Registrering av forskningsprosjekter og publikasjoner

Denne siden har samlet informasjon om noen norske og utenlandske registere for forskningsprosjekter. Det er viktig å registrere alle kliniske studier i en godkjent database før første inklusjon, ellers risikerer man at artikler blir avvist av tidsskrifter som følger retningslinjer fra ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors, tidligere Vancouver gruppen).

UNN forsknings- og melderegister gir en oversikt over all forskning som gjennomføres i helseforetaket. Systemet ivaretar helseforskningslovens, krav til forskningsansvarlig institusjon om løpende oversikt over alle medisinske- og helsefaglige forskningsprosjekter som gjennomføres i virksomheten. I tillegg all aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven med forskrifter.

Elektronisk skjema for forskningsstudier, kvalitetssikring og annen aktivitet som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktig i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven med forskrifter.​

Gå til skjema​ 

EUTRO er en database som gir oversikt over forskningsprosjekter ved UiT Helsefak.

Alle forskningsprosjekter UiT Helsefak deltar i, uavhengig av hvem som er forskningsansvarlig institusjon, skal registreres i EUTRO. Opprettelse av nytt prosjekt i EUTRO skjer på bakgrunn av at prosjektleder sender inn prosjektinformasjon via et elektronisk skjema. Skjemaet tar ca. 10-30 minutter og fylle ut, og kan ikke lagres for å jobbe videre med en annen gang. Sett derfor av nok tid, og ha all informasjon klar når du starter.

Samarbeidsprosjekter mellom Helsefak (EUTRO) og UNN (FAS) skal registreres i begge systemer.

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin (Current Research Information System In Norway) er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.

Alle vitenskapelige publikasjoner med norske forfatteradresser skal registreres i CRIStin/Norsk vitenskapsindeks (NVI).

Kontaktperson:

CRIStin superbruker UNN
Vidar Anderssen
vidar.anderssen@unn.no
777 55886 ​

Kliniske intervensjonsstudier skal registreres i ClinicalTrials.gov eller i tilsvarende databaser før oppstart, dvs. før første deltaker blir inkludert

Flere baser er godkjent for formålet. Klinisk forskningsavdeling har valgt å konsentrere oss om en av disse, ClinicalTrials.gov, som drives av amerikanske myndigheter, for enklere å kunne holde oversikt over registrerte studier. For prosjekter ved UNN har vi opprettet en egen institusjonskonto, som det enkelte prosjektet kan registreres under.​

Registrering, generelle spørsmål
Kristin Andersen
776 26506

 
Veiledning for utfylling/registrering

Ingvild Pettersen
ingvild.pettersen@unn.no
776 69502

Merethe Larsen
merethe.larsen@unn.no
77755906


 


 


 
European Clinical Trials Database (EudraCT) er en felleseuropeisk database for kliniske utprøvinger.
Studier med legemiddelutprøving må først registreres i EudraCT, og deretter må det søkes om godkjenning fra Statens legemiddelverk. Dette må gjøres før oppstart og kan gjøres parallelt med søknad til REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). EudraCT er godkjent av ICMJ slik at studier registrert i EudraCT trenger ikke å registreres andre steder for publisering (som for eksempel i ClinicalTrials.gov).

 

 


 


 


 

Sist oppdatert 14.02.2019