Samarbeidsavtaler og rettigheter

Dette delkapitlet bygger direkte på punkt 5-6 i avtale mellom UNN HF og Helsefak ved UiT for forskningsprosjekter. 

Om gjennomføring av samarbeidsprosjekter og opprettelse av samarbeidsavtaler 

Prosjektansvarlig skal sørge for at det inngås skriftlig kontrakt med finansieringskilden, og samarbeidspartene. I enkle prosjekter der bare UNN og Helsefak ved UiT er partnere, kan denne avtalen​ være tilstrekkelig som samarbeidsavtale. I større prosjekter skal det inngås ordinær samarbeidsavtale. Dersom den eksterne finansieringskilden er NFR eller EU, benyttes deres standardmaler. For øvrig avgjør prosjektansvarlig hvilken avtalemal som skal benyttes. 

Hvis det er aktuelt å benytte underleverandør, er den enkelte partner selv ansvarlig for å inngå avtaler med underleverandører, og for at deres leveranser ikke kommer i konflikt med samarbeidsavtalen eller avtale med finansieringskilden. 

Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med prosjektbeskrivelse og fremdrifts- og finansieringsplan og for øvrig i samsvar med denne avtaler i prosjektet, relevante kvalitetsstandarder, lover og annet offentlig regelverk. 

Generelt om rettigheter 

Som hovedregel blir hver av partene eier av alle de resultater og annen immateriell rett som skapes av sine ansatte og/eller deres ressurser i prosjektet. Partene skal som hovedregel også ha vederlagsfri bruksrett under prosjektperioden til prosjektresultater som er nødvendige for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet. Videre er det også vanlig at partnerne skal ha rett til vederlagsfri bruk av alle prosjektresultatene til egne undervisnings- og forskningsformål. Øvrige bestemmelser om utnyttelse av felles resultater, publisering og konfidensialitet m.v. vil være gjenstand for forhandlinger mellom partene i samarbeidsavtalen. 

Forfatterskap og medforfatterskap skal baseres på kriteriene i den til enhver tid gjeldende versjon av Vancouver-protokollen om medforfatterskap til vitenskapelige publikasjoner. 

Partene har ansvar for å avklare hvem som er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven og personvernforordningen, herunder ansvar for lagring av forskningsdata. Ved felles behandlingsansvar må ansvaret mellom Partene reguleres i en egen avtale jf. personvernforordningen artikkel 26. 

Skal samarbeid med industripartner konkurranseutsettes? 

Større offentlige anskaffelser skal som regel gjennom en anbudsrunde. Det er imidlertid mulighet for unntak for forsknings- og utviklingstjenester, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-5. I prosjekter hvor det er tenkt å samarbeide med industripartner bør det konfereres med juridisk bistand i egen organisasjon. 

 

 

Sist oppdatert 10.05.2023