Etest og MTS gradienttester underestimerer vankomycin-MIC hos VanB-type VRE med lavgradig vancomycinresistens

En evaluering av vankomycin gradienttester utført på K-res viser at vanB-positive enterokokker med lavgradig vankomycinresistens feilaktig kategoriseres som følsomme med Etest og MTS.

Publisert 12.07.2018
Sist oppdatert 09.02.2024

Bakgrunn

K-res har siden januar 2018 mottatt enterokokk-isolater med vanB-gen fra ulike laboratorier med vankomycin MIC under klinisk brytningspunkt for følsomhet (S < 4 mg/L) bestemt ved gradienttest. Videre undersøkelser på K-res med mikrobuljongfortynning (MBF; referansemetode) viste imidlertid at mange isolater var resistente mot vankomycin (MIC 8 - ≥ 32 mg/L; R > 4 mg/L). Vi besluttet derfor å gjøre en evaluering av vankomycin gradienttester sammenlignet med MBF.

Materiale og metoder

Materialet bestod av kliniske vanB-positive E. faecium (n=23) og E. faecalis (n=1), vankomycin følsomme vanA/B-negative E. faecium (n=16) og E. faecalis (n=12), samt ATCC kontrollstammer (n=4). Isolatene ble undersøkt med MBF (Sensititre, Thermo Fisher), CLSI agarscreenmetoden (BHI-agar med og uten vankomycin 6 mg/L), samt Etest (bioMerieux) og MTS (Liofilchem). 

Resultater

Resultatene med agarscreenmetoden var i overenstemmelse med MBF-referansemetoden. Derimot observerte vi en høy forekomst av vanB-positive resistente stammer (MBF vankomycin MIC > 4 mg/L) kategorisert som følsomme (MIC ≤ 4 mg/L) med gradienttest. Se Figur 1 og 2 for resultater med henholdsvis Etest og MTS sammenlignet med MBF. For vankomycin følsomme, vanAB negative isolater var det god overenstemmelse mellom vankomycin MIC-verdier påvist med gradientester sammenlignet med MBF (data ikke vist). Stammematerialet ble også undersøkt blindt ved EUCAST Development Laboratory (EDL) i Växjö, Sverige, med samme metoder. Resultatene ble reprodusert av EDL. 

Konklusjon

Gradienttester underestimerer vankomycin-MIC hos vanB-positive enterokokker med lavgradig vankomycinresistens og kategoriserer slike isolater derfor feilaktig som følsomme. 

AFA anbefaler agarcreenmetoden i påvisning av nedsatt følsomhet for vankomycin hos enterokokker. Videre bør alle isolater med vekst i agarscreenmetoden undersøkes videre med sikker artsidentifikasjon for eventuell iboende artsspesifikk lavgradig VanC-type vankomycinresistens (E. gallinarum/casseliflavus/munddtii), påvisning av van-resistensgener (vanA/B), og MIC-bestemmelse. 
 
Inntil produsentene av MTS og Etest har avklart problemene, anbefaler K-res at påvist vankomycin MIC ≤ 4 mg/L hos vanA/B-positive enterokokker bekreftes ved MBF.
 
På bakgrunn av disse resultatene har EUCAST publisert en advarsel (warning) på sine hjemmesider.
Tabell K-res
 
Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kontakt Bjørg Haldorsen (bjorg.haldorsen@unn.no), Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no) eller Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no).