Forhåndssamtale og palliativ plan

Forhåndssamtale og palliativ plan er viktige redskaper i palliativ behandling og omsorg, og kan introduseres tidlig i et sykdoms-/palliativt forløp. «Hva er viktig for deg nå?» er et sentralt spørsmål og kan styrke pasientens medvirkning og åpne opp for refleksjon og forståelse gjennom hele forløpet. Om pasienten ønsker og tillater kan pårørende delta i samtalen.

Nasjonale faglige råd for forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid- Helsedirektoratet

«Forhåndssamtaler (advance care planning) er samtaler med pasienten om framtidig behandling. Slike formaliserte samtaler vil kunne bidra til at pasientens ønsker er kjent ved krevende beslutninger mot livets slutt generelt, og spesielt hvis den kognitive evnen forventes å bli redusert.»
NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende s. 32

En palliativ plan er et verktøy for pasienter, helsepersonell og pårørende. Planen kan ta utgangspunkt i en forhåndssamtale, følge pasienten over år eller i kortere perioder. Planen dokumenteres i pasientens journal og kan oppdateres med nye oppfølgingssamtaler.

«I palliasjon må utformingen og omfanget av den individuelle planen tilpasses pasientens spesielle situasjon, med stadig endring i tilstanden og vekslende behov for oppfølgning og tiltak. En palliativ plan er et planleggingsdokument og en strukturert samarbeidsprosess. Planen oppdateres kontinuerlig, og er et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet»

Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg s. 37

Individuell plan skal inneholde:

  • pasientens skriftlige samtykke
  • en koordinator, f.eks. hjemmesykepleier
  • pasientens mål
  • en ansvarlig tjenesteyter for hvert tjenesteområde
  • kontaktoversikt og ansvarsfordeling, inkl. kveld, natt og helg
  • avtalt oppfølging
  • klare retningslinjer for hvor og hvordan ev. innleggelse skal ordnes. Dersom åpen returbegrepet brukes, skal dette være klart definert

Også pasienter som ikke ønsker individuell plan, har rett på koordinator.

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, Helsedirektoratet s. 45-46

Forhåndssamtale og palliativ plan/individuell plan er knyttet til enkeltpasienter. Noen kommuner har også kommunale palliative planer.

Sist oppdatert 14.12.2023