Tuberkulosekontroll i Helse Nord

Tuberkulose er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterier tilhørende Mycobacterium tuberculosis-komplekset. I de fleste tilfeller oppstår sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

Forskrift om tuberkulosekontroll er styrende for forebygging, behandling, oppfølging og kontroll av tuberkulose i Norge. Tuberkuloseveilederen på Folkehelseinstituttets internettsider utdyper innholdet i forskrift om tuberkulosekontroll. Tuberkuloseveilederen er ment for helsepersonell og oppdateres jevnlig.

Forskrift om tuberkulosekontroll

Tuberkuloseveilederen

Tuberkulosekoordinator arbeider målrettet for å sikre god kvalitet i behandlingen av landsdelens tuberkulosepasienter, først og fremst gjennom å styrke samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Tuberkulosekoordinator har både et system- og pasientrettet ansvar, og jobber i henhold til forskrift om tuberkulosekontroll. 

 
Ved sykehusene i Helse Nord er det 7 personer (med ulike stillingsbrøker) som innehar stilling som tuberkulosekoordinator.

 
Tuberkulosekoordinatorer i Helse Nord
Nede fra venstre: Mai-Lis Aleksandersen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Tone Ovesen ved UNN Tromsø/KORSN, Ann-Cissel Furø ved UNN Harstad. I midten fra venstre: Katrine Gjelle Hugaas ved Nordlandssykehuset Bodø, Renate Bendiksen ved UNN Tromsø. Bak fra venstre: Hege Lundmark ved Finnmarkssykehuset Hammerfest, Anita Brekken ved Finnmarkssykehuset Kirkenes

 

Finnmarkssykehuset - Kirkenes sykehus

Anita Brekken 
(Tuberkulosekoordinator er tillagt hygienesykepleierstillingen)
Finnmarkssykehuset klinikk Kirkenes, postboks 410, 9900 Kirkenes

Telefon:  93 48 71 54
E-post: anita.brekken@finnmarkssykehuset.no

Ansvarsområde:
Sykehus: Finnmarkssykehuset klinikk Kirkenes
Kommuner: Tana, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger (Øst-Finnmark) 

Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus 

Hege Lundmark 
(Tuberkulosekoordinator er tillagt hygienesykepleierstillingen)
Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest, 9613 Hammerfest

Telefon:  97 40 83 27
E-post: hege.lundmark@finnmarkssykehuset.no

Ansvarsområde:
Sykehus: Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest 
Kommuner: Loppa, Hammerfest, Hasvik, Alta, Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Nordkapp, Måsøy (Vest-Finnmark) og Lebesby (etter avtale fra 2004).

UNN Tromsø

Renate Bendiksen (100 % tuberkulosekoordinator UNN Tromsø) og Tone Ovesen (50 % tuberkulosekoordinator UNN Tromsø og 50 % regional tuberkulosekoordinator KORSN)
Smittevernsenteret, Avd. for mikrobiologi og smittevern UNN Tromsø, postboks 65, 9038 Tromsø
Telefon: 77 62 67 93  eller  77 66 94 80

 
Ansvarsområde:
Sykehus: UNN Tromsø (UNN Breivika, UNN Åsgård, Longyearbyen)
Kommuner: Senja, Dyrøy, Bardu, Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Tromsø, Lyngen, Kvænangen, Skjervøy og Karlsøy.

 

UNN Harstad

Ann-Cissel Furø (50 % tuberkulosekoordinator UNN Harstad)
Lungepoliklinikken UNN Harstad, st. Olavsgt. 70, 9480 Harstad 
Telefon:  77 01 51 05

 
Ansvarsområde:
Sykehus: UNN Harstad og UNN Narvik
Kommuner: Narvik, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen.

 

Nordlandssykehuset Bodø

Katrine Gjelle Hugaas
(100 % tuberkulosekoordinator NLSH Bodø)
Medisinsk avdeling R3, Nordlandssykehuset Bodø, 8092 Bodø
Telefon:  75 57 10 98
Mobil:  47 90 34 47
 
Ansvarsområde:
Sykehus: Nordlandssykehuset Bodø, Lofoten og Stokmarknes.
Kommuner: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Hamarøy.

 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Sølvi Albrigtsen Hansen
(50 % tuberkulosekoordinator Helgelandssykehuset)
Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Medisinsk poliklinikk, Prestmarkveien 1, Boks 613, 8800 Sandnessjøen

 

Ansvarsområde:
Sykehus: Sandnessjøen, Mosjøen, Rana
Kommuner: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Vefsn, Vega, Vevelstad, Træna. 

Henvisningsskjema «Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen» er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) for henvisning av pasienter til spesialisthelsetjenesten etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen, jamfør forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1. Skjemaet inneholder blant annet en enkel kartlegging av pasientens risikofaktorer for å utvikle tuberkulose. Det er ønskelig og anbefalt at gjeldende henvisningskjema alltid benyttes ved henvisning til legespesialist ved sykehusene i Helse Nord. Eventuelt kan skjemaet brukes som sjekkliste for å sikre at alle nødvendige opplysninger fremkommer ved henvisning.

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksine i yrkessammenheng vil vanligvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose eller med dyrkning av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium.

Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord anbefaler (fra og med 01.06.18) at ansatte på følgende avdelinger skal tilbys BCG-vaksine:

  • Infeksjonsmedisinsk seksjon UNN Tromsø
  • Avdeling for mikrobiologi og smittevern UNN Tromsø (TB-diagnostikk) 
  • Lungemedisinsk seksjon NLSH Bodø 
  • Mikrobiologisk avdeling NLSH Bodø (TB-diagnostikk) 
  • Ansatte som gjennomfører bronkoskopi og/eller indusert sputum

Anbefalingen gjelder tidligere uvaksinerte uten kontraindikasjoner for BCG-vaksine. Det er sjelden aktuelt å vaksinere arbeidstakere over 35 år, fordi effekten i denne aldersgruppen er usikker.

Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre ansatte i helsetjenesten. Dette kan gjelde dersom det både er forventet høy forekomst av tuberkulose i arbeidsmiljøet og den ansattes arbeidsoppgaver har en karakter som gir økt risiko for langvarig eksponering. Dersom det er tvil om indikasjon og arbeidstakeren ønsker BCG vaksinasjon, er det ikke noe i veien for å tilby dette.


 

 

Det er utviklet to ulike Interferon-gamma Release Assays (IGRA) tester. Begge testene er kommersielt tilgjengelige og inngår i norske anbefalinger på ulike indikasjoner. 

 
Testene er QuantiFERON® TB Gold (QFT) og T-SPOT.TB®. IGRA-testene har en langt høyere spesifisitet (98-99%) enn tuberkulintesten ved at de skiller mellom smitte forårsaket av M. tuberculosis-komplekset på den ene side og smitte med atypiske mykobakterier eller gjennomgått BCG-vaksinasjon på den andre. Sensitiviteten for IGRA-testene er 70-97 % og varierer med hvilken test som benyttes og hvilken populasjon som testes. For mer informasjon om IGRA-testene se Tuberkuloseveilederen kapittel 8.5.

 
For rekvirenter i Finnmark, Troms og deler av Nordland som sender prøver til UNN Tromsø, se Laboratoriehåndbok for UNN i forhold til prøvetaking. For rekvirenter i Nordland som sender prøver til Nordlandssykehuset Bodø, se Nordlandssykehusets laboratoriehåndbok

Tuberkulosekoordinator har en viktig rolle i både grunn- og videreutdanning av helsepersonell, i praktisk og teoretisk opplæring av kommunens og helseforetakenes helsepersonell samt overfor publikum og presse.
Tilbud om undervisning er gratis. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. Ta kontakt med lokal tuberkulosekoordinator (se «Tuberkulosekoordinatorer i Helse Nord») ved ønske om undervisning.

 
«TB-prosjektet Drammen Tillit og kunnskap» har utviklet en undervisningspakke for helsepersonell og lærere som kan benytte i kommuner, asylmottak, introduksjonssentre og lignende. Undervisningspakken forteller med enkle ord og bilder hvordan tuberkulose smitter, hva som er tegn på sykdommen og hva tidligere pasienter forteller om det å ha tuberkulose. Undervisningspakken inneholder animasjonsfilmer om tuberkulose på mange språk, samt intervjufilm med tidligere tuberkulosepasienter på norsk og engelsk.

Tone Ovesen, regional tuberkulosekoordinator KORSN, gjennomgikk i mai 2008 relevant litteratur og veiledere/ retningslinjer i forhold til etablering av rom til ekspektoratprøvetaking til tuberkulose. Det er ikke kommet ny litteratur eller nye retningslinjer relevant for slikt rom etter dette. Ovesens gjennomgang og konklusjon er beskrevet i vedlagte dokument «Indusert sputum prøvetakingsrom-krav». 

Indusert sputum prøvetakingsrom - krav.pdf

Film på 21 språk om indusert sputum, kan vises før undersøkelsen

Et overordnet mål for tuberkulosekontrollprogrammet er at alle helseforetak i Helse Nord skal oppfylle myndighetskrav gitt i forskrift om tuberkulosekontroll. Målet med tuberkulosekontroll er å forebygge, diagnostisere og behandle tuberkulose effektivt i landsdelen. Det er også viktig å kartlegge den faktiske situasjonen i Nord-Norge, og definere utfordringer og satsingsområder slik at tuberkulosekontrollprogrammet er tilpasset forholdene i helseregionen. 

Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028 er en revisjon av programmet fra 2016-2020.

Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028 (Hels​e Nord)

Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet (FHI) er ment for helsepersonell og tilgjengelig på FHIs nettsider. Veilederen oppdateres jevnlig, og er kun tilgjengelig som e-bok. Tuberkuloseveilederen utdyper innholdet i "Forskrift om tuberkulosekontroll". 

Tuberkulose er den eneste sykdommen i Norge som er regulert via en egen forskrift, sist revidert 2009.
Forskrift om tuberkulosekontroll er publisert på Lovdata.no.

Rådgivningsgruppe for tuberkulose i Helse Nord ble opprettet i 2009, og består av legespesialister, tuberkulosekoordinatorer og én kommunal smittevernlege. Fire helseforetak i Helse Nord er representert. Gruppen er utnevnt av Helse Nord med mandat til å overvåke tuberkulosesituasjonen og sikre en enhetlig praksis innenfor tuberkulosekontroll i regionen. Videre skal gruppen holde seg orientert om tuberkulosesituasjonen i nordområdene, inkludert Nordvest-Russland. Gruppen har èn til to møter per år. Tone Ovesen regional tuberkulosekoordinator ved Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) er leder for Rådgivingsgruppen, KORSN er sekretariat. 

 
Ved behov for å kontakte rådgivingsgruppen: 
Tone Ovesen Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø/Regional tuberkulosekoordinator KORSN 
Smittevernsenteret, Avd. for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø
Telefon:  77 66 94 80


 

Formålet med tuberkulosekomiteen er å etablere en arena for godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Tuberkulosekomiteen skal gi FHI råd og innspill. Dette innebærer både å vurdere eksisterende tiltak, inkludert tuberkuloseveilederen, samt å ta initiativ til nye aktiviteter.

 
Den nasjonale tuberkulosekomiteen​ møtes minst to ganger per år, avhengig av saksmengden. Leder av komiteen velges blant utvalgets medlemmer for to år av gangen. FHI har bedt de regionale helseforetakene, aktuelle foreninger for helsepersonell og frivillige organisasjoner om nominasjoner til tuberkulosekomiteen. FHI har med utgangspunkt i nominasjonene satt sammen en komitè som skal sikre bred bakgrunn og kompetanse. Medlemmene er personlig oppnevnt for fire år og det utpekes ikke vararepresentanter.

Ifølge Forskrift om tuberkulosekontroll skal behandling av multiresistent tuberkulose (MDR TB) være sentralisert til sykehus utpekt av de regionale helseforetakene. I Helse Nord er dette Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Tromsø. 

Folkehelseinstituttet administrerer en faggruppe for multiresistent tuberkulose, som er et forum for erfaringsutveksling og kompetanseheving for pasientrettet arbeid med MDR TB i Norge. Faggruppen møtes minst én gang årlig, og problemkasus drøftes ved behov mellom møtene.

Helse Nords medlem i Faggruppen for multiresistent tuberkulose er:

Sigrid Solhaug, overlege infeksjonsmedisin UNN Tromsø
E-post: sigrid.solhaug@unn.no
Telefon:  77 62 68 78
Sist oppdatert 15.06.2023