Henvisning ved nevromuskulære sykdommer

For å gi riktig prioritert helsehjelp ber vi at søknader  til utredning for nevromuskulær sykdom inneholder utfyllende informasjon med eventuelle epikriser fra henvisende instans.

Følgende punkter bør være med

Aktuell sykehistorie

Symptomdebut, varighet av sykdom, eventuell diagnose.
Motorisk/nevropatisk debutsymtpom (lokalisasjon), videre kliniske utvikling, gangevne, bruk av hjelpemidler.
Ikke motoriske symptomer: smerter, kognitive problemer, autonome symptomer.
 
Resultat av supplerende undersøkelser (MR, viktige blodprøver (CK), EMG/nevrografi, muskelbiopsi med original beskrivelse, genetiske prøver).
 
 1. Andre sykdommer
  Spesielt viktige: hjerte/lunge-affeksjon, syn, hørsel, endokrinologiske sykdommer.
 2. Medikamentanamese
  Nærværende medikasjon for aktuell sykdom og for andre lidelser.
 3. Familienanamnese
  Arvelighet. Andre familiemedlemmer med lignende symptomer.
 4. Eventuelt
  Forhold til arbeidslivet/yrke/uføretrygd.
  Informasjon om fysisk aktivitet og funksjonsnviå for å gi tilpasset treningsprogram hos spesialistfysioterapeut innen nevromuskulære sykdommer.​

Henvisning til nevromuskulær bevegelsesterapi

For å få tilbud om et 2-ukersopphold med nevromuskulær bevegelsesterapi, må pasienten først henvises til en vurdering av lege. Vurderingen har fokus på kartlegging av funksjonsstatus, lokal oppfølging, motivasjon og hvorvidt problemstillingen kan ivaretas på annen rehabiliteringsinstitusjon som har faglig samarbeid med NMK.

Pasienter som har vært til nevromuskulær bevegelsesterapi tidligere, kan henvises på nytt fra lege, men lokal fysioterapeut må legge ved funksjonskartlegging og grundig beskrivelse om hva som er utfordringene i oppfølgingen. Opphold er kun aktuelt dersom pasienten og fysioterapeuten opplever vesentlig endring i funksjonsnivå, og et nytt opphold vurderes som viktig for den videre lokale oppfølgingen. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av pasientens problemstilling, hva den lokale fysioterapeuten ønsker at det skal fokuseres på, og pasientens målsetninger. Ved henvisning til nytt opphold settes pasienten opp til videokonsultasjon med fysioterapeut ved NMK for å avklare hvorvidt det er hensiktsmessig med et nytt opphold, eller råd om annen relevant oppfølging.

Søknaden sendes til 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
Nevromuskulært kompetansensenter (NMK)
Postboks 33
9038 Tromsø

Elektronisk henvisning via Dips

Mottaker: NEV Henvisning/mottak UNN

Sist oppdatert 03.04.2024