Utbrudd av NDM-1 og OXA-48 ko-produserende colistinresistente Klebsiella pneumoniae ST307

K-res ønsker å informere om at ECDC nylig har utgitt en Rapid Risk Assessment angående et utbrudd av ESBL-CARBA produserende colistinresistente K. pneumoniae i Tyskland

Publisert 31.10.2019
Sist oppdatert 01.10.2021

​Utbruddet i Tyskland har involvert 17 pasienter og 3 sykehus, samt en rehabiliteringsklinikk. Seks av tilfellene er assosiert med kliniske symptomer på infeksjon, mens 11 tilfeller er assosiert med bærerskap (1).

Analysering av K. pneumoniae isolatene i utbruddet viste at utbruddet var forårsaket av en spesifikk K. pneumoniae klon med sekvenstype ST307. Denne sekvenstypen har i den senere tid blitt vist å være en globalt utbredt høy-risiko klon spesielt assosiert med spredning av ESBL-A (CTX-M-15), men også andre resistensdeterminanter som ESBL-CARBA (2). ST307 har også vært påvist i Norge (2) og er den dominerende klonen blant ESBL-A produserende K. pneumoniae (3).

ST307 isolatene i utbruddet var positiv for både NDM-1 (ESBL-CARBA-B) og OXA-48 (ESBL-CARBA-D). Tilstedeværelse av både NDM-1 og OXA-48 førte til at utbruddsisolatene var resistente mot hele beta-laktamgruppen inkludert kombinasjoner med beta-laktamasehemmere (piperacillin-tazobaktam, ceftazidim-avibaktam og ceftolozan-tazobaktam).

Videre var isolatene resistent mot colistin, fluorokinoloner, aminoglykosider, fosfomycin og trimethoprim-sulfametoxazole.

Følsomhet ble kun påvist for kloramfenikol, tigecyclin og cefiderocol (ikke godkjent i EU).

Overførbare colistinresistensgener ble ikke påvist, noe som tyder på kromosomal colistinresistens. Helgenomsekvensering viste også flere ervervede virulensgener forenlig med økte sykdomsfremkallende egenskaper.

I forbindelse med utarbeidelse av Rapid Risk Assessment ble det undersøkt andre NDM-1 og OXA-48 ko-produserende isolater fra referanselaboratorier i Europa og fra litteraturen.

Her ble det identifisert ett tilfelle av NDM-1 og OXA-48 produserende ST307 K. pneumoniae i Finland som var nært beslektet med utbruddsisolatene i Tyskland. Det ble derimot ikke påvist noen epidemiologisk kobling mellom tilfellet i Finland og utbruddet i Tyskland.

 I Norge er det så langt ikke påvist NDM-1 og OXA-48 ko-produserende ST307 isolater. Det ble i 2017 påvist ett NDM-1 og OXA-48 ko-produserende K. pneumoniae isolat, men med sekvenstype ST101 som ikke er beslektet med ST307. Videre er det i Norge blitt påvist seks NDM og OXA-48 ko-produserende K. pneumoniae isolater i perioden 2011-2018, men da ko-produksjon av andre NDM og OXA-48 varianter. Det er ingen indikasjon på intern smittespredning av disse i Norge.

Utbruddet viser nytten av tidlig påvisning av slike isolater og kontinuerlig molekylær overvåkning for å kunne identifisere spredning både innenlands og over landegrenser.  

For spørsmål kontakt: Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Referanser:

1. European Centre for Disease Prevention and Control. Outbreak of carbapenemase-producing (NDM-1 and OXA-48) and colistin-resistant Klebsiella pneumoniae ST307, north-east Germany, 2019. 28 October 2019. ECDC; Stockholm; 2019.

2. Wyres KL, Hawkey J, Hetland MAK, Fostervold A, Wick RR, Judd LM, Hamidian M, Howden BP, Löhr IH, Holt KE. Emergence and rapid global dissemination of CTX-M-15-associated Klebsiella pneumoniae strain ST307. J Antimicrob Chemother. 2019 Mar 1;74(3):577-581.

3. Fostervold A, Samuelsen Ø, Bernhoff E, Hetland M, Holt K, Simonsen G, Sundsfjord A, Wyres K, Løhr I. (2018) Emergence of ESBL-producing Klebsiella pneumoniae ST307 in Norway. 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, Spain.