Felles læringsmål for alle leger i spesialisering

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter gjennom oppnåelse av kompetansen i 24 felles læringsmål. Disse læringsmålene skal gi utdanningskandidaten kompetanse innenfor følgende områder.

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforstpelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedviskning
 • Pasient- og pårørendeopplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

UNN vil i løpet av 2019 og 2020 gradvis implementere it utdanningsprogram for våre leger i spesialisering som vil dekke kompetansekravene i felles kompetansemål, og programmet offentliggjøres fortløpende.

Leger i spesialisering som starter sin spesialistutdanning etter 1. mars 2019 vil i løpet av fem år måtte gjennomføre hele programmet for å få godkjent alle felles læringsmål.

For spesialister og leger i spesialisering i gammel utdanningsordning er  det noen aktiviteter i utdanningsprogrammet for felles kompetansemål som vil være obligatoriske. Dette gjelder opplæring i veilederkompetanse og kommunikasjon. 

UNN ved Direktøren har vedtatt at utdanningskandidater i gammel utdanningsordning og spesialister skal ha oppnådd formell kompetanse i veiledning innen utgangen av 2022. For å dekke dette behovet har UNN utviklet sitt egen veilederkurs som frem til utgangen av 2022 vil bli gjennomført flere ganger i semesteret for å dekke behovet til UNN sine spesialister. Dette er et kurs over to dager med en arbeidsoppgave mellom de to kursdagene. Kurset vil arrangeres i Narvik, Harstad og Tromsø.

Som et alternativ har UiT et studie HEL- 6331 Veiledningskompetanse for helse -og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Det er viktig å merke seg søknadsfristene for opptak. Studiet gir 10 studiepoeng, og vil inngå i universitetet sin pedagogiske pakke for leger som har bistillinger der.
Sist oppdatert 28.09.2021