Betydelig økt forekomst av linezolidresistente enterokokker i 2016 i Norge

K-res mottok 10 linezolidresistente enterokokker i 2016 - en betydelig økning fra tidligere år.

Publisert 20.01.2017
Siden det første funnet av en linezolidresistent Enterococcus faecalis i Norge i 2012 (Thilesen et al., 2014. APMIS 122:83-4), har det tilsammen vært rapportert 20 linezolidresistente enterokokker. Se vedlagte oversikt for detaljer (link til vedlagt pdf fil). 

Linezolid binder seg til ribosomet og blokkerer proteinsyntesen. Mutasjoner i ribosomet, spesielt mutasjonen G2576U i 23S rRNA, er den mest vanlige årsaken til linezolidresistens og kan oppstå under behandling med linezolid. Det finnes også to kjente typer overførbare gener som gir linezolidresistens; 1) cfr genet som koder for en metyltransferase som metylerer ribosomalt 23S rRNA slik at binding av linezolid blokkeres og 2) optrA genet som koder for en efflukspumpe som pumper ut linezolid og tedizolid (begge oxazolidinoner).

Hoveddelen av linezolidresistente enterokokker funnet i Norge har til nå hatt mutasjonsbasert resistens. I to tilfeller har det vært påvist cfr gen koblet med vanA vankomycinresistens i Enterococcus faecium. Vel siste året har det også vært påvist optrA gen i fem E. faecalis isolater. De fleste av tilfellene med overførbare resistensgener har vært knyttet til import.

Hensikten med denne informasjonen er å gjøre norske laboratorier oppmerksomme på at Norge i 2016 har hatt en betydelig økning av linezolidresistente enterokokker sammenlignet med tidligere år selv om linezolidresistente kliniske enterokokkisolater fortsatt er sjeldne i Norge.


Kontaktinformasjon
For spørsmål vedrørende dette kontakt Kristin Hegstad (Kristin.Hegstad@uit.no).