Om NMK

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset Nord Norge er ett av ni kompetansesenter under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ved Oslo Universitetssykehus.

NMK
Nevromuskulært kompetansesenter jobber for at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal få et godt, helhetlig og individuelt tilbud i hele livsløpsperspektivet. 
Tjenestene ivaretas av Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid. 

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid består av:

§ 4-6 Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester

Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 beskriver oppgavene til nasjonale kompetansetjenester

 • Bygge opp og formidle kompetanse
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater
 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk 
 • Bidra i relevant undervisning
 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
 • Etablere faglige referansegrupper
 • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer
Nevromuskulært kompetansesenter samler, bygger og sprer kunnskap om nevromuskulære sykdommer til målgruppene som er personer med arvelig nevromuskulær sykdom, pårørende, fagfolk, helsearbeidere og andre tjeneste ytere. Vi bygger kompetanse gjennom klinisk virksomhet, tverrfaglig samarbeid, forskningsprosjekter kurs  og konferanser.
 
Brukerne er med i utviklingen av tjenestene, både på systemnivå og i klinisk praksis. Alle kurs og konferanser evalueres. Tilbakemeldingene tas på alvor og brukes i forbedringsarbeid. 
 
NMK arrangerer nasjonal fagkonferanse med integrert brukerkurs hvert annet år, konferansen der fagfolk og brukere møtes for å dele kunnskap og erfaring.
 
Vi arrangerer kurs i egen regi, i regi av kompetansesamarbeidet, og i samarbeid med andre institusjoner i hele landet.
 
Vi overvåker og formidler behandlingsresultater gjennom oppbygging av et nasjonalt kvalitetsregister for medfødte, arvelige nevromuskulære tilstander. Under «Muskelregisteret» finner du oversikt over diagnosene vi er ansvarlig for.
Hvert år lages en virksomhetsplan for Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.
Tverrfaglig nettverk

NMK sitt tverrfaglige nettv​​erk i UNN nov-17

Representanter fra følgende fagfelt: 

 • ​Nevrologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Fysioterapi​​
 • ​​Klinisk patologi
 • Medisinsk genetikk
 • Barnehabilitering
 • Labo​ratoriemedisin
Sist oppdatert 03.04.2024