Meld samhandlingsavvik og fakturainnsigelser

Ved brudd på tjenesteavtaler, inkludert uønskede hendelser relatert til samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten, herunder også de som utfører oppdrag på vegne av partene.

For uønskede hendelser relatert til avtalespesialister og private rehabiliteringsinstitusjoner (Helse Nord-avtaler) sendes avviket direkte til aktuell enhet. Helse Nord settes på kopi i de tilfeller det dreier seg om moderate til alvorlige hendelser.

Melding til UNN fra kommune eller fastege om uønsket samhandlingshendelse 

I tråd med overordnet samarbeidsavtale mellom helseforetaket og kommunene er det i forbedringsøyemed viktig å melde fra om brudd på tjenesteavtaler /samhandlingsavvik. Skjemaet skal ikke brukes til å melde om kliniske avvik og feilbehandling (pasienthendelse).

Utfylt skjema (send samhandlingsavvik ​til UNN) sendes unntatt offentlighet som digital forsendelse til UNN, organisasjonsnr. 983974899. (Eventuelt som papirpost til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø dersom digital sending ikke er mulig). Dersom skjemaet ikke inneholder sensitive opplysninger, kan avviksmeldingen sendes som e-post til postmottak@unn.no

Merk: Alle felt i skjemaet skal fylles ut. Særlig viktig er det å være tydelig på hvilken enhet som har opplevd samhandlingsavviket, hvilken enhet i UNN det gjelder, og pasientens fødselsnummer (dersom hendelsen knytter seg til pasient),samt beskrivelse av hendelsen.
 
Dette danner grunnlag for god saksbehandling hos ansvarlig enhet/avdeling.
 

Melding fra UNN til kommune eller fastlege om uønsket samhandlingshendelse

Uønsket samhandlingshendelse fra kommune/fastlege registreres i sykehusets kvalitetssystem Docmap (PR27525) av den enheten i UNN som opplever hendelsen. Melding sendes til Samhandlingsseksjonen (via Docmap) som videreformidler til kommune/fastlege, som besvarer denne til Samhandlingsseksjonen som videreformidler svar i Docmap når dette foreligger.

Merk: Ansvarlig enhet, oppdagende enhet og NPR-ID/fødselsnummer/ AMIS nr. er vesentlig informasjon (dersom hendelsen knytter seg til pasient) og må være med for at avviket skal kunne videreformidles til rett enhet i kommunen og gi et godt grunnlag for svar tilbake.
 
 

Fakturainnsigelse

Fakturagrunnlag for utskrivningsklare pasienter skal gjennomgås og kvalitetssikres før utsending til aktuell kommune. Faktura skal betales innen forfall. Dersom innsigelsen tas til følge vil beløpet bli kreditert i etterkant.

Veilederen beskriver rutiner som skal sikre korrekt faktureringsgrunnlag, fakturabehandling og behandling av fakturinnsigelser i forbindelse med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
 
Send fakturainnsigelse fra kommune til UNN
(Får du spørsmål om pålogging? Det skjer gjerne når man bruker nettleserne Edge eller Internett explorer. Bare klikke på avbryt, eventuelt åpne i en annen nettleser som Safari eller Chrome).

 

Sist oppdatert 11.01.2024