Samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene i Troms og Ofoten

Helsefellesskapet Troms og Ofoten har i 2022-2023 gjennomført en omfattende prosess for å utforme ny samarbeidsavtale. Det foreligger nå én samarbeidsavtale med ni tilhørende retningslinjer, mens det tidligere var én overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler.

UNN og kommunene har hatt samarbeidsavtaler siden 2012, som har vært revidert i flere omganger. Det er kommet mange ønsker om å forenkle og korte ned avtaleverket. Revisjonsutvalget valgte derfor å lage én samarbeidsavtale med ni tilhørende retningslinjer. Fire faglige underutvalg har jobbet med innhold og utforming av retningslinjene, som ivaretar innholdskravene til samarbeidsavtaler i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2, punkt 1 til 13. 

Det nye avtalesettet består av følgende deler:

  • Samarbeidsavtale mellom kommunen og Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Retningslinje 1: Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunen og UNN
  • Retningslinje 2: Retningslinjer for samarbeid omkring behandlingsforløp (tidligere tjenesteavtale 2, 3 og 5)
  • Retningslinje 3: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
  • Retningslinje 4: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
  • Retningslinje 5: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
  • Retningslinje 6: Samarbeid om jordmortjenester
  • Retningslinje 7: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
  • Retningslinje 8: Samarbeid om forebygging
  • Retningslinje 9: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Her kan du lese avtalen med tilhørende retningslinjer.

Sist oppdatert 07.03.2024