Generell informasjon til ledere, spesialister og leger i spesialisering

Fra 1. mars 2019 starter UNN å utdanne leger i spesialisering i ny utdanningsordning.

Alle leger i spesialisering i del 2 og del 3 har læringsmål som tilhører egen spesialitet der de i løpet av minimum fem år skal oppnå den definerte kompetansen. Hver spesialitet har definert sine egne læringsaktiviteter til læringsmålet i tillegg til de nasjonale læringsaktivitetene (kurs og prosedyrer).
 
Alle leger i spesialisering i del 2 og del 3 har i tillegg 24læringsmål som er felles. For disse felles læringsmålene blir det laget et undervisningsopplegg som skal gjennomføres i løpet av utdanningstiden på minimum fem år.

Overgangsordning og konvertering:

Leger i spesialisering som har mindre enn tre år igjen av sin spesialistutdanning 1. mars 2019 vil kunne avslutte sin spesialisering i gammel utdanningsordning. Overgangsreglene er skissert i Spesialistforskriften samt på Helsedirektoratet sine nettsider. Disse utdanningskandidatene har også rett til å bli konvertert over i ny utdanningsordning hvis de ønsker det.
 
Leger i spesialisering som har mer enn tre år igjen av sin spesialistutdanning 1. mars 2019 skal konverteres over i ny speisalistutdanning. Dette skjer ved at utdanningskandidaten og fagansvarlig/veileder går gjennom læringsmålene i den aktuelle utdanningsplanen for å se hvilken kompetanse kandidaten allerede har oppnådd. 
 
Se for øvrig veileder fra Regionalt Utdanningssenter​ i forhold til konvertering. De læringsmålene som gjenstår, vil utgjøre kandidatens individuelle utdanningsplan.
 
Kandidatene skal i tillegg ha en gjennomføringsplan, der det resterende utdanningsløpet er skissert.
 
Det er ønskelig at kandidater man vet skal konverteres blir konvertert over i ny utdanningsordning i løpet av høsten 2019.

Kompetansemodulen/dossier:

Utdanningskandidaten tildeles følgende utdanningsplaner i kompetansemodulen:
 
  • Felles kompetansemål
  • Utdanningsplan i egen spesialitet (del 3)
  • Del 2 for kandidater i indremedisinske eller kirurgiske spesialiteter
Disse utdanningsplanene utgjør kandidaten sin individuelle utdanningsplan, og erstatter for eksempel manuelle sjekklister i forhold til prosedyrer. Det er viktig at kandidaten, veileder, supervisør og leder oppdaterer kompetansemodulen fortløpende, slik at man har god oversikt over kompetanseoppnåelse og progresjon i utdanningsløpet.

Gjennomføring:

For indremedisinske og kirurgiske spesialiteter skal utdanningsplanen i del 2 gjennomføres i løpet av de 2 – 3 første årene i spesialiseringsløpet. Det er også mulig å kvittere ut læringsaktiviteter og læringsmål i del 3 mens man jobber hovedsakelig med del 2, så lenge dette er faglig forsvarlig.
 
For utdanningskandidater som bare har del 3, vil man jobbe med disse læringsmålene gjennom hele utdanningsløpet. 
 
Hver utdanningskandidat skal ha en gjennomføringsplan der det planlagte utdanningsforløpet fra første til side dag er skissert. Denne gjennomføringsplanen tildeles automatisk til alle LIS 2/3 i Kompetanseportalen. Planen må oppdateres hvis det skjer endringer som gjør at kandidaten blir forsinket i utdanningsløpet.
 
Sist oppdatert 07.02.2024