EARS-NET

EARS-Net er et europeisk nettverk av nasjonale overvåkingssystemer som vedlikeholder et omfattende overvåkings- og informasjonssystem med europeiske referansedata om antimikrobiell resistens til folkehelseformål.

EARS-Net er det største offentlig finansierte overvåkingssystem for antimikrobiell resistens i den europeiske regionen. Resultatene bidrar til økt offentlig oppmerksomhet og vitenskapelig forståelse av antimikrobiell resistens og dens betydning i folkehelsearbeidet.

EARS-NET ledes og koordineres av Det Europeiske Smitteverninstituttet (ECDC) og støttet av en koordineringsgruppe bestående av eksperter valgt blant de nominerte sykdoms-spesifikke kontaktpunkter. Frem til 2009 ble systemet organisert av det nederlandske smittevernet (RIVM) under navnet EARSS.

Norges deltagelse i EARS-NET organiseres av NORM v/ Gunnar Skov Simonsen.

Overvåkningen gjennom EARS-NET tar utgangspunkt i rutinediagnostikken på laboratoriene. Siden programmet startet i januar 1999 har EARS-NET samlet inn resistensdata om mer enn 400.000 isolater innenfor følgende arter:

  • Streptococcus pneumoniae
  • Staphylococcus aureus
  • Enterococcus faecalis
  • Enterococcus faecium
  • Escherichia coli
  • Klebsiella pneumoniae
  • Pseudomonas auruginosa

Det rapporteres nå fra ca. 850 laboratorier i 28 land i Europa. Det samles kun inn data fra innvasive isolater (blodkultur og spinalvæske). EARS-Net samler også inn informasjon om laboratorienes aktivitet og befolkningsgrunnlag for å kunne sammenligne resultatene.

​Siste frist i forhold til korreksjoner av data er 1. mai året etter året det rapporteres for. Etter dette blir data forberedt for årsrapportering og publisering.

1. kvartal: 15. april (ved kollisjon med påske, 1. arbeidsdag etter påske)
2. kvartal: 15. juli
3. kvartal: 15. oktober
4. kvartal: 15. januar​​

Protokollen for EARS-Net definerer mikrobiologiske metoder, kodeverk og dataflyt i systemet. Fram til 2014 brukte man EARSS-protokollen fra 2005. Fra og med 2015 vil man årlig publisere oppdatert protokoll for overvåkingssystemet.​

​​Protokoll (pdf)

Norge leverer data fra 10–15 laboratorier, men deltakelsen varierer noe over tid på grunn av endringer i laboratorienes datasystemer. NORM har som mål at alle norske laboratorier skal delta i EARS-NET.

Oversikt sykehus og laboratoriekoder (pdf)

EARS-Net publiserer resistensdata på europeisk nivå i november hvert år, dvs 11 mnd etter innsamlingsårets slutt. Resultatene fra de norske deltagerlaboratoriene legges ut så snart den kvartalsvise datainnsamlingen er avsluttet.

Nederst på siden følger lenker til den sist utgitte årsrapporten fra EARS-Net og det norske sammendraget til rapporten. Videre ligger det lenker til Excel-ark for norske data til EARS-Net for siste avsluttede innsamlingsår og for de kvartaler som er avsluttet i inneværende år. 

I begge regnearkene er den en felles fane for Norge samt separate faner for hvert enkelt deltagerlaboratorium.

Resultater

ECDC prosesserer EARS-NET data gjennom en interaktiv database der man kan lage tabeller, kart eller grafer. Man kan selv definere ønskede mikrober, antibiotika, tidsperioder og land. Data for siste år er først tilgjengelige etter publisering av årsrapporten påfølgende høst. 

Antimicrobial resistance in​teractive database​

Gunnar Skov Simonsen
Telefon (+47) 776 28493


Sist oppdatert 11.04.2023