Utdanningsansvarlig overlege

Fagsjefene i Helse Nord vedtok i desember 2020 at rollen Utdanningsansvarlig overlege (UAO) skal innføres i alle fire foretak (for LIS2-3).

«Foretakene formaliserer rollen som utdanningsoverlege gjennom å vedta funksjonsbeskrivelse der det ansees som en tilleggsfunksjon til vanlig klinisk stilling, parallelt med at den kliniske stillingen reduseres tilsvarende. Økonomisk avsetter foretakene ressurser til dette innenfor eksisterende rammer.»  

Funksjonsbeskrivelse for UAO i UNN ble vedtatt i direktørens ledermøtet 22. juni 2021. 
 
Det kan være hensiktsmessig at hver spesialitet har en UAO, og at det finnes èn UAO som ivaretar alle
læringsarenaer i den enkelte spesialitet i foretaket. Det kan imidlertid også være lokale forhold som
tilsier at det bør være flere UAO når det er flere læringsarenaer tilknyttet èn spesialitet. I noen
spesialiteter kan det kanskje også være hensiktsmessig at samme person ivaretar to ulike spesialiteter.
Denne type vurderinger rundt tilpasninger til spesialitetene bør være opp til lederlinjen i samarbeid med
utdanningsutvalgene. Det må imidlertid være en UAO tilknyttet hver spesialitet.
 
Når funksjonen er etablert i de enkelte spesialiteter, skal informasjon om dette sendes til fagrådgiver for LIS 2-3 i UNN, Lisa Joensen  
 
Funksjonsbeskrivelsen til UAO ligger i docmap i dokumentsamlingen DS16327 Leger i spesialisering del 2-3 (LIS2-3) med dokumentnummer FB2359.
 

Universitetssykehuset Nord-Norge

Bak​​grunn
Ved innføringen av ny spesialistutdanning fra 1. mars 2019 er det behov for å etablere funksjonen utdanningsansvarlig overlege (UAO) i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hovedfunksjonen til UAO er å lede utdanningsaktivitetene knyttet til LIS utdanningen innenfor en spesifikk spesialitet i samarbeid med nærmeste leder. UAO skal være en pådriver for LIS utdanningen med særskilt oppmerksomhet på spesialitetens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen i spesifikke spesialitet.

Organisatorisk plassering
Funksjonen som UAO innehas av overleger fast ansatt i UNN, og ligger i avdelingen der vedkommende er ansatt. UAO rapporterer til linjeleder.

Utdanningskoordinerende lege (UKL) i Klinisk Utdanningsavdeling ved Forsknings- og utdanningssenteret skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt over alle UAO i foretaket. Ved endringer skal UKL underrettes av aktuell linjeleder.

Ansvar og myndighet
UAO har en koordinerende rolle overfor alle læringsarenaer for å bidra til å kvalitetssikre utdanningen av leger i spesialisering i UNN innen gitt spesialitet. Arbeidet utføres gjennom tett dialog med linjeleder, veiledere og UKL. Stillingen er rådgivende inn mot linjeleder.

Spesialitetene avgjør selv om det er hensiktsmessig med en UAO på hver læringsarena eller om funksjonen skal samles hos èn person.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå leder i utarbeidelse av individuell utdanningsplan for LIS.
 • Kontaktpunkt for utdanningskoordinerende lege i foretaket.
 • Bistå leder og veileder i konvertering av LIS (gammel til ny, utland til norsk osv).
 • Bistå leder når det er behov for egnethetsvurdering.
 • Delta i, og eventuelt lede, lokalt utdanningsutvalg.
 • Eventuelt delta i regionalt utdanningsutvalg (RUU)
 • Ha en overordnet oversikt, og eventuelt effektuere delegering av utdanningsrelaterte oppgaver som for eksempel;
  • Oppdatere foretakets utdanningsplan i kompetansemodulen (KM) innholdsmessig i forhold til aktuelle læringsaktiviteter.
  • Oppdatere foretakets utdanningsplan på internett.
  • Organisere internundervisning.
  • Lage plan for kliniske undervisningsaktiviteter som ferdighetstrening og simulering.
  • Holde oversikt over, og eventuelt bidra i, aktiviteter knyttet til Felles Kompetansemål
  • Svare ut henvendelser fra Helsedirektoratet som angår spesialiteten

Tidsbruk:
Utdanning er en prioritert oppgave i UNN, og UAO bør ha avsatt skjermet tid til å gjennomføre aktuelle utdanningsoppgaver. Omfang avtales med leder.

Eventuelle unntak
For små fagområder med færre spesialister og tilsvarende få LIS stillinger, ansees det ikke som nødvendig å avsette skjermet tid til UAO så lenge oppgavene i funksjonen ivaretas. Linjeleder vil da forespørres om disse oppgavene ved behov.​

Avgrensing av funksjonen:

 • UAOs arbeidsfelt omfatter ikke LIS1-utdanningen

Sist oppdatert 09.02.2024