Organisasjon og ledelse

NMK er organisert som ett av 9 nasjonale kompetansesentre under Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser (NKSD) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i Helse Sør-Øst.

Senterleder ved NMK inngår i ledergruppen til NKSD som leder for eget kompetansesenter og Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid. Ledergruppen utvikle planer og strategiske mål for hele sjeldenfeltet. De nasjonale kompetansesentrene utarbeider virksomhetsplaner som godkjennes av ledergruppen til NKSD. 
Sentrene rapporterer årlig til NKSD.

Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - kapittel 4 – gir veiledning om oppgavene som tillegges nasjonale tjenester. I tillegg utarbeides Virksomhetsplan for Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid hvert år, og angir handlingsrommet og handlingsplanene til NMK.

Administrativt er NMK underlagt Nevro- ortopedi og rehabiliterings- klinikken, som en seksjon  under Nevro- Hud og Revmatologisk avdeling (NEHR) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Avdelingens lederteam er sammensatt av seksjonsledere. Seksjonsleder for NMK deltar i lederteamet ved økonomimøter, eller når spesifikke saker som er relevant for NMK tas opp.

Seksjonsleder og senterleder er Andreas D. Rosenberger. 
Kjell Arne Arntzen er seksjonsoverlege.​


Historisk om NMK

Nevromuskulært kompetansesenter ble etablert i Tromsø i 1994, da med status som nasjonalt medisinsk kompetansesenter.                   
I 2006 fikk NMK status som landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger.

I 2013 ble NMK ett av ti kompetansesenter (to av disse er i dag sammenslått) under sjelden paraplyen til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, NKSD .

I 2015 underskrev NMK formell samarbeidsavtale med EMAN, Enhet for medfødte og arvelige tilstander ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter.

Sist oppdatert 13.04.2023