Smittevernrutine for sykehjem

Perifert venekateter (PVK) – innleggelse og stell

Formål og grunnlagsinformasjon

 • Forebygge infeksjoner og sikre god kateterfunksjon.
 •  Alt personell som håndterer PVK skal ha fått tilstrekkelig opplæring.
 • PVK er et kateter av plast som legges inn i en vene, fortrinnsvis på håndryggen.
 • PVK er beregnet for korttidsbruk. Venekatetre benyttes ved væsketerapi, parenteral ernæring, intravenøse medikamenter eller blodtransfusjon.
 • All håndtering av PVK inkl. administrering av infusjonsvæsker og legemidler skal utføres med aseptisk teknikk
 • ​Det er anbefalt å bruke treveiskran og forlengelseslange for å hindre bevegelse og kontaminering av selve PVK og å hindre blodsøl.
 • Infeksjonsrisikoen øker jo lengre kateteret er innlagt og i bruk.
 • Kateteret skal fjernes straks det ikke er behov for intravenøs tilgang eller ved tegn på infeksjon. ​

 • ​PVK, forlengelsesslange, treveiskran, propp
 • Sprøyte, 5 eller 10 ml og kanyle til opptrekk av skyllevæske (alt. prefylte sprøyter)
 • Natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml til gjennomskylling.
 • Staseslange
 • Rene hansker
 • Desinfeksjonsmiddel til overflate
 • Klorhexidinsprit 5mg/ml til hud, koblinger
 • Sterile kompresser til huddesinfeksjon
 • Tape og steril gjennomsiktig bandasje
 • Kompresser og nettingstrømpe til innpakking av PVK
 • Kanyle boks ​
​Valg av PVK:
 • ​Bruk minst mulig kateter i størst mulig åre. Dette gir mindre hindring av blodstrømmen og faren for tromboflebitt og irritasjon av åreveggen reduseres.
 • Størrelsen på kateteret velges ut fra behandlingen som skal gis.
 • Bruk sikkerhetskanyle for å forebygge stikkskader.  ​

 1. ​Brukes lokalbedøvende middelet er det viktig å sette av tid slik at denne får virke i henhold til produsentens anbefaling. Middelet må vaskes vekk før huden desinfiseres.
 2. Sørg for å ha alt utstyr klart før oppstart.
 3. Forbered og desinfiser arbeidsområdet/arbeidsbordet som skal brukes til plassering av sterilt utstyr.
 4. Velg innstikksted. PVK legges inn fortrinnsvis på håndryggen, dernest underarmen. Innstikkstedet må være helt uten eksem, rifter eller sår.
 5.  Utfør håndhygiene.
 6. Klargjør utstyr, bruk ​ aseptisk teknikk. Fyll sprøyte, forlengelseslange, treveiskran med NaCl.
 7. Sett på staseslange 5 – 10 cm ovenfor planlagt innstikksted.
 8. Utfør håndhygiene
 9. Ta på hansker
 10.  Innstikkstedet desinfiseres med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Huden skal lufttørke i minst 30 sekunder før punksjon av hud. Unngå å berøre innstikkstedet etter desinfeksjon.  
 11. Stram huden nedenfor innstikkstedet i motsatt retning av stikkretningen for å hindre åren i å rulle. Punkter venen i lav vinkel med et raskt presist stikk.
 12. Synlig blod i oppsamlingsproppen indikerer at kanylen er i venen. Trekk mandrengen forsiktig ut til det er synlig blod i kateteret. Hold mandrengen i ro mens kateteret skyves på plass.
 13. Løsne staseslangen
 14. Komprimer venen like ovenfor kateteret og trekk ut mandrengen. Ha kanyleboksen i umiddelbar nærhet og kast nålen direkte i denne.
 15. Kople til ferdigfylt forlengelses slange og treveiskran.
 16. Fikser PVK med bandasje.
 17. Sjekk at kanylen fungerer ved å skylle gjennom med NaCl.
 18. Koble til væske/ legemiddel eller sett propp på PVK.
 19. Dekk koblinger og kanyle med kompresser og trekk over fikseringsstrømpe.
 20. Utfør håndhygiene.
 21. Dato for innleggelse og hvor den er lagt inn, dokumenteres i pasientjournalen. I tillegg kan dato skrives på bandasjen.​

 • ​Utfør alltid håndhygiene før og etter kontakt med PVK.
 • Koblinger og kraner desinfiseres med grundig vasking i 15 sekunder med Klorhexidinsprit 5 mg/ml før og etter håndtering. Bruk sterile kompresser. Desinfeksjonsmiddelet skal lufttørke i 30 sekunder etter skrubbing.
 • Bruk alltid ny steril propp.
 • Innstikkstedet skal observeres daglig, - observeres og palperes gjennom den transparente bandasjen. Observasjoner dokumenteres i pasientjournal.
 • PVK byttes ikke rutinemessig, men fjernes ved kliniske infeksjonstegn (varme, smerte, rødhet, hevelse puss eller uforklarlig feber), mistanke om tromboflebitt eller subkutan infusjon.
 • Ved behov for fortsatt intravenøs tilgang, legg inn en ny kanyle en annen plass.
 • Venekanyle som er tett skal fjernes umiddelbart og innstikksstedet tildekkes.
 • Våt, løs eller tilsølt/blodig bandasje skiftes, innstikkstedet desinfiseres med Klorhexidinsprit 5mg/ml. La tørke i minst 30 sekunder før ny bandasje legges på.
 • Har PVK' en injeksjonsport/brønn (inngang med propp på kanylen) skal denne kun benyttes en gang, og da i forbindelse med innleggelse. Dette for å bevare aseptiske forhold. 
 • Fjern kanylen så snart den ikke er i bruk.

Dokumenter dato og klokkeslett for skifte i pasientens journal
 • Ved kontinuerlig infusjon med klare væsker F.eks. NaCl, Glukose: 
  • Skiftes hver 4. dag (96 timer)
 • Ved intermitterende infusjon (korttidsinfusjon) F.eks. legemiddel som gis flere ggr. i døgnet
  • Kobles normalt fra og kastes når infusjonen er gitt
 • Ved tilsetning av medikamenter
  • Farmakologiske forhold avgjør skiftefrekvens
 • Ved totalparenteral ernæring (TPN)
  • Skiftes senest innen 24 timer etter infusjonsstart​

 • ​Skyll med 5 ml NaCl 9 mg/ml før – mellom – etter infusjoner
  • Før – for å kontrollere at kateteret fungerer
  • Mellom – mellom infusjoner for å hindre blanding av uforlikelige væsker
  • Etter – for å rense kateterlumen.
  • Når kateteret ikke er i bruk: det er ingen klar anbefaling for hvor ofte kateteret skal skylles for å sikre at kateterlumen holdes åpen. Det kan være tilstrekkelig med skylling en gang i døgnet, men hyppigere skyllinger kan også være nødvendig.
 • Bruk alltid støt-teknikk. Skyllevæske (NaCl) injiseres støtvis i porsjoner på 1‐2 ml. Skaper turbulens og forebygger beleggdannelse i kateterlumen.
 • Avslutt alltid med positivt-trykk-teknikk. Den siste 1-2 ml med NaCl injiseres langsomt mens klemmer, kraner stenges. Dette hindrer tilbakestrøm av blod i kateterlumen.​

 • ​Utfør håndhygiene og ta på hansker.
 • Fjern bandasje.
 • Vask av eventuelt blodsøl rundt innstikkstedet og kanylen med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
 • Hold en ren kompress over innstikkstedet uten å komprimere.
 • Fjern kanylen og kast den i avfallsposen.
 • Komprimer over innstikkstedet til det slutter å blø.
 • Fest en ny ren kompress over innstikksted.
 • Kast brukt bandasje og hansker, og utfør håndhygiene. 

Tilbakemelding på denne sida
Sist oppdatert 28.08.2023