Pårørende

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte gjennom sykdomsforløpet, og mange pårørende har store ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste. Pårørende, både voksne og barn, kan ha behov for informasjon og støtte for å mestre situasjonen og være til hjelp for den syke.

Barn som pårørende

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og de trenger å forstå hva som skjer. Helsepersonells oppgave er først og fremst å støtte foreldrene i deres ivaretakelse av barna. Det er viktig å avklare barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning. Hva som skal til for å dekke barnets behov, må vurderes individuelt.​

Voksne som pårørende

Pårørende kan ha behov for informasjon om sykdom, behandling og forventet utvikling. Helsetjenesten må ha rutiner for samtale med pårørende og kartlegge deres ønsker og behov, spesielt ved store omsorgsoppgaver og ved livets slutt.

«Pårørende står i fare for å oppleve langvarige, negative konsekvenser for egen helse hvis de blir inkludert i sykdomsforløpet på en måte som de opplever som grenseoverskridende, eller uhensiktsmessig og hvis de opplever mangel på støtte, informasjon og kommunikasjon» (EAPC White Paper on improving support for family carers in palliative care, 2010).

Kartleggingsverktøy pårørende - CSNAT

Sist oppdatert november 2022. Det finnes ulike typer skjema for å kartlegge pårørendes erfaringer og behov for støtte ved alvorlig sykdom hos sine nærmeste.

Det er utviklet en informasjonsbrosjyre om CSNAT for bruk i Nord Norge. Denne kan gis til pårørende når de introduseres for tilbudet.

Brosjyren kan bestilles ferdig trykket eller PDF for egen utskrift 

Vår e-post:

reg.klb@unn.no .

CSNAT

Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) © er et evidensbasert verktøy utviklet i Storbritannia ved University of Cambridge og University of Manchester for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp som omsorgsgiver. Bruk av CSNAT © er et samarbeid mellom helsepersonell og pårørende, og er aktuelt for pårørende som har pleieoppgaver eller andre oppgaver og behov knyttet til en av sine nærmeste sin sykdom. Dersom dere ønsker å ta i bruk CSNAT, ta kontakt med  Bente Ervik  for nærmere informasjon.

CSNAT-skjemaet: Ny versjon 3.0 høsten 2022. Det er copyright på skjemaet. For å se skjemaet, klikk på lenken under og bekreft at du kjenner til vilkår for bruk. Hak av for "jeg samtykker i vilkårene og vil se skjema".

Samtykke av vilkår for visning av kartleggingsskjema.

E-læring om CSNAT

Kompetansetjeneste for lindrende behandling i helse Sør-Øst har laget et e-læringsprogram som en del av opplæringen ved innføring av kartleggingsverktøyet i helsetjenesten. E-læringsprogrammet tar ca. 30 minutter og kan brukes av alle. Du finner det  her

Gå til e-læringsprogrammet

Aktuelle artikler om CSNAT

Utvikling av skjema

Erfaringer med bruk av skjema  

Helsedirektoratet ga i 2017 ut en veileder om pårørende, og målet med denne er:

  • Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten/brukeren og pårørende
  • Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging
  • Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig pårørende med krevende omsorgsoppgaver og belastninger
  • Pårørendeveileder Helsedirektoratet
  • Vedlegg pårørendeveileder

Det kan søkes om pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av nærstående i livets sluttfase. Det kan ytes pleiepenger i inntil 60 dager. Dagene trenger ikke å være sammenhengende, og kan deles mellom flere personer. Det må fylles ut et skjema for hver pårørende (NAV).

Pleiepenger for nærstående i livets sluttfase

 

Sist oppdatert 20.10.2023