Enkel forbedringsmetodikk for operasjonsvirksomheten

Verktøykassen

Verktøykassen er en plattform som guider fagfolk i forbedringsarbeid helt fra ide til implementering. Ved enkle klikk kan du finne egnet problemstilling, forankre det, og bruke kreative verktøy som filming og simulering på operasjonsstua for å oppnå gode resultater i behandling og pasientforløp.

 

Verktøykassa

Oppdraget var klart; å etablere en forbedringsmetodikk for anestesi- og operasjonsvirksomheten så enkel at «alle» kunne bruke den! Tidligere operasjonssykepleier Tonje Drecker (nå kvalitetsrådgiver i OPIN) ledet høsten 2021 arbeidet med utvikling av Verktøykassen, med bidrag og støtte fra både det kirurgiske og anestesiologiske fagmiljøet. Metodikken virker så langt lovende, og har vekket interesse også utenfor UNN.

Dette er kvalitetsforbedring satt i system. Spesielt det å jobbe med filming og simulering viser seg både artig og nyttig, det er et veldig godt hjelpemiddel for å avdekke styrker og svakheter med det vi gjør, forteller Gerd Steinnes.

Hun er anestesisykepleier og har vært en del av gruppen som nå har brukt Verktøykassen i et arbeid med hofteproteser, hvor målet har vært å øke fra to til tre pasienter per dag. Flere andre pasientforløp er også i prosessen.

 

Verktøykassa

Tidligere effektiviseringsarbeid på operasjonsstua har ofte dreid seg om å «skru opp tempoet» på bestilling, uten at man har klart å finne smartere måter å jobbe på. Verktøykassen skiller seg fra dette med at det er fagfolkene selv som både tar initiativ til og driver forbedringsarbeidet. Det er fortsatt fokus på at arbeidsdagen skal være god. Alle er med på laget; representanter fra sengepost, oppvåkning, assistenter, kirurger, anestesileger, anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere.

- Når vi opplever at alle drar i samme retning og har et felles mål, er det gøy å være på jobb, og det styrker teamfølelsen. Ved å møtes på tvers av faggrupper øker man forståelsen for hverandres roller, og det fører til godt samarbeidsklima, sier Steinnes.

Med plattformen, som er å finne på intranett, sikrer man at rutinene både før operasjonen, under selve inngrepet og de første timene etter operasjonen gjennomgås - selv om selve forbedringsmetodikken er mest konsentrert om det forløpet som skjer i selve anestesi- og operasjonsavdelingen.

- Man er helt avhengige av å ha med hele teamet, og av å ha kjennskap til hele pasientforløpet for å få dette til. Hvis pasientene kommer dårlig forberedt fra sengepost taper vi viktig tid, og er de ikke smertestilt god nok etter operasjonen blir pasientopplevelsen dårligere og liggetiden lengre.

Verktøykassen skal bidra til god pasientsikkerhet, høy kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Den er også en del av den systematiske jobben som nå pågår med styrking og optimalisering av operasjonsvirksomheten i UNN. I hofteforløpet har man lykkes å både øke effektivitet og kvalitet. Pasientene har mindre smerter, operasjonene går mer strømlinjeformet, og de skrives hjem tidligere.

 

Har du ytterligere spørsmål eller interesse rundt dette, kontakt:

Rådgiver Tonje A. M. Drecker
Operasjon- og intensivklinikken, UNN HF
E-post: Tonje.Astrid.Mortensen.Drecker@unn.no

Avd. overlege Kristin Sjåvik​
Operasjon- og intensivklinikken, UNN HF
E-post: Kristin.Sjavik@unn.no

Vedlegg

Sist oppdatert 12.03.2024