Hvordan involvere Personvernombudet ved UNN

Om Personvernombudets oppgaver

Personvernombudets hovedoppgave er å bidra til at UNN etterlever lover og regler for personvern og behandling av personopplysninger 

Andre sentrale oppgaver er so​m følger:

  • ​Informere, kontrollere og gi råd for å sikre at alle ansatte etterlever personvernreglene.
  • Motta henvendelser og bistå pasienter med å ivareta deres personvernrettigheter.
  • Fungere som bindeledd til Datatilsynet.
  • Veilede og godkjenne forsknings- og kvalitetsprosjekter.
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser ved behandling av helse- og personopplysninger.
  • Gi veiledning og opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.
  • Følge opp databehandleravtaler.

​​​Interne brukere kan finne noe mer informasjon på UNNs intranett.

 

Alle prosjekter som innbefattes av denne veiledningen skal registreres i UNN Forsknings- og melderegister før oppstart og det skal foreligge anbefaling/tilrådning fra Personvernombudet (PVO) før oppstart av prosjektet. Dette gjelder både prosjekter som er internt forankret på UNN og eksternt forankrede prosjekter – så lenge det er snakk om å bruke helsedata fra UNN eller å gjennomføre en del av prosjektet på UNN. Melding til personvernombudet må sendes i god tid før planlagt oppstart av prosjektet. Dette gjøres via følgende

meldeskjema


Opprettelse av nytt prosjekt i UNN forsknings- og melderegister skjer på bakgrunn av at prosjektleder sender inn prosjektinformasjon via et elektroniske skjemaet. Skjemaet tar ca. 10-30 minutter å fylle ut. Skjemaet består av flere deler som sendes inn hver for seg. Under utfylling av meldeskjema del 2 kan arbeidet lagres underveis for å jobbe videre med senere. NB: Del 2 må påbegynnes for å kunne fortsette arbeidet senere. Dersom du har spørsmål til registreringen kan du kontakte personvernombudet@unn.no for hjelp. Meldingen blir først sendt inn når du har fylt ut skjemaet «dato/signatur». Du mottar da en innmeldingskvittering på e-post. 

Veiledning og hjelp til utfylling og andre spørsmål angående personvern i forsknings- og kvalitetsprosjekter

 E-post: personvernombudet@unn.no 

Mer informasjon finner du her 

Meldeskjema​


(utdrag fra:  Veileder i personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter) ​​

Personvernombudet og forskningsstøtteenheter sitter på verdifull kompetanse som bør benyttes i alle faser av et forskningsprosjekt. Organisering og arbeidsdeling mellom personvernombudene og forskningsstøtteenhetene skal være angitt i styrende dokumenter for den enkelte institusjon.   

Under planleggingsfasen er det lurt å legge frem prosjektet for virksomhetens personvernombud eller forskningsstøtteenhet, som kan komme med gode innspill og råd for behandlingen av helse- og personopplysninger i prosjektet. Dersom det er vanskelig å avgjøre hva slags type prosjekt det er snakk om, kan personvernombudet være et veldig godt sted å begynne. Personvernombudet kan bistå med kompetanse som den enkelte forsker ikke har dybdekunnskap om. Ved behandling av særlige kategorier av personopplysninger er man pålagt å rådføre seg med personvernombudet, men mange venter unødvendig lenge før de kontakter denne fagkompetansen. En rådføring med personvernombudet kan bidra til å sikre forutsigbarhet i prosjektet, og kan hjelpe prosjektleder med å identifisere utfordringer som må håndteres på et tidlig tidspunkt. 

Mer informasjon finnes her

 

 


Sist oppdatert 01.08.2023