Ny type overførbar linezolidresistens identifisert i to Enterococcus faecalis isolater i Norge

Linezolidresistente Enterococcus faecalis med optrA-effluks pumpe identifisert i Norge.

Publisert 30.09.2016
​I desember 2015 og juni 2016 mottok K-res to linezolidresistente enterokokkisolater fra medisinsk mikrobiologisk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer. Isolatene ble funnet i urin hos to pasienter med urinveisinfeksjon. Det ene isolatet er trolig importert fra Asia. Det er ikke kjent at pasientene har vært behandlet med linezolid, men de har fått flere andre antibiotika. 

Resistensbestemmelse med gradienttest bekreftet to E. faecalis isolater med linezolidresistens (MIC = 16 mg/L). Helgenomanalyser bekreftet tilstedeværelse av overførbart linezolidresistens gen (optrA) i begge isolatene. Dette genet medierer effluks av begge oxazolidinonene linezolid og tedizolid samt fenikolene kloramfenicol og florfenicol. 

optrA er en nylig kjent årsak til overførbar linezolidresistens i kliniske enterokokkisolater av E. faecium og E. faecalis og har vært rapportert i et Staphylococcus sciuri isolat fra gris. Dette genet er kjent å kunne være på et overførbart plasmid sammen med flere andre typer resistensgener (Cai 2015 Clin Microbiol Infect 21:1095.e1-4; He 2016 J Antimicrob Chemother (JAC) 71:1466-73; Li 2016 JAC 71:1474-8; Wang 2015. JAC 70:2182-90). 

Genet er hovedsakelig beskrevet i Asia, men enkelte funn er nylig rapportert i Europa (Brenciani 2016 JAC 71:1118-9; Mendes 2016 JAC 71:1860-5). Dette er et uvanlig og bekymringsfullt funn. 

Det er ingen kjent kobling mellom de to pasientene, og helgenomanalyser viser at de to bakterieisolatene ikke er beslektede.

Hensikten med denne informasjonen er å gjøre norske laboratorier oppmerksomme på at en ny type overførbar linezolidresistens hos enterokokker synes å spre seg, og at denne typen resistens sannsynligvis er mer utbredt enn det som er rapportert hittil.

Linezolidresistens i kliniske enterokokkisolater er fortsatt sjelden i Norge. Slike funn er meldepliktige til MSIS. Det er nå rapportert totalt fjorten tilfeller i Norge siden 2012. I to av disse skyldtes linezolidresistensen det overførbare cfr-genet som gir resistens mot linezolid, men ikke tedizolid (Rybak & Roberts 2015 Infect Dis Ther 4: 1. doi:10.1007/s40121-015-0060-3), i 10 isolater er resistensen forårsaket av mutasjon i 23S rDNA, mens de to resterende isolatene som er beskrevet her har optrA-efflukspumpen som gir resistens både mot linezolid og tedizolid.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kontakt Kristin Hegstad (Kristin.Hegstad@uit.no​) ved K-res eller Tine Nilsen Dons (Tine.Nilsen.Dons@sykehuset-innlandet.no​) ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.