Smittevernrutine for sykehjem

Luftveisinfeksjoner – forebygging

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Forebygge luftveisinfeksjon og smittespredning.
 • Forebygge smitte via utstyr som brukes i luftveiene.
 • Nedre luftveisinfeksjon er infeksjon i luftrør (trachea), bronkier og lungevev. Lungebetennelse (pneumoni) er den mest alvorlige av de nedre luftveisinfeksjoner.
 • Den nest hyppigste infeksjonstype i sykehjem er nedre luftveisinfeksjon.
 • Luftveissekret fra pasienten er det smitteførende materiale ved en luftveisinfeksjon

 • Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter
  • Håndhygiene utføres alltid før og etter prosedyrer relatert til luftveiene.
  • Bruk hansker ved kontakt med luftveissekret. 
  • Beskyttelsesfrakk benyttes ved fare for forurensing av arbeidstøyet.
  • Munnbind og øyebeskyttelse brukes ved prosedyrer hvor det kan oppstå dråper/ sprut av kroppsvæsker som kan inneholde smittestoffer. 
  • Instruer pasienten i å hoste i tørkepapir som umiddelbart kastes. Tilby pasienten håndhygiene.
  • Enerom med eget bad/toalett bidrar til å hindre spredning av smitte.
 • Munnhygiene: Tilrettelegg for at pasienten får munnstell. Se Munnhygiene
 • Mobilisering: Legg til rette for fysisk aktivitet og bevegelse. Dette gir økt blodtilstrømning, økt pustemuskelarbeid og økt hjertefrekvens.  Det er også positivt for hostekraften som er viktig ved slim/sekret i luftveiene. For pasienter med langvarig behandling med mekanisk ventilasjon er det viktig å utarbeide en plan med tiltak for å forebygge opphoping av sekret i luftveiene.
 • Riktig leiring i seng: Unngå unødvendig sengeleie.  La pasienten sitte oppreist ved inntak av mat og drikke for å unngå aspirasjon av mageinnhold og for å forebygge at pasienter med svelgevansker får mat og drikke i luftrøret.
 • Sondeernæring
  • Kontroller rutinemessig at sonden er riktig plassert og magesekkens tømmeevne.
  • Viktig med godt munnstell på pasienten. Se Munnhygiene
  • Hev pasientens hode hvis mulig.
 • Vaksinering
  • Tilby influensa-, pneumokokk- og koronavaksine til pasienter/beboere i sykehjem og omsorgsboliger.  Tilby influensa- og covid-19 vaksine til helsepersonell i pasientnært arbeid. Se Vaksiner ansatte

 • Utfør håndhygiene før berøring av rent utstyr.
 • Ikke gjenbruk engangsutstyr. Produsenten har ikke tatt høyde for at utstyret skal kunne rengjøres og desinfiseres.
 • Merking av engangsutstyr:
  Ikon
  «Single-use» skal kun brukes én gang og til én pasient. Kastes etter bruk.
  Ikon
  «Single-patient-use» kan brukes flere ganger til én pasient og skal rengjøres og/eller desinfiseres mellom hver bruk etter produsentens anvisninger, samt håndteres og oppbevares rent hos pasienten
 • Følg produsentens instruksjoner for rengjøring og desinfeksjon beskrevet i brukermanual. Varmedesinfeksjon foretrekkes når det er mulig. Se Flergangsutstyr – noen grunnprinsipper. Når varmedesinfeksjon ikke er mulig, se Kjemisk desinfeksjon.
 • Utstyret skal være tørt før det lagres i rene rom/lukkede skap på en slik måte at det ikke berøres før bruk.

Brille-/nesekateter, oksygenslange

 • Brukes kun til en pasient (skal ikke rullere mellom pasienter).
 • Skiftes ved synlig kontaminering, ved behov eller 1 gang i uka.
 • Skiftes umiddelbart hvis det har ligget på gulvet.

Maske

 • Brukes kun til en pasient (skal ikke rullere mellom pasienter).
 • Alle masker skal leveres med en bruksanvisning som beskriver riktig renhold.
 • Dersom den myke maskeputen stivner eller noen av delene på masken blir ødelagt, skal masken byttes.
 • Daglig renhold
  • Vask av hudfett og smuss som avleires på masken – både på utsiden og innsiden. Bruk mildt såpevann – gjerne oppvaskmiddel eller lignende (må ikke inneholde alkohol eller skyllemiddel).
  • Skyll godt og tørk.
 • Ukentlig renhold
  • Ta eventuelt fra hverandre maskens løse deler.
  • Vask delene i varmt såpevann. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, gjerne oppvaskmiddel eller lignende (må ikke inneholde alkohol eller skyllemiddel).
  • Bruk en liten børste med myk bust til å rengjøre ventilåpningene.
  • Skyll godt og tørk delene godt før masken monteres sammen igjen.
  • Hodestroppene vaskes i varmt såpevann. Skylles godt og lufttørkes.

Oksygenfukter

 • Dersom det skal brukes fukting under oksygenbehandling, skal det benyttes engangsbeholdere med sterilt vann.
 • Vannkammer rengjøres daglig.
 • Vannet i fukter skiftes daglig.
 • Tøm kondensatet fra slangene på en slik måte at det ikke dreneres mot pasienten. Kondensvann fra slanger og vannfeller skal betraktes som kontaminert.

Håndholdt inhalasjonsutstyr (spray med inhalasjonskammer, diskus, turbuhale m.fl.)

 • Regnes som pasientbundne legemidler og flere pasienter skal ikke bruke samme inhalasjonsutstyr.
 • Tørk utsiden av munnstykket med en tørr klut. Bruk ikke vann eller andre væsker.
 • Inhalasjonskammer demonteres og vaskes i varmt såpevann en gang i uken, skyll vekk såperester. Lufttørkes før det monteres sammen.

Medikamentforstøver/Nebulisator (forstøverapparat/motordel og kammer, T-stykke, forstøverslange, munnstykke eller maske). Det finnes både engangs- og flergangsforstøvere.

Bruk steril væske i kammer

 • Aseptisk teknikk når medikamentet fylles opp i kammeret
 • Engangsforstøver kastes etter bruk.
 • Flergangsforstøver: Utstyret (unntatt apparat/motordel) er pasientbunden og kasseres mellom hver pasient.
 • Etter hver bruk:
  • Demonter og skyll delene i varmt, rennende vann og la dem lufttørke (ikke apparat/motordel og forstøverslange).
 • Daglig:
  • Demonter og vask alle delene (ikke apparat/motordel og forstøverslange) i lunkent såpevann. Skyll delene i varmt vann, og la dem lufttørke.
  • Delene lufttørkes på rent underlag og oppbevares demontert og tørt. Restfuktighet kan gi en økt risiko for bakterievekst.
 • Ukentlig:
  • Utstyret bør desinfiseres en gang i uken. Sjekk bruksanvisning fra leverandør hvilken metode som kan benyttes; varmedesinfeksjon, kjemisk desinfeksjon, koking av delene.
 • Forstøverslange skal ikke legges i vann. Kun tørkes av utvendig. Sjekk bruksanvisning fra leverandør vedr. holdbarhet på forstøverslange,  forstøverkammer, munnstykke/maske.

Pasienter med nyoppståtte symptomer bør testes for luftveisagens som sirkulerer i samfunnet.  Følgende prøver er aktuelle: PCR og dyrkning. Det kan være aktuelt med isoleringstiltak til det er avklart at pasienten ikke har isoleringskrevende agens, som f.eks. influensa eller covid-19. Anbefalt beskyttelsesutstyr ved prøvetaking er munnbind, øyebeskyttelse, beskyttelsesfrakk med lange ermer og hansker. Ha med pussbekken og tørkepapir til pasient grunnet risiko for hoste og brekning.

Se laboratoriehåndbok for prøvetaking, oppbevaring og transport.

Laboratoriehåndbok Nordlandssykehuset 

Universitetssykehuset i Nord-Norge 

Rekvirering

Viktig med gode kliniske opplysninger på rekvisisjon

 • Mistenkt fokus = luftveier
 •  Allerede startet el. planlagt behandling, hvilken?
Utfylling av rekvisisjon Utfylling av rekvisisjon
PCR - prøvetaking Luftveispatogene virus og bakterier Nasofarynksprøve

Dyrkning - prøvetaking og prøvebehandling

Dersom pasienten ikke klarer å hoste opp slim fra de nedre luftveier bør man avstå fra prøvetakning. Dyrking av spytt har ingen diagnostisk verdi.

Ekspektorat Bakteriologisk dyrkning, nedre luftveier

  Tilgang på prosedyrer og e-læring

Flere kommuner har inngått avtale med NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) som har utarbeidet prosedyrer for laboratoriearbeid. Bruk påloggingsinformasjon i din kommune for tilgang til laboratorieprosedyrer og e-læring. 

Noen mikrober krever isoleringstiltak mens andre håndteres ved hjelp av basale smittevernrutiner og pasienten isoleres ikke.

Under finner du en tabell med noen vanlige mikrober som kan gi luftveisinfeksjon. Finner du ikke aktuell mikrobe i denne tabellen se FHI Smittevernveilederen - Sykdommer a-å

Eksempler på noen luftveisinfeksjoner og smitteverntiltak

Forkjølelse (lette luftveissymptomer)

 • Mikrobe: Rhinovirus, adenovirus, koronavirus*
 • Isolering: B
 • Isoleringstid:Pasienten isoleres ikke. Avstand til andre anbefales.
 • Kommentar:*Koronavirus finnes i ulike varianter. For SARS-CoV-2 se covid-19

Covid-19

 • Mikrobe: SARS-CoV-2
 • Isolering: D
 • Isoleringstid:Ca. 5 dager etter symptomdebut. Se merknad.
 • Kommentar: Ved manglende bedring gjøres individuell vurdering.

Influensa

 • Mikrobe: Influensa-virus A eller B
 • Isolering: D
 • Isoleringstid: Ca. 5 dager etter symptomdebut. Se merknad.
 • Kommentar: Ved manglende bedring gjøres individuell vurdering.

Kikhoste (pertussis)

 • Mikrobe: Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis
 • Isolering: D
 • Isoleringstid: 5 dager etter start av effektiv behandling
 • Kommentar: Se Smittevernveilederen (FHI), kikhoste, for tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd.

D= dråpesmitteisolering B= basale smittevernrutiner

Merknad: Anbefaling om isoleringstid for Covid-19 og Influensa er basert på vanlig praksis innenfor sykehusene i Helse Nord. FHI anbefaler isolering frem til symptomene er avtagende. 

Anbefalinger for bruk av beskyttelsesutstyr ved luftveisinfeksjoner

Problemstilling Beskyttelsesutstyr
Pasient med forkjølelse og lette luftveissymptomer Vurdere munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 m.
Frakk og hansker ved behov i henhold til basale smittevernrutiner. Se Beskyttelsesutstyr.
Pasient med mistenkt eller bekreftet influensa, covid-19, kikhoste (evt. andre isoleringskrevende luftveisinfeksjoner)

Munnbind og øyebeskyttelse ved opphold nærmere enn 2 m. Frakk og hansker i henhold til regime for Dråpesmitte med øyebeskyttelse

Ved langvarig kontakt og/eller pasient har uttalte symptomer samt ved aerosolgenerende prosedyrer kan smitterisikoen være større og åndedrettsvern vurderes.

Ved utbrudd Vurder bruk av munnbind og øyebeskyttelse for alle ansatte i aktuell enhet til utbruddet er under kontroll.
Ansatte med luftveissymptomer

Ansatte skal holde seg hjemme fra arbeid når de er syke.  

Ved milde nyoppståtte symptomer eller restsymptomer, men ellers frisk, kan helsepersonell gå på arbeid. De bør benytte munnbind ved pasientkontakt og der de ikke kan holde avstand til andre.

Ansatte med sykdom i husstanden bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer.

Rådene i tabellen er et utdrag fra FHI`s råd Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.  

Munnbind til pasient og besøkende

 • Kan være aktuelt for pasient med isoleringskrevende luftveisinfeksjoner ved transport gjennom fellesarealer om helsetilstanden tillater det.
 • Besøkende bør oppfordres til å holde seg hjemme ved sykdom. Har besøkende luftveissymptomer bør de oppfordres til å bruke munnbind under besøket. 

Tilbakemelding på denne sida

Sist oppdatert 16.10.2023