Forskningsmidler

Sekretariatet for Helse Nord RHFs forskningsmidler er lokalisert ved UNN og gir råd og veiledning til alle forskere i regionen.

Ta gjerne kontakt om du: ​

  • ønsker å søke om forskningsmidler hos Helse Nord RHF
  • har spørsmål til utlysningen eller søknadssystemet for utlysningen
  • har spørsmål om avvisning/avslag på søknader om forskningsmidler
  • har spørsmål om tildeling av midler, inkludert føringer og krav til tildelingen
  • trenger veiledning når endringer i prosjektet må håndteres
  • lurer på noe om den årlige faglige rapporteringen

Sekretariatet er lokalisert ved UNN Tromsø. Ta gjerne kontakt på e-post forskningsmidler@unn.no for direkte spørsmål eller avtale om møte/samtale.

Vitenskapelige artikler skal publiseres i poenggivende fagfellevurderte tidsskrifter, jf. Register over vitenskapelige publiseringskanaler. 

Helse Nord krever at vitenskapelige artikler publiseres åpent tilgjengelig. Åpne tidsskrifter/plattformer skal benyttes. 

Dersom det likevel publiseres i tradisjonelle abonnementsfinansierte tidsskrifter, skal det fagfellevurderte manuset lastes opp i et åpent vitenarkiv (egenarkiveres) uten forsinkelse. Cristin og Munin er eksempler på åpne vitenarkiv. Ved første innsending av manus til tidsskriftet, må følgende erklæring legges ved:

“This research was funded in whole or in part by Northern Norway Regional Health Authority (prosjektnummer). For the purpose of Open Access, the author has applied a CC BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission." 

Ved publisering skal artikkelen registreres i Cristin og siste fagfellevurderte versjon av manuset må lastes opp der.

Helse Nord støtter ikke publisering i abonnementsbaserte tidsskrifter som tilbyr forfatteren frikjøp av enkeltartikler, som så gjøres tilgjengelig med åpen tilgang (hybridtidsskrifter). De institusjonelle overgangsavtalene om åpen publisering (les&publiser-avtalene) kan benyttes. ​

Vancouver-reglene for forfatterskap skal følges. Se for eksempel forskningsetikk.no

Ved publisering gjelder følgende regler for forfatteradresser, jf. vedtak i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG), 02.11.2011

  1. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.
  2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoners adresser dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
  3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningskrav kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.
  4. Universitets - eller høgskoletilsatt i kombinert vitenskapelig stilling med helseforetak/sykehus skal som hovedregel oppgi adresse både til egen akademisk institusjon (universitet eller høgskole) og helseforetaket. Dette gjelder uavhengig av stillingsandel ved universitet/ høyskole og finansiering av stillingen.

Finansiering av stilling/prosjekt regnes som et nødvendig og vesentlig bidrag til, og grunnlag for, prosjektleders og eventuelle stipendmottakeres medvirkning til den publiserte artikkelen. Alle vitenskapelige publikasjoner fra prosjekt Helse Nord finansierer skal ha forfatteradresser i et helseforetak i Helse Nord eller i Helse Nord RHF. Dette gjelder både prosjektleder og alle andre forskere med finansiering fra prosjektet. Personer som ikke har formell tilsetting ved et helseforetak i Helse Nord skal fortrinnsvis bruke samarbeidende klinikk som forfatteradresse, eventuelt sammen med andre adresser (dobbel adresse). Alternativt kan Forsknings- og utdanningssenter, UNN HF, eller Helse Nord RHF benyttes. Dersom det er spørsmål til publisering og adressering, ta kontakt med sekretariatet eller se veiledende retningslinjer med eksempler.​

e-post til sekretariatet: forskningsmidler@unn.no 

Helen Sagerup, seniorrådgiver, 
helen.sagerup@unn.no, tlf. 77 62 82 14 

Vidar Anderssen, rådgiver,
vidar.anderssen@unn.no, tlf. 77 16 99 89

Veronika Nordskag, rådgiver,
veronika.nordskag@unn.no​, tlf. 77 75 40 28Sist oppdatert 04.07.2023