Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016 og skal bidra til å nå målet om en felles nasjonal IKT-løsning for helse- og omsorgstjenesten.

​Det nye forsknings- og utredningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for å utvikle en kunnskapsbasert politikk på e-helseområdet.

Senteret skal være et virkemiddel for å realisere de politiske målsetningene for helsesektoren beskrevet i Stortingsmelding nr. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal: 

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

​Gå til hjemmesiden til Nasjonalt senter for e-helseforskning

Lurer du på hva Nasjonalt senter for e-helseforskning jobber med? Møt en av forskerne ved senteret:Sist oppdatert 01.08.2023