Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN, kalt Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid i 2022.
Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid består av:
  • NMK -  som leder samarbeidet 
  • EMAN - Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus 
  • Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon til samarbeidspartnere
Hovedformål med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til brukere med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende, helsetjenesten og andre tjenesteytere. 

 

Målet med virksomheten i samarbeidet er at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal oppleve god og helhetlig oppfølging i et livsløpsperspektiv. Fagansvaret for diagnosegruppen ligger på hver enhet for seg, og i fellesskap. NMK har det overordnede ansvaret for samarbeidet, og senterleder for NMK inngår i ledergruppen ved NKSD. Et senterråd som er ledet av brukerne er opprettet for å gi råd til Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.​


2021:

 
Logo, firmanavn
Logo for Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid
Sist oppdatert 12.01.2024