og skape god oppslutning omkring forbedringsarbeidet.

Sist oppdatert 05.01.2021