Eldre og delir

Strukturert arbeid for å øke fokuset på delir gir merkbare resultater med redusert liggetid og mindre lidelse for pasienten. God effekt på arbeidsmiljøet har det også.

Fra venstre Ieva Martinaityte Overlege og Veronika Sørensen fra BIGH
Fra venstre Ieva Martinaityte Overlege og Veronika Sørensen fra BIGH

Hva er delir?

Delir (Akutt forvirring) er en alvorlig helsetilstand, som regel trigget av en annen underliggende sykdom, og forekommer hyppig hos eldre akutt syke pasienter. Ved punktprevalensundersøkelsen blant pasienter ≥ 75 år i ti norske akuttmottak hadde 17 % funn forenlig med delirium og ytterligere 30% funn forenlig med kognitiv svikt av annen årsak vurdert med screeningverktøyet 4AT. Internasjonale og nasjonale data tilsier, at opptil 50% av eldre akutt innlagte medisinske pasienter utvikler delir.

Mange pasienter husker delir i etterkant som en ubehagelig opplevelse, og opptil 1/4 del utvikler PTSD lignende tilstand. Urolige pasienter med delir kan ofte være vanskelig å behandle, forsinker nødvendig helsehjelp og skaper frustrasjon blant helsepersonell.

Ved å forkorte varighet av delir, reduseres risiko av alvorlige komplikasjoner som fall, brudd, økt liggetid og økt dødelighet. Bedre håndtering av pasienter med delir øker dermed pasientsikkerheten og forbedrer arbeidsmiljøet betydelig.

Den eneste effektive måten å forkorte varigheten av delir og dermed forebygge komplikasjoner forbundet med tilstanden er å identifisere utløsende årsaker/sykdom, behandle dem, samt iverksette forebyggende miljøtiltak.

Tidlig gjenkjenning av delir er ikke alltid lett, da noen pasienter med akutt forvirring er stille og samarbeider i en viss grad, men vi mente at med målrettet undervisning og bruk av screeningsverktøyet 4AT så kunne vi gjøre en forskjell.

Hva gjorde vi?

Leger og sykepleiere fra geriatrisk avdeling stod for et undervisningsopplegg som skulle rette fokuset på delir, forebygging og behandling. 

Det ble gitt gjentatte undervisninger på 15-20 minutter til pleiegrupper og legegrupper på 4 somatiske sengeposter. Disse var Akuttmottaket, Infeksjon-, Gastrokirurgisk- og Ortopedisk sengepost. I tillegg har geriater hold undervisning for legene på de forskjellige sengepostene med fokus på håndtering av delir pasienter. Lommekort ble delt ut og pårørende ble informert via informasjonsbrosjyre. LIS1 fikk undervisning på introuka.

Undervisningen har vært så populær at det kommer henvendelser fra andre avdelinger også.

Hva har vi oppnådd

  • ​46% brukte 4AT screeningsverktøy
  • 1-2 dager kortere liggetid på ortopedisk og gastrokirurgisk sengepost etter tiltak
  • Fokus på delir (nevnt i journal) økt fra 15%-30% i akuttmottaket, 35%-50% på ortopedisk sengepost.
  • Avdekket risikopasienter. «Delir miljøtiltak» er aktuelt for 60% av pasienten på infeksjonsmedisinsk sengepost og 30% på gastrokirurgisk sengepost.
  • >50% av helsepersonellet sier det ble lettere å gjenkjenne og håndtere pasienter med forvirring og 50% sier at arbeidsmiljøet har bedret seg.

Veien videre

Vi jobber nå for å implementere disse endringer i daglig drift slik at vi ikke blir avhengige av ildsjeler.

Vil du vite mer så ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Ieva Martinaityte Overlege avdeling for blodsykdommer, infeksjonssykdommer-, geriatri og hormonsykdommer (BIGH). 

Ieva.Martinaityte@unn.no  Tlf: 77 75 44 78  eller  91 79 77 91

Tips til mer lesning

Får kr 200.000,- i forbedringsmidler fra Helse Nord ​


Sist oppdatert 19.12.2022